, Адміністратор

Рішення №409 від 19.08.2021 Про схвалення проєкту Меморандуму про співпрацю між державною установою «Фонд енергоефективності» та Сарненською міською територіальною громадою

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

19 серпня 2021 року                                                                             №  409

 

 

«Про схвалення проєкту Меморандуму

про співпрацю між державною установою

«Фонд енергоефективності» та Сарненською

міською територіальною громадою»

 

        З метою реалізації місцевих проектів з енергомодернізації, відповідно пункту 1 частини 2 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Схвалити проєкт Меморандуму про співпрацю між державною установою «Фонд енергоефективності» та Сарненською міською територіальною громадою, що додається.
 2. Доручити міському голові підписати схвалений проєкт Меморандуму про співпрацю між державною установою «Фонд енергоефективності» та Сарненською міською територіальною громадою.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови (І. Назарець), відділ житлово-комунального господарства (Ю. Козярчук), відділ інвестиційного розвитку (І. М’якішев).

 

 

 

Міський голова                                                            Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

    «СХВАЛЕНО»

     Рішенням виконавчого комітету

19.08. 2021 №  409

 

МЕМОРАНДУМ

 

про співпрацю між державною установою «Фонд енергоефективності»

та Сарненською міською територіальної громадою

 

м. Київ                                                                 « ___ »  _________  2021 р.

 

Державна установа «Фонд енергоефективності» (далі – Фонд), в особі директора Головатюк-Унгуряну Юлії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту державної установи «Фонд енергоефективності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1099 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 921), з однієї сторони, та Сарненська міська територіальна громада (далі – ТГ), в особі міського голови Серпенінова Руслана Петровича який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони,

у подальшому іменовані разом «Сторони», усвідомлюючи необхідність встановлення партнерських відносин, координації та об’єднання зусиль щодо підтримки стимулювання заходів із енергоефективності у житловому фонді, з метою налагодження взаємовигідного співробітництва на основі прямих зв’язків, уклали цей Меморандум про таке:

 

 1. МЕТА І ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ

1.1. Метою Меморандуму є налагодження тісної співпраці та консолідація зусиль Сторін, які спрямовані на підтримку ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження (далі – заходи з енергоефективності), зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

1.2. Предметом Меморандуму є направлена на досягнення його мети спільна діяльність Сторін, що здійснюється у форматі узгодження позицій із ключових питань, підготовки та реалізації спільних заходів, проектів, програм тощо.

1.3. Із метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони домовились про взаємодію й надання взаємних консультацій без фінансових розрахунків між Сторонами.

1.4. Діяльність Сторін не передбачає створення спільного майна та отримання спільного прибутку.

1.5. У своїх відносинах Сторони керуються чинним законодавством України і цим Меморандумом.

1.6. Цей Меморандум не має на меті обмеження самостійної діяльності Сторін або створення сприятливих (неконкурентних) умов для діяльності окремих господарюючих суб’єктів.

 

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ СТОРІН

2.1. Сторони заявляють про намір сприяти здійсненню заходів з енергоефективності, що в кінцевому результаті призведуть до суттєвої економії споживання енергетичних ресурсів та витрат на комунальні послуги об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), поліпшення зовнішнього вигляду будівель, продовження строку їх експлуатації, підвищення рівня комфорту, умов проживання у будинках та вартості таких будинків.

2.2. Сторони домовились про:

 • сприяння в розробці та реалізації програми фінансування заходів з енергоефективності для ОСББ;
 • сприяння створенню та розвитку діяльності центрів консультаційної допомоги для проведення роз’яснювальних заходів представникам ОСББ та громадськості щодо впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді;
 • підготовку пропозицій щодо удосконалення законодавства в частині впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді;
 • розробку механізмів найбільш ефективної взаємодії Сторін із органами законодавчої та виконавчої влади з питань впровадження заходів з енергоефективності;
 • інформаційне забезпечення співробітництва, враховуючи висвітлення спільної роботи в засобах масової інформації (ЗМІ), організацію та проведення науково-практичних конференцій, у тому числі міжнародних, із залученням фахівців сфери енергоефективності, методичних та навчальних семінарів, «круглих столів» щодо заходів з енергоефективності;
 • створення та розробку методичних матеріалів для ОСББ, територіальних громад, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, громадськості щодо найбільш ефективних шляхів впровадження заходів з енергоефективності;
 • проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи з різними категоріями населення, залучення якнайбільшого числа людей до процесу впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді та створення ОСББ;
 • реалізацію інших суспільно важливих проектів, що відповідають цілям діяльності Сторін.

