, Головний редактор

№192 від 07 вересня 2021 року "Про затвердження Положення про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Сарненської міської ради"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

07 вересня 2021 року                                                                   № 192

 

Про затвердження Положення

про відділ зв’язків з громадськістю

та засобами масової інформації

Сарненської міської ради

 

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42, частини 8 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Cарненської міської ради від 20.11.2020 № 14 "Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Сарненської міської ради та її виконавчих органів", пункту 3 рішення Сарненської міської ради від 25.02.2021 №125 "Про внесення змін до рішень Сарненської міської ради" з метою упорядкування роботи відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ, для оперативного та якісного забезпечення виконання повноважень міської ради 

 

 

 1. Затвердити Положення про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Сарненської міської ради (додається).

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Вячеслава Шимка.

 

 

 

Міський голова                                                          Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

                                                                     Додаток

                                                                     до розпорядження міського голови

                                                                     від   07  вересня  2021  №192

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації Сарненської міської ради (далі – відділ) відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про  запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.  

1.3. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями органу місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

1.4. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу і затверджуються міським головою.

1.5. Структура та чисельність працівників відділу визначається міською радою.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Завданнями відділу є:

2.1.1. забезпечення оперативного та об'єктивного інформування громадськості про діяльність Сарненської міської ради;

2.1.2.  організація проведення консультацій з громадськістю з питань соціально-економічного розвитку громади шляхом проведення круглих столів, семінарів, конференцій, публічних обговорень за участю представників органів виконавчої влади та громадськості;

2.1.3. організація, підготовка та проведення публічних заходів Сарненської міської ради із залученням громадськості та засобів масової інформації;

2.1.4.  здійснення інформування про діяльність Сарненської міської ради в засобах масової інформації та в мережі Інтернет;

2.1.5. формування та реалізація комунікаційної політики міської ради;

2.1.6. підготовка офіційних повідомлень для засобів масової інформації стосовно життєдіяльності територіальної громади;

2.1.7. здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, організація оперативного реагування на публікації, виступи, повідомлення тощо;

2.1.8. аналіз та прогноз розвитку ситуації в інформаційному просторі з метою найбільш повного задоволення інформаційних потреб громадян щодо діяльності органів місцевого самоврядування;

2.1.9. узагальнення громадської думки та реагування різних верств населення щодо діяльності органів місцевого самоврядування, оцінка можливих наслідків прийнятих рішень;

2.1.10. залучення представників засобів масової інформації до вивчення громадської думки стосовно шляхів розв’язання проблем життєдіяльності населених пунктів територіальної громади;

2.1.11. підготовка  для засобів масової інформації привітань та звернень міського голови, інформаційних матеріалів про заходи, що проводяться міською радою;

2.1.12. створення текстів, виступів, вітань від імені міського голови з нагоди ювілеїв, знаменних дат, державних і професійних свят;

2.1.13. організація зустрічей міського голови з представниками засобів масової інформації щодо обговорення актуальних проблем розвитку інфраструктури громади;

2.1.14. забезпечення оперативного інформування міського голови про головні події в житті територіальної громади з метою реагування на проблемні питання;

2.1.15. підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування з урахуванням позитивного досвіду інших регіонів.

 

 • Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

2.2.1. організовує та координує супроводження прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю посадових осіб Сарненської міської ради;

2.2.2. забезпечує здійснення фото-, відео- зйомки публічних заходів, що проводяться в Сарненській міській раді, оперативне розповсюдження фото- та відеоматеріалів про ці заходи;

2.2.3. сприяє засобам масової інформації у висвітленні діяльності Сарненської міської ради, надає допомогу в підготовці публікацій, радіо- та відео- матеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності;

2.2.4. опрацьовує та погоджує матеріали, надані іншими структурними підрозділами Сарненської міської ради, для розміщення їх у засобах масової інформації та мережі Інтернет;

2.2.5. забезпечує наповнення та інформаційну підтримку офіційних сторінок Сарненської міської ради в мережі Інтернет;

2.2.6. з метою інформування керівництва Сарненської міської ради проводить моніторинг публікацій у засобах масової інформації;

2.2.7. розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

2.2.8. забезпечує прозорість та відкритість у діяльності міської ради, висвітлення питань роботи міського голови, міської ради та її виконавчих органів, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою;

2.2.9. забезпечує експертне, аналітичне та організаційне впровадження інформаційної політики міської ради;

2.2.10. встановлює постійні та ділові зв’язки міської ради та міського голови з засобами масової інформації, громадськими організаціями й установами, політичними партіями, релігійними конфесіями;

2.2.11. формує позитивне сприйняття громади, сприяння у популяризації міста, поширення позитивних знань про громаду в Україні та за кордоном, просуває імідж громади в глобальному інформаційному середовищі;

2.2.12. запроваджує сучасні методики співпраці з громадськістю, реалізує інноваційні механізми залучення неурядових організацій до вирішення проблем життєдіяльності громади;

2.2.13. організовує та готує проєкти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради, що належать до компетенції Відділу;

2.2.14. здійснює повноваження у сфері інформаційної політики, готує пропозиції щодо формування політики у галузі інформації та зв’язків з громадськістю, забезпечення її реалізації;

2.2.15. розробляє необхідні програми, забезпечує та здійснює  контроль за їх виконанням;

2.2.16. проводить комплексний аналіз розвитку інформаційної сфери діяльності;

2.2.17. висвітлює позиції органів місцевої влади з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформує населення про поточну роботу, прийняті рішення міської ради, виконавчого комітету, видані розпорядження міського голови та інші документи;

2.2.18. організовує зустрічі міського голови, його заступників, керівників служб, які забезпечують життєдіяльність громади, з представниками громадськості, засобів масової інформації Сарн, на яких обговорюються питання поточного та перспективного розвитку всіх сфер життя громади;

2.2.19. моніторить висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, а також процесу інформування громадськості;

2.2.20. виконує інші організаційні, планувальні, дорадчі, інформаційні, контрольні, координаційні функцій, відповідно до покладених на Відділ завдань.

 

 1. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ ВІДДІЛУ

3.1. Начальник відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ міської ради призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 • Відділ очолює начальник, а у разі його відсутності, головний спеціаліст відділу.
 • Начальник відділу:
  • Організовує роботу відділу і несе відповідальність за виконання зазначених у Положенні про відділ завдань і функцій.
  • Здійснює у відділі контроль за дотриманням регламенту міської ради, виконанням посадових обов'язків, доручень і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу.
  • Координує взаємодію відділу із структурними підрозділами Сарненської міської ради.
  • Визначає і розподіляє функціональні обов’язки між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність.
  • Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахового рівня, матеріальному і моральному стимулюванню працівників відділу.
  • Забезпечує підготовку і надання необхідних інформаційних, довідкових та інших матеріалів для органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.
  • Підписує і візує документи з питань, віднесених до компетенції відділу.
  • Виконує інші передбачені законодавством функції.
  • Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання цього Положення та своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
  • Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.
 • Працівники відділу - посадові особи місцевого самоврядування, які призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" і виконують свої посадові обов'язки згідно з визначеними начальником відділу обов'язками та посадовими інструкціями.
 • Працівники відділу:
  • Посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
  • Забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом.
  • Виконують окремі завдання і доручення керівництва міської ради, начальника відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.
  • Мають право вносити начальнику відділу пропозиції з питань, що стосуються їх роботи.

 

 1. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ, згідно з покладеними на нього функціями, має право:

4.1.1. одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Сарненської міської ради і підприємств, що належать до сфери їх управління, зокрема інформаційно-аналітичні матеріали з метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів;

4.1.2. за дорученням керівництва брати участь у нарадах, конференціях  і семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Працівники відділу несуть відповідальність за:

5.1.1. Несвоєчасне та неякісне виконання посадових завдань та обов’язків, планів роботи та доручень міського голови, першого заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

5.1.2. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни в межах і порядку, встановленому чинним законодавством.

5.1.3. Начальник та працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій, згідно з чинним законодавством.

 

 1. ВЗАЄМОДІЇ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з:

- відповідною районною державною адміністрацією;

- іншими структурними підрозділами та виконавчими органами ради.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

                                      Керуючий справами

виконавчого комітету                                                        Вячеслав ШИМКО

 

 

Прикріплені файли
№192 від 07 вересня 2021 року "Про затвердження Положення про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Сарненської міської ради".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 червня 2024
№ від 24 червня 2024 року "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 червня 2024
№ від 24 червня 2024 року "Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 червня 2024
№ від 24 червня 2024 року "Про надання допомоги на поховання"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 червня 2024
№ від 24 червня 2024 року "Про схвалення змін до Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки  "

Документи → Проєкти рішень 29-ї сесії міської ради
24 червня 2024
 Про затвердження змін до Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки

Пошук документів