, Адміністратор

Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення

Начальник відділу: 

E-mail: admin@sarny-rada.gov.ua

Тел: 03655 3 57 35


Головний спеціаліст: Поручиков Сергій Вячеславович

Тел: 03655 3 57 35


Головний спеціаліст: Мойсеєць Владислав Олександрович

Тел: 03655 3 57 35


П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення
Сарненської міської ради


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення Сарненської міської ради (далі – відділ) відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконавчого апарату міської ради.
2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
3. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями органу місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади в межах повноважень, передбачених цим Положенням.
4. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу і затверджуються міським головою.
5. Структура та чисельність працівників визначається міською радою.


II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
1. Основними завданнями відділу є:
1.1 Забезпечення впровадження в Сарненській міській територіальній громаді державної політики з питань інформатизації, сприяння впровадженню сучасних інформаційних технологій та електронного урядування.
1.2 Розроблення та здійснення заходів щодо впровадження інформаційних технологій у процеси управління у різних сферах життя громади та забезпечення їх сталого функціонування.
1.3 Здійснення організаторсько-координаційної функції та методичного забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради у сфері інформатизації.
1.4 Забезпечення сталого функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи у виконавчих органах міської ради, офіційного вебсайту міської ради, системи електронного документообігу, системи відеоконференцзв’язку, а також інших інформаційних ресурсів у виконавчих органах міської ради.
1.5 Створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них.
1.6 Організація та проведення робіт із технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі виконавчих органів міської ради.
1.7 Організація забезпечення належної експлуатації, обслуговування та своєчасного ремонту комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв, локальних мереж у виконавчих органах міської ради, їх модернізація.

2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:
2.1. Готує проекти рішень Сарненської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Сарненського міського голови та інші документи з питань, що відносяться до компетенції відділу.
2.2. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації, координує діяльність виконавчих органів міської ради з питань інформатизації.
2.3. Вносить пропозиції Сарненському міському голові та керівникам структурних підрозділів Сарненської міської ради щодо впровадження сучасних інформаційних технологій.
2.4. Розглядає документи та звернення, що надійшли до міської ради з питань інформатизації, готує щодо них аналітичні, довідкові матеріали та пропозиції.
2.5. Забезпечує впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, прикладного програмного забезпечення з метою автоматизації основних процесів діяльності структурних підрозділів Сарненської міської ради.
2.6. Забезпечує технічну готовність та відеоконференцзв’язок із органами державної вдали, органами місцевого самоврядування та старостинськими округами через мережу Інтернет та інші телекомунікаційні мережі зв’язку, що передбачені законодавством.
2.7. Забезпечує технічну підтримку вебсайту міської ради.
2.8. Підтримує у належному стані функціонування комп’ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення структурних підрозділів Сарненської міської ради.
2.9. Відділ є підрозділом, відповідальним за:
- впровадження та розвиток системи електронного документообігу в виконавчих органах міської ради;
- дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації;
- ужиття заходів з інформаційного забезпечення працівників міської ради;
- захист корпоративної мережі міської ради і її інформації від витоку, пошкодження та змінення через несанкціоновані втручання різними способами.
2.10. Завдання та функції, які відділ виконує разом з відділами міської ради:
- спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення – розрахункові операції, оформлення договорів, облік та інвентаризація засобів обчислювальної техніки, витратних матеріалів, програмного забезпечення;


III. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ ВІДДІЛУ
1. Начальник відділу інформаційно-компʼютерного забезпечення міської ради призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
2. Відділ очолює начальник, а у разі його відсутності, головні спеціалісти відділу.
3. Начальник відділу:
3.1. Організовує роботу відділу і несе відповідальність за виконання зазначених у Положенні про відділ завдань і функцій.
3.2. Здійснює у відділі контроль за дотриманням регламенту міської ради, виконанням посадових обов'язків, доручень і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу.
3.3. Координує взаємодію відділу із структурними підрозділами Сарненської міської ради.
3.4. Визначає і розподіляє функціональні обов’язки між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність.
3.5. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахового рівня, матеріальному і моральному стимулюванню працівників відділу.
3.6. Забезпечує підготовку і надання необхідних інформаційних, довідкових та інших матеріалів для органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.
3.7. Вносить на розгляд керівництва Сарненської міської територіальної громади пропозиції щодо удосконалення телекомунікаційного, інформаційного та програмно-технічного забезпечення структурних підрозділів Сарненської міської ради та інформатизації громади.
3.8. Підписує і візує документи з питань, віднесених до компетенції відділу.
3.9. Виконує інші передбачені законодавством функції.
3.10. Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання цього Положення та своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
3.11. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.
4. Працівники відділу- посадові особи місцевого самоврядування, які призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" і виконують свої посадові обов'язки згідно з визначеними начальником відділу обов'язками та посадовими інструкціями.
5. Працівники відділу:
5.1. Посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
5.2. Забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом.
5.3. Виконують окремі завдання і доручення керівництва міської ради, начальника відділу інформаційно-компʼютерного забезпечення.
5.4. Мають право вносити керівництву відділу пропозиції з питань, що стосуються їх роботи.


IV. ПРАВА ВІДДІЛУ
Відділ, згідно з покладеними на нього функціями, має право:
6. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і підприємств, що належать до сфери їх управління, з метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів.
7. Перевіряти, контролювати та направляти стан вводу/виводу інформації в комп’ютерні системи та перевіряти стан заходів комп’ютерної безпеки у виконавчих органах міської ради.
8. Безперешкодного доступу до всієї техніки та систем виконавчих органів Сарненської міської ради.
9. Вимагати від керівників відділів та управлінь виконавчих органів міської ради забезпечення заходів з інформаційної безпеки у підпорядкованих комп’ютерних системах виконавчих органів міської ради.
10. Проводити в установленому порядку наради та семінари виконавчих органів Сарненської міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.
11. Залучати у встановленому порядку посадових осіб інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій та установ до вирішення питань, що відносяться до компетенції відділу.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Працівники відділу несуть відповідальність за:
1. Несвоєчасне та неякісне виконання посадових завдань та обов’язків, планів роботи та доручень першого заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.
2. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни в межах і порядку, встановленому чинним законодавством.
3. Начальник та працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та та функцій, згідно з чинним законодавством.

VI. ВЗАЄМОДІЇ ВІДДІЛУ
Відділ у своїй діяльності взаємодіє з:
- відповідною районною державною адміністрацією;
- іншими виконавчими органами ради;

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1795 від 27 лютого 2024 року "Про схвалення проєкту договору про співробітництво Вирівської сільської територіальної громади та Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1794 від 27 лютого 2024 року "Про затвердження Програми меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь  Сарненської   міської  територіальної  громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої ..."

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1801 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11 (зі змінами)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1800 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 12.11.2020 № 08 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу»"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1799 від 27 лютого 2024 року "Про надання згоди на списання паливно-мастильних матеріалів закладам загальної середньої освіти Сарненської міської ради "

Пошук документів