, Адміністратор

Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи

Начальник відділу: Сорока Оксана Йосипівна

E-mail: kadry@sarny-rada.gov.ua

Тел: (066)6846391


Головний спеціаліст відділу: Олійник Тетяна Геннадіївна

E-mail: kadry@sarny-rada.gov.ua


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування

та кадрової роботи Сарненської міської ради

 

  1. Загальні положення


    1.1. Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядуваннята кадрової роботи Сарненської міської ради (далі - відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та  кадрової роботи) єструктурним підрозділом Сарненської міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним раді, у своїй діяльності підпорядковується Сарненському міському голові, працює під безпосереднім керівництвом керуючого справами виконавчого комітету міської ради,і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення.

1.2. У своїй діяльності відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи керується Конституцією України, законами України, Кодексом Законів про працю України, законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також рішеннями міської ради та розпорядженнями міського голови.

 

  1. Завдання та функції відділу

 

2.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у міській раді узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

2.2. Разом з іншими структурними підрозділами міської ради розробляє річні і перспективні плани роботи з кадрами, передбачає заходи щодо їх добору, підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації.

2.3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб виконавчих органів міської ради.

2.4. Здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву у міській раді, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву міської ради, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

2.5. Вивчає разом з керівникамиструктурних підрозділів міської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття вакантних посад у міській раді, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

2.6. Приймає від претендентів на зайняття вакантних посад посадових осіб міської ради відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору та іспиту кандидатів на зайняття вакантних посад.

2.7. Готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників міської ради.

2.8. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб міської ради, готує разом з іншими керівниками структурних підрозділів міської ради документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

2.9. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам міської ради, вносить про це записи до трудових книжок.

2.10. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановлення надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників.

2.11. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.

2.12. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників.

2.13. Оформляє довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

2.14.  Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби;

2.15.Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

2.16. У межах своєї компетенції бере участь у розробці структури міської ради та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій структурними підрозділами міської ради.

2.17. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами міської ради покладених на них завдань і обов’язків.

2.18. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

2.19. Здійснює разом з іншими структурними підрозділами міської ради контроль у відділах та управліннях міської ради за дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

2.20. Проводить роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів зкерівниками закладів, підприємств, установ та організацій, що є у комунальній власності Сарненської міської територіальної громади.

Бере участь у здійсненні організаційних заходів зперевірки виконання умов та показників контрактів.

2.21. Забезпечує планування службової кар’єри посадових осіб та аналізує ефективність роботи персоналу.

2.22. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

2.23. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та про службу в органах місцевого самоврядування.

 

  1. Відділ має право

 

3.1. одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

       3.2. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у міській раді, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

3.3. на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на відділ повноважень;

3.4. вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

 

  1. 4. Начальник відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням  міського голови згідно з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання  покладених на відділ завдань;

2) розподіляє  посадові обов`язки між  працівниками  відділу, координує та контролює їх діяльність;

3) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;

4) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5) візує проекти розпоряджень міського голови та інші проекти документів, що готуються відділом або надаються йому для погодження;

6) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Сарненської міської ради;

7) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;

8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

4.3. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради.

        

  1. Працівники відділу

5.1.  Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським  головою.

5.2. Структура та чисельність працівників відділу визначається міською радою. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються в посадових інструкціях, розроблених начальником відділу та затверджених міським головою.

 

  1. Заключні положення

6.1.  Покладання на відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.

6.2. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3.  Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                  ВячеславШИМКО

 

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень міської ради 19-ї сесії
24 березня 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про внесення змін до рішення виконавчогокомітету міської ради від 09.07.2021 № 376«Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Сарненської міської ради та її складу» (зі змінами)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про затвердження рішень про надання та припинення надання соціальних послуг

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про розгляд заяви ТОВ «Полюс-Сервіс» щодо надання дозволу на розміщення засобу зовнішньої реклами

Документи → Проєкти рішень міської ради 19-ї сесії
24 березня 2023
Про внесення змін до Програми   по здійсненню благоустрою на 2022-2024 роки

Пошук документів