, Адміністратор

№95 від 25 травня 2021 року "Про затвердження Положення про юридичний відділ Сарненської міської ради"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

25 травня 2021 року № 95

Про затвердження Положення

про юридичний відділ

Сарненської міської ради

Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 14 «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Сарненської міської ради та її виконавчих органів», з метою упорядкування роботи юридичного відділу для оперативного та якісного забезпечення виконання повноважень міської ради:

 1. Затвердити Положення про юридичний відділ Сарненської міської ради (додається).

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Вячеслава Шимка.

Міський голова Руслан СЕРПЕНІНОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Сарненського міського голови

від 25 травня 2021 № 95

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ Сарненської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Юридичний відділ Сарненської міськоїради (далі – відділ) утворюється за рішенням міської ради та є структурним підрозділом Сарненської міськоїради і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення.

1.2. У своїй діяльності відділкерується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної Ради України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Структура та чисельність працівників відділу визначається міською радою. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються в посадових інструкціях, розроблених начальником відділу та затверджених міським головою.

1.4. Відділ за посадою очолює начальник відділу.

1.5. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові, його заступникам, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Основні завдання юридичного відділу

2.1. Основні завдання відділу:

   1. Організація правової роботи в міській раді та її виконавчому комітеті, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів керівниками та працівниками міської ради та її виконавчих органів, під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. Аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності з правових питань міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради, міського голови.

   2. Організація в установленому порядку претензійно-позовної роботи в міській раді.

   3. Захист та представництво в установленому законом порядку інтересів міської ради, міського голови та виконавчих органів міської ради в судах, інших органах під час розгляду правових питань, спорів тощо.

   4. Забезпечення взаємодії міської ради, міського голови та виконавчих органів міської ради з правоохоронними органами.

   5. Організаційно - правове забезпечення роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради та громадської комісії з житлових питань.

   6. Здійснення заходів з питань запобігання та виявлення корупції в міській раді.

   7. Забезпечення належного ведення квартирного обліку в міській раді.

 1. Основні напрямки діяльності та функції юридичного відділу

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

   1. Забезпечує організацію та координацію правової роботи в міській раді, її виконавчому комітеті та інших виконавчих органах міської ради.

   2. За дорученням міського голови, заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків готує проєкти рішень ради, її виконавчого комітету, проєкти розпоряджень міського голови з питань правового характеру.

   3. Перевіряє на відповідність законодавству України проєкти рішень, розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис міському голові та його заступникам та погоджує (візує) їх за наявності підписів виконавців.

   4. Готує звіти, інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань, що належать до компетенції відділу та за дорученням міського голови.

   5. Надає правову допомогу виконавчим органам міської ради, що не мають у своєму складі служб правового супроводу або осіб, які здійснюють відповідні повноваження.

   6. Надає необхідну методичну допомогу службам правового супроводу або особам, які здійснюють відповідні повноваження, виконавчих органів міської ради.

   7. Здійснює правове забезпечення діяльності комісій, робочих груп, інших консультативно-дорадчих органів, створених міської радою, її виконавчим комітетом, міським головою, до складу яких входять спеціалісти відділу.

   8. Аналізує за дорученням міського голови матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів.

   9. Погоджує в установленому порядку (візує) проєкти договорів, стороною в яких є міська рада, виконавчий комітет, інший виконавчий орган за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих виконавчих органів (розробників проєктів договорів) міської ради.

   10. Організовує в установленому порядку претензійно-позовну роботу в міській раді, здійснює контроль за її проведенням виконавчими органами міської ради.

   11. Забезпечує та здійснює судове представництво міської ради, її виконавчих органів, при цьому спеціалісти юридичного відділу беруть участь у справах з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України «Про виконавче провадження» позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження.

   12. Вносить пропозиції про залучення до представництва від імені міської ради, міського голови та виконавчого комітету міської ради в судах виконавчих органів міської ради у справах з питань, віднесених до їхньої компетенції.

   13. Забезпечує належну реалізацію процесуальних прав та обов'язків міської ради, міського голови, виконавчих органів міської ради в судах в інтересах територіальної громади. За наявності належного юридичного обґрунтування, здійснює обов'язкове та своєчасне апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, які винесені не на користь територіальної громади.

   14. Сприяє належному виконанню постанов, ухвал та рішень судів.

   15. Веде облік судових справ, в яких бере участь.

   16. Забезпечує представлення інтересів міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів (за дорученням міського голови) в інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

   17. Сприяє в організації проходження стажування спеціалістів-юрисконсультів виконавчих органів міської ради у юридичному відділі.

   18. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення правової роботи; вживає заходи до впровадження кращих форм, практик та методів діяльності відділу; разом із виконавчими органами міської ради визначає потребу в юридичних кадрах для забезпечення правової діяльності міської ради та її виконавчих органів.

  2. Відділ здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції, очищення влади, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних.

  3. Виконує інші функції за дорученням міського голови.

 1. Права юридичного відділу

  1. Відділ має право:

   1. Представляти за дорученням міського голови інтереси міської ради, її виконавчого комітету в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, судах, правоохоронних та інших органах.

   2. Одержувати в установленому законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали для виконання покладених на нього завдань.

3 метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи виконавчих органів міської ради зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу.

   1. Перевіряти дотримання законності при прийнятті рішень виконавчими органами міської ради.

   2. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

   3. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

   4. Інформувати міського голову та заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків про покладення на відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

 1. Працівники юридичного відділу

5.1. Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу та затверджуються міським головою.

6. Керівництво юридичного відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

6.2.2. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їхньої професійної та ділової кваліфікації, проводить аналіз результатів роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності роботи відділу.

   1. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

 1. Відповідальність

7.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

 1. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Керуючий справами

виконавчого комітету Вячеслав ШИМКО


Останні документи

Документи → Проєкти 27-ї сесії міської ради
26 лютого 2024
Про внесення змін до рішення Сарненської міської ради від 25 лютого 2021 року № 186 «Про затвердження старост»

Документи → Проєкти 27-ї сесії міської ради
26 лютого 2024
Про звільнення Вагнер І.М.

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
26 лютого 2024
№ 72 від 21 лютого 2024 року "Про надання дозволу на розміщення дитячих атракціонів"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 29 від 22 лютого 2024 року "«Про закриття руху автомобільного транспорту по вул. Європейській  у м. Сарни Рівненської області»"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 134 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Токарєвій Марії Валентинівні"

Пошук документів