Положення про ЦНАП

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Сарненської міської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради (далі – центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Сарненської міської ради адміністратором центру, у тому числі шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.
 2. Центр у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові. Координацію діяльності центру здійснює заступник міського голови згідно розподілу обов’язків.
 3. У разі, якщо чинним законодавством передбачено інший порядок надання адміністративних послуг, ніж той, що визначено цим Положенням, застосовуються норми чинного законодавства.
 4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається Сарненською міською радою відповідно до норм чинного законодавства.
 5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про адміністративні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування, рішеннями Сарненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та регламентом про центр.
 6. Документообіг в центрі здійснюється на паперових носіях та в електронній формі.
 7. Центр має свою печатку, а кожен адміністратор має особисту печатку із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера та найменування центру надання адміністративних послуг.

 

 1. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників центру, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.
 2. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж як один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням Сарненської міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 1. У віддалених робочих місцях центру, прийом суб’єктів звернень визначається окремим розпорядженням міського голови.
 2. Основні вимоги до організації прийому відвідувачів у центрі, порядок його діяльності, зокрема порядок дій у ході надання адміністративних послуг, визначається Регламентом центру, який затверджується рішенням сесії Сарненської міської ради.
 3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається та затверджується рішенням сесії Сарненської міської ради.
 4. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.
 5. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 1. Основними завданнями центру є:

1.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

1.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

1.3. Надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

1.4. Надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

1.5. Вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

1.6. Використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних послуг в он-лайн режимі.

 1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.
 2. У центрі за рішенням Сарненської міської ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).
 3. У приміщенні, де розміщується центр можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

 1. ЦЕНТР МАЄ ПРАВО
 2. Залучати у встановленому порядку фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції центру.
 3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності центру.
 4. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.
 5. Скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
 6. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради для вирішення питань, віднесених до компетенції центру.
 7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 1. СТРУКТУРА
 2. Безпосереднім керівником центру є начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради (далі – начальник відділу).
 3. 2. Начальник відділу та адміністратори центру призначаються на посаду та звільняються з посади Сарненським міським головою відповідно до чинного законодавства.

3.Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається рішенням Сарненської міської ради.

 1. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень за рішенням Сарненської міської ради створені віддалені місця для роботи адміністраторів центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку адміністративних послуг.
 2. Начальник відділу :

5.1. Здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

5.2. Організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

5.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

5.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5.5  Сприяє підвищенню кваліфікації персоналу центру;

5.6. Сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення центру;

5.7. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

5.8. Здійснює функції адміністратора;

5.9. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр;

5.10. Бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову центру.

 1. 6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у центрі звертається до адміністратора.
 2. Основними завданнями адміністратора є:

7.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

7.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

7.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

7.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

7.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

7.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7.7. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

 1. Адміністратор має право:

8.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

8.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

8.3. Інформувати начальника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

8.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

8.5. Порушувати клопотання перед начальником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ
 2. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна картки.
 3. Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію про:

2.1. Суб’єкта надання адміністративної послуги або центр (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту).

2.2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби – інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги.

2.3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

2.4. Строк надання адміністративної послуги.

2.5. Результат надання адміністративної послуги.

2.6. Можливі способи отримання відповіді (результату).

2.7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.

Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.

 1. Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію про порядок надання адміністративної послуги.

У технологічній картці адміністративної послуги зазначаються:

3.1. Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги.

3.2. Відповідальна посадова особа.

3.3. Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення).

3.4. Строки виконання етапів (дії, рішення).

 1. Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги визначаються Кабінетом МіністрівУкраїни.
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
 3. Працівники центру несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на центр даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чиним законодавством України. Повноваження центру розподіляються начальником між працівниками центру та закріплюються у посадових інструкціях.
 4. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники центру притягуються до відповідальності згідно з чиним законодавством України.

 

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Припинення діяльності центру здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
 2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Секретар ради                                                                             Андрій МИЧКА

Схожі статті

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Березень22 березня 2021№48 від 22 березня 2021 року "Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва на поточний ремонт приміщення під центр надання адміністративних послуг Сарненської міської ради в будівлі по вул. Демократична, 46 ...

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Травень26 травня 2021№98 від 26 травня 2021 року "Про утворення робочої групи Сарненської міської ради, що здійснює свої повноваження в населеному пункті – адміністративному центрі району"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Лютий24 лютого 2021№26 від 24 лютого 2021 року "Про відповідальних за облік, зберігання і використання печаток у Сарненській міській раді"

Послуги → Центр надання адміністративних послуг01 серпня 2021Регламент роботи

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Травень17 травня 2021№89 від 17 травня 2021 року "Про відповідальних за облік, зберігання і використання печаток у Сарненській міській раді"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Червень08 червня 2021№114 від 08 червня 2021 року "Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва на поточний ремонт центру надання соціальних послуг в м. Сарни, Рівненської області"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Травень25 травня 2021№95 від 25 травня 2021 року "Про затвердження Положення про юридичний відділ Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Червень24 червня 2021№137 від 24 червня 2021 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Facebook

отримувати новини

Погода

Погода

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 7 сесія від 24 вересня 2021 року Результати поіменного голосування 7 сесії від 24 вересня 2021 року

Документи → Проєкти рішень ради  Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік  (17566000000)

Документи → Проєкти рішень радиПро оренду майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади

Документи → Проєкти рішень радиПро надання згоди Коростському ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області на списання майна

Документи → Проєкти рішень радиПро включення об’єктів оренди комунальної власності Сарненської міської територіальної громади до переліків об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду 

Пошук документів

Корисні посилання