, Головний редактор

№18 від 01 лютого 2022 року "Про запобігання корупції в Сарненській міській раді у 2022 році"

                                                            С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А                                                     

         Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

        МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

01 лютого 2022 року                                                                                         № 18

 

 

Про запобігання корупції

в Сарненській міській раді

у 2022 році

 

          Сарненською міською радою у минулому році вживались заходи, що спрямовувались на підвищення ефективності системи запобігання та виявлення корупції, зменшення рівня корупції шляхом усунення передумов її виникнення через впровадження превентивних заходів.

          Для забезпечення прозорості та публічності в роботі Сарненської міської ради, зміцнення довіри громадян до органів місцевого самоврядування, в міській раді напрацьована система постійного висвітлення на офіційному веб-сайті подій пов’язаних із суспільно-політичним та громадським життям Сарненської міської територіальної громади.

          З метою запровадження багатоступеневої оцінки антикорупційних ризиків, для забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з нормативно правовими актами через офіційний сайт Сарненської міської ради оприлюднюються видані розпорядження міського голови.

         

          Зважаючи на вищевикладене, з метою недопущення порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Сарненській міській раді, керуючись  статтями 42 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Керівникам відділів міської ради та відповідальним особам за реалізацію антикорупційного законодавства України забезпечити неухильне дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України підпорядкованим особовим складом:
    • забезпечити роботу щодо виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення законності та реалізації в міській раді нормативно-правових актів із зазначених питань, вести роботу щодо поширення серед працівників міської ради ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;

1.2  посилити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема, через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, розстановки кадрів, систему вдосконалення проходження служби в органах місцевого самоврядування, попередження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальності кожної службової особи, дотримання та виконання розділу VI Закону України «Про запобігання корупції», положень Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333;

1.3 забезпечити виконання особами, зазначеними у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», статей 45, 46 розділу VIІ цього Закону, обов’язку щодо подання до 01 квітня 2021 року  шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та її достовірної інформації за минулий рік, та інших обов’язкових типів декларацій, за формою, що визначена Національним агентством з питань запобігання корупції;

1.4 посилити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожного співробітника за авторитет органів місцевого самоврядування та забезпечити постійний моніторинг стану додержання законності у діяльності підпорядкованих осіб місцевого самоврядування;    

1.5 забезпечити проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

1.6 забезпечити виконання суб’єктами декларування статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» щодо письмового повідомлення в десятиденний строк Національного агентства з питань запобігання корупції у разі відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку нерезидента із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку - нерезидента, а також у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку, інформація про, що вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.  

1.7 забезпечити безумовне дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, що визначені розділом ІV Закону України «Про запобігання корупції».

  1. З метою перевірки факту подання декларацій особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій, відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи забезпечити невідкладне письмово засвідчене інформування уповноважену особу за реалізацію антикорупційного законодавства України про:

2.1.  факт надходження заяви від суб’єктів декларування про наміри припинення діяльності, пов'язаної з виконання функцій місцевого самоврядування, призначення або звільнення яких здійснюється за розпорядженням міського голови  в день подання такої заяви;

2.2. відомості про штатний розпис працівників Сарненської міської ради станом на 01.01. звітного року;

2.3. відомості про осіб - суб’єктів декларування, які припинили діяльність пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування у Сарненській міській раді, у наступному році, після року припинення такої діяльності;

2.4 відомості про осіб, які перебувають у декретній відпустці чи у відпустці по догляду за дитиною.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Вячеслава Шимка.

 

         

Виконуючий обов’язки

міського голови                                                                               Іван НАЗАРЕЦЬ

 

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів