, Головний редактор

Про уповноваження посадових осіб діяти в порядку самопредставництва в суді та затвердження Положення про відділ по управлінню природними ресурсами, регулюванняземельних відносин  Сарненської міської ради (нова редакція)

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

___________ 2024 року

                                     № ____

 

 

Про уповноваження посадових осіб діяти в порядку самопредставництва в суді та затвердження Положення про відділ по управлінню природними ресурсами, регулюванняземельних відносин 

Сарненської міської ради

(нова редакція)

 


 

З метою належного представництва інтересів Сарненської міської територіальної громади в особі Сарненської міської ради, виконавчого комітету Сарненської міської ради, Сарненського міського голови та інших виконавчих органів Сарненської міської ради з питань що стосуютьсяуправління природними ресурсами та регулювання земельних відносин, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення»,ст. 7, 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»,керуючись ст.25, ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,за погодженням з постійними комісіями міської ради,міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Уповноважити начальника відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносинСарненської міської ради Мацкова Олександра Валерійовича та головного спеціаліста відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради Арсентєва Андрія Олександровича на самопредставництво Сарненської міської ради, виконавчого комітету Сарненської міської ради та Сарненського міського голови з питань, що стосуються управління природними ресурсами та регулювання земельних відносин,у судах усіх інстанцій та спеціалізацій без окремого доручення з усіма правами, наданими Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, позивачеві, відповідачеві, третій особі, іншому учаснику судового процесу, у тому числі з правом вчинення таких процесуальних дій:

- збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, адміністративних справах, запитувати і отримувати документи від підприємств, установ, організацій, об’єднань і громадян, подавати документи, заяви, клопотання тощо;

- ознайомлюватися на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними документами, матеріалами, отримувати за необхідності письмові висновки фахівців;

- подавати та підписувати заяви, клопотання, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти, одержувати судові рішення та виконавчі документитощо;

- користуватися правом подання та підпису інших документів, необхідних для виконання наданих повноважень;

- завіряти своїм підписом копії документів, що підтверджують повноваження, а також інших документів, що подаються до суду, за посадою здійснюється такими уповноваженими посадовими особами Сарненської міської ради:

- начальником відділу по управлінню природними ресурсами, регулюванняземельних відносин Сарненської міської ради – Мацковим Олександром Валерійовичем;

- головним спеціалістомвідділу по управлінню природними ресурсами, регулюванняземельних відносин  Сарненської міської ради – Арсентєвим Андрієм Олександровичем.

  1. Затвердити Положення про відділ по управлінню природними ресурсами, регулюванняземельних відносин Сарненськоїміської ради(нова редакція), що додається  до цього рішення.

3.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення Сарненської міської ради  від 25.02.2021 №  96 «Про затвердження Положення про відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Сарненської міської ради».

  1. Доручити начальникувідділу по управлінню природними ресурсами, регулюванняземельних відносинСарненської міської радиМацкову Олександру Валерійовичу надати державному реєстратору відповідні документи для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо права самопредставництва Сарненської міської ради, виконавчого комітету Сарненської міської ради та Сарненського міського голови в судах усіх інстанцій та спеціалізаційбез окремого доручення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сарненської міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування (Пацукевич А.С).

 

 

 

Міський голова                                                                  Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

_________2024 року № ______

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин (далі - відділ) є виконавчим органом Сарненської міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові. Координацію діяльності відділу здійснює заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування, рішеннями Сарненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

1.5.  Положення про відділ затверджується ­­­міською радою.

1.6. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 2.1. Завданнями відділу є:

-  забезпечення реалізації повноважень Сарненської міської ради у галузі по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин відповідно до законодавства України;

- участь у розробленні та виконанні місцевих програм з використання і охорони  земель населених пунктів Сарненської міської ради;

- здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;

- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства на території Сарненської міської ради в межах, визначених цим Положенням;

- участь у розробленні та виконанні програм громади в галузі земельних відносин;

 - організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів України;

- участь у складі створених комісій для врегулювання та вирішення відповідно до законодавства спорів з питань землекористування;

- самопредставництво Сарненської міської ради, виконавчого комітету Сарненської міської ради та Сарненського міського голови з питань, що стосуються управління природними ресурсами та регулювання земельних відносин,у судах усіх інстанцій та спеціалізацій без окремого доручення з усіма правами, наданими Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, позивачеві, відповідачеві, третій особі, іншому учаснику судового процесу, у тому числі з правом вчинення процесуальних дій в установленому законом порядку.

 2.2. Повноваженнями відділу є:

- надання інформації юридичним та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації (на даний час ДПТ детальний план території) та документації із землеустрою;

- перевірка документації  із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

-  розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень Сарненської міської ради про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд Сарненської міської ради;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень Сарненської міської ради щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

- організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовка проєктів договорів оренди землі;

- надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок;

- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень Сарненської міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

- підготовка угод про розірвання договорів оренди землі;

- вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до бюджету міської територіальної громади від використання земельних ділянок, що надані в оренду;

- взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно з укладеними договорами;

- ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень Сарненської міської ради про припинення права користування  земельними ділянками;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;

- взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб, вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

- участь у підготовці проєктів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проєктів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проєктів письмових висновків чи зауважень до них;

- розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- участь у розробці та виконанні місцевих програм з використання і охорони земель Сарненської міської ради;

- виконання доручень міського голови;

 - аналіз документації із землеустрою, поданої на розгляд міської ради,підготовка відповідних пропозицій;

 - здійснення відповідної аналітичної роботи з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

- здійснення підготовки та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

- здійснення підготовки необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

- здійснення підготовки матеріалів відповідно до сфери діяльності відділу та подання їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету;

- надання щомісячної та щорічної інформації до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

- участь у роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

- здійснення аналізу ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів Сарненської міської ради;

 - проведення роботи щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проєктів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства;

-самопредставництво Сарненської міської ради, виконавчого комітету Сарненської міської ради та Сарненського міського голови з питань, що стосуються управління природними ресурсами та регулювання земельних відносин у судах усіх інстанцій та спеціалізацій без окремого доручення з усіма правами, наданими Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, позивачеві, відповідачеві, третій особі, іншому учаснику судового процесу, у тому числі з правом вчинення таких процесуальних дій:

- збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, адміністративних справах, запитувати і отримувати документи від підприємств, установ, організацій, об’єднань і громадян, подавати документи, заяви, клопотання тощо;

- ознайомлюватися на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними документами, матеріалами, отримувати за необхідності письмові висновки фахівців;

- подавати та підписувати заяви, клопотання, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти, одержувати судові рішення та виконавчі документитощо;

- користуватися правом подання та підпису інших документів, необхідних для виконання наданих повноважень;

- завіряти своїм підписом копії документів, що підтверджують повноваження, а також інших документів, що подаються до суду, уповноваженими посадовими особами Сарненської міської ради.

 

  1. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО

3.1. Залучати у встановленому порядку фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності відділу.

3.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

3.5. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради для вирішення питань, віднесених до компетенції відділу.

 

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ЗВ’ЯЗКИ)

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 5.СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

5.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;

- від імені відділу та в межах завдань, покладених на відділ, підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

5.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

5.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

5.6.Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.

5.7.Відділ не є юридичною особою.

5.8.Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються першим заступником міського голови чи міським головою.

5.9.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

5.11.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на відділ положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу розподіляються начальником між працівниками відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

 7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикріплені файли
  Про уповноваження посадових осіб діяти в порядку самопредставництва в суді та затвердження Положення про відділ по управлінню природними ресурсами, регулюванняземельних відносин  Сарненської міської ради (нова редакція).docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Документи → Нормативно-правові засади діяльності
12 червня 2024
Рішення міської ради №11 від 20 листопада 2020 року "Про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 24.09.2021 № 466, від 24.09.2021 № 467, від 14.07.2022 № 920, від 27.02.2024 № 1801)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Європейська, 27 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про розгляд заяви Царука Юрія Юрійовича про внесення змін в його облікові дані квартирного обліку у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів