, Адміністратор

Відділ соціального захиту

Начальник відділу: Малецька Анна Юріївна 

E-mail: szn@sarny-rada.gov.ua

Тел: 03655 3 50 31


Головний спеціаліст: Фішман Юрій Лазарович 

E-mail: szn@sarny-rada.gov.ua

Тел: 03655 3 50 31


Головний спеціаліст: Хомич Антоніна Вікторівна

E-mail: szn@sarny-rada.gov.ua

Тел: 03655 3 50 31


Головний спеціаліст: Никитчук Оксана Юріївна

E-mail: szn@sarny-rada.gov.ua

Тел: 03655 3 50 31


Головний спеціаліст: Туренко Наталія Леонтіївна

E-mail: szn@sarny-rada.gov.ua

Тел: 03655 3 50 31


Головний спеціаліст: Шашук Ірина Юріївна

E-mail: szn@sarny-rada.gov.ua

Тел: 03655 3 50 31


П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ соціального захисту Сарненської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Відділ соціального захисту Сарненської міської ради (далі – відділ) утворюється за рішенням міської ради та є структурним підрозділом Сарненської міської ради і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення.
 2. Відділ соціального захисту Сарненської міської ради (надалі – відділ) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та керуючому справами виконавчого комітету міської ради.
 3. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 4. Відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями органу місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади в межах повноважень, передбачених цим Положенням.
 5. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу і затверджуються міським головою.

 II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 1. На відділ соціального захисту покладаються повноваження в галузі соціального захисту:

1) забезпечення, в межах визначених законодавством, прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту;

2) підготовка проєктів рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції відділу;

3) розроблення та організація виконання програм та заходів щодо поліпшення становища соціально незахищених верств населення, які потребують підтримки, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4) здійснення розгляду звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу;

5) надання консультацій та роз’яснень громадянам з питань застосування законодавства, пов’язаних із соціальною підтримкою населення;

6) здійснення моніторингу проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення;

7) взаємодія з управлінням соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації, суб’єктами надання соціальних послуг, центром зайнятості, робочими органами Фонду соціального страхування, Пенсійного фонду України;

8) координація роботи закладів, установ, підприємств комунальної форми власності Сарненської міської територіальної громади, що надають соціальні послуги;

9) здійснення інших повноважень, покладених на відділ відповідно до чинного законодавства України.

 1. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

1) організовує роботу, пов’язану з вирішенням питань соціального захисту соціально незахищених громадян на території громади.

2) бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді з питань соціального захисту населення; готує проєкти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету і міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу.

3) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції відділу.

4) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань соціальної політики.

6) подає пропозиції до проєктів регіональних програм із надання соціальних послуг, соціального захисту пільгових категорій населення.

7) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах  громади та вживає заходів до усунення недоліків.

8) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку, вносить пропозиції щодо проєкту бюджету територіальної громади.

9) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань.

10) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

11) виконує інші доручення міського голови, його заступників та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

 

III. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 1. Начальник відділу соціального захисту міської ради призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 2. Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і виконують свої посадові обов'язки згідно з визначеними начальником відділу обов'язками та посадовими інструкціями.
 3. Начальник відділу соціального захисту:

1) здійснює керівництво і координацію роботи відділу, відповідає за виконання покладених на відділ завдань;

2) організовує підготовку документів на засідання виконавчого комітету та сесій міської ради, забезпечує плановість і ефективність роботи відділу;

3) контролює виконання визначених завдань відділу;

4) вносить керівництву міської ради пропозиції щодо заохочення працівників відділу чи застосування заходів дисциплінарного впливу;

5) подає керівництву міської ради для затвердження професійно-кваліфікаційні характеристики та посадові інструкції працівників відділу, а також проєкти інших нормативних актів, що регламентують діяльність відділу;

6) має право: одержувати у встановленому порядку від відділів і управлінь, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію для виконання покладених на відділ соціального захисту функцій; залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції; вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.

7) повинен знати: Конституцію України, закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань соціального захисту, організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

8) несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання цього Положення та своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 1. Інші працівники відділу соціального захисту:

1) забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом;

2) виконують окремі завдання і доручення керівництва міської ради, начальника відділу соціального захисту;

3) відповідно до законодавства України користуються правом знайомитися з матеріалами виконавчого комітету міської ради, а також одержувати необхідні документи і матеріали для підготовки відповідних питань;

4) мають право вносити керівництву відділу пропозиції з питань, що стосуються їх роботи.

ІV. ВІДІЛ МАЄ ПРАВО

 1. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і підприємств, що належать до сфери їх управління.
 2. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів органів місцевого самоврядування спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
 2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                          Вячеслав ШИМКО

 

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1795 від 27 лютого 2024 року "Про схвалення проєкту договору про співробітництво Вирівської сільської територіальної громади та Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1794 від 27 лютого 2024 року "Про затвердження Програми меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь  Сарненської   міської  територіальної  громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої ..."

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1801 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11 (зі змінами)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1800 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 12.11.2020 № 08 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу»"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1799 від 27 лютого 2024 року "Про надання згоди на списання паливно-мастильних матеріалів закладам загальної середньої освіти Сарненської міської ради "

Пошук документів