, Адміністратор

Організаційний відділ

Начальник відділу: Токарчук Олена Василівна

E-mail: org@sarny-rada.gov.ua

Тел: 03655 3 51 34


Головний спеціаліст: Бовгиря Тетяна Володимирівна

Тел: 03655 3 51 46


Головний спеціаліст: Паньковець Оксана Леонідівна

Тел:03655 3 51 46


Головний спеціаліст: Карпович Анастасія Анатоліївна

Тел:03655 3 51 46

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ Сарненської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Організаційний відділ Сарненської міської ради (далі – відділ) утворюється за рішенням  міської  ради та є структурним підрозділом Сарненської міської ради і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення.

1.2. У своїй діяльності організаційний відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішеннями міської ради та розпорядженнями міського голови.

1.3. Загальна чисельність працівників відділу визначається міською радою. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються в посадових інструкціях, розроблених начальником відділу та затверджених міським головою.

1.4. Організаційний відділ за посадою очолює начальник організаційного відділу міської ради.

1.5. Організаційний відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові, його заступникам, керуючому справами міськвиконкому відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 1. Основні завдання та обов’язки організаційного відділу

Організаційний відділ міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. оперативно і якісно забезпечує згідно з регламентом міської ради підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій міської ради, вчасно доводить їх до відома депутатів;

2.1.2. забезпечує організаційну підготовку проведення сесій, колегії ради,  погоджувальної ради депутатських фракцій (груп), постійних комісій міської ради, інших її органів;

2.1.3. забезпечує ведення протоколів сесій, постійних комісій, колегії ради, засідань погоджувальної ради депутатських фракцій (груп), нарад;

2.1.4. готує проєкти розпоряджень про скликання сесій, про що своєчасно повідомляє депутатів і засоби масової інформації;

2.1.5. забезпечує підготовку необхідних матеріалів та проєктів рішень з питань, віднесених до його відання, які вносяться на розгляд сесії міської ради;

2.1.6. враховуючи пропозиції постійних комісій, міського голови, депутатів міської ради, формує проєкт порядку денного сесій, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проєктів рішень з питань, які вносяться на її розгляд, готує списки запрошених;

2.1.7. надає практичну допомогу постійним комісіям, тимчасовим контрольним комісіям міської ради в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних і тимчасових контрольних комісіях питань та проєктів рішень, що вносяться на розгляд міської ради;

2.1.8. організовує своєчасне доведення прийнятих рішень постійних комісій і тимчасових контрольних комісій до виконавців. Надає допомогу комісіям у здійсненні контролю за виконанням власних рекомендацій;

2.1.9. сприяє здійсненню депутатами міської ради своїх повноважень, забезпечує їх необхідними довідковими матеріалами, надає методичну допомогу в організації звітів депутатів перед виборцями;

2.1.10. сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків міської ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади;

2.1.11. опрацьовує та подає міському голові  документи, які надходять до міської ради, та виконує доручення міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету міської ради;

2.1.12. забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності міської ради та її органів;

2.1.13. за дорученням міського голови  організовує і проводить перевірку виконання рішень ради, готує на розгляд сесій міської ради відповідну інформацію.

2.1.14. за дорученням керівництва збирає, аналізує, обробляє та оперативно подає для оприлюднення інформацію з виконання завдань, віднесених до його відання;

2.1.15. забезпечує оформлення протокольних доручень депутатів міської ради та доведення їх до виконавців;

2.1.16. забезпечує оформлення депутатських запитів та своєчасне доведення депутатських запитів до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території Сарненської міської територіальної громади, з питань, які віднесені до відання ради;

2.1.17. забезпечує підготовку і здійснення заходів, які проводяться міським головою  та його заступниками.

2.1.18. забезпечує організацію особистого прийому громадян керівництвом міської ради;

2.1.19. сприяє міському голові, його заступникам, керуючому справами виконавчого комітету міської ради в організації виступів з актуальних питань і проблем життя територіальної громади.

2.1.20. сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території Сарненської міської територіальної громади виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів міської ради та міського голови, референдумів;

2.1.21. розглядає пропозиції щодо відзначення державними нагородами та  готує матеріали щодо відзнак та заохочень міської ради;

2.1.22.  формує банк даних пам’ятних дат та ювілеїв, які відзначаються на  рівні територіальної громади, про що завчасно інформує керівництво міської ради;

2.1.23. за дорученням міського голови забезпечує розгляд листів підприємств, установ, організацій та звернень громадян, що надійшли на адресу міської ради;

2.1.24. готує проєкти розпоряджень міського голови з питань, які віднесені до відання відділу;

 • здійснює розмноження документів, матеріалів на копіювальній техніці виконавчого апарату міської ради;
 • впроваджує заходи щодо організації контролю, формує банк даних прийнятих рішень ради, у тому числі тих, що втратили чинність;
 • забезпечує здійснення повноважень міського голови з організації контролю за виконанням рішень ради та розпоряджень міського голови;
 • забезпечує виконання робіт щодо обліку персональних даних депутатів міської ради у базі персональних даних «Депутати Сарненської міської ради», «Помічники-консультанти депутатів Сарненської міської ради» в частині функцій, покладених на структурний підрозділ;
 • здійснює контроль за дотриманням працівниками структурного підрозділу законодавства України з питань персональних даних і встановленого у міській раді порядку обробки персональних даних;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом міської ради, розпорядженнями і дорученнями міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету ради.
 1. Основні права та взаємозв’язки організаційного відділу міської ради

3.1. Організаційний відділ має право:

3.1.1. За уповноваженням міського голови, його заступників,  керуючого справами виконавчого комітету міської ради залучати спеціалістів окремих управлінських структур,  підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Одержувати безоплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання завдань і повноважень, передбачених цим Положенням, іншими законодавчими актами.

3.1.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради проєкти рішень ради, розпоряджень міського голови, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Організаційний відділ в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, районними осередками політичних партій.

 1. Працівники відділу

4.1.Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським  головою.

4.2.  Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу та затверджуються міським головою.

 1. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським  головою.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Розробляє функціональні обов’язки працівників відділу.

 1. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

 1. Заключні положення

7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2.  Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1795 від 27 лютого 2024 року "Про схвалення проєкту договору про співробітництво Вирівської сільської територіальної громади та Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1794 від 27 лютого 2024 року "Про затвердження Програми меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь  Сарненської   міської  територіальної  громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої ..."

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1801 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11 (зі змінами)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1800 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 12.11.2020 № 08 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу»"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1799 від 27 лютого 2024 року "Про надання згоди на списання паливно-мастильних матеріалів закладам загальної середньої освіти Сарненської міської ради "

Пошук документів