2.3. Сторони визначились, що основними формами співпраці є:

 • проведення спільних нарад та круглих столів для пошуку шляхів найефективнішої реалізації мети Меморандуму;
 • проведення навчання, семінарів, круглих столів, інших форм публічного обговорення та висвітлення актуальних для Сторін питань;
 • надання методичних рекомендацій представникам ОСББ, територіальних громад, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій;
 • реалізація соціальних та інших проектів.

2.4. Функції Сторін при реалізації основних напрямків співпраці.

Територіальна громада:

 • розробляє, реалізовує та забезпечує фінансування місцевої програми з енергоефективності для багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ;
 • за участі Фонду (в разі потреби) проводить тренінги, практикуми із залученням фахівців як українських, так і міжнародних структур, здійснює навчання представників ОСББ, територіальних громад, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій щодо впровадження заходів з енергоефективності у будівлях житлового фонду, де створено ОСББ;

Фонд:

 • проводить консультації з метою врахування позицій об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, ОСББ та громадськості у своїй діяльності;
 • створює спільні робочі групи за участі представників об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, ОСББ та громадськості щодо впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді;
 • залучає ТГ до проведення організованих Фондом навчань, інших заходів щодо впровадження заходів з енергоефективності;
 • надає рекомендації представникам органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, ОСББ та громадськості з питань впровадження реформ з енергоефективності у житловому фонді, де створено ОСББ.

Спільно:

 • забезпечують взаємний обмін інформацією в рамках реалізації місцевих програм та програм Фонду;
 • реалізують міжнародні та національні проекти, спрямовані на впровадження реформи з енергоефективності;
 • напрацьовують проекти нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення законодавчого поля для більш ефективного впровадження реформ з енергоефективності в житловому фонді;
 • поширюють позитивний досвід ефективного управління житловим фондом через діяльність ОСББ та важливість енергозбереження у ньому.

2.5. Сторони дійшли згоди щодо необхідності:

 • створення та підтримки діяльності центрів навчально-консультаційної допомоги для впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді та його пріоритетній формі управління - ОСББ;
 • розробки методичних рекомендацій для ОСББ, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій в частині реалізації заходів з енергоефективності;
 • розробки та впровадження системи моніторингу стану житлового фонду в цілому та тієї його частини, де створено ОСББ;
 • сприяння підвищенню рівня інформованості громадськості, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій про впровадження заходів з енергоефективності.

2.6. Сторони можуть також співпрацювати в інших узгоджених напрямках.

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ СТОРІН

3.1. З метою реалізації Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів та за потреби:

3.1.1. Створюють постійні або тимчасові групи з представників Сторін.

3.1.2. В зручний для Сторін спосіб визначають контактних осіб для проведення консультацій і підготовки пропозицій щодо спільної реалізації завдань, визначених Меморандумом.

3.1.3. Проводять регулярні зустрічі Сторін з метою обговорення питань щодо реалізації Меморандуму.

3.1.4. Запрошують до спільної діяльності представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, місцевих державних адміністрацій, громадських організацій та експертного середовища.

3.1.5. Готують та розміщують у засобах масової інформації спільні інформаційні, консультативні та інші матеріали, що стосуються предмета Меморандуму.

3.1.6. Здійснюють регулярний обмін інформацією, матеріалами, документами з питань, що є предметом Меморандуму.

3.1.7. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму.

3.1.8. Здійснюють контроль за виконанням спільних домовленостей, досягнутих в рамках Меморандуму.

3.2. Сторони можуть здійснювати співробітництво в будь-яких інших формах, що не суперечать законодавству України.

 

 1. ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційну інформацію, отриману в ході реалізації Меморандуму.

4.2. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду другій Стороні.

4.3. Кожна зі Сторін використовує емблему чи логотип іншої Сторони лише за її попередньої згоди, якщо інше не передбачено локальними актами щодо порядку їх використання.

4.4. Сторони зобов’язуються дотримуватись і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства їх керівниками, іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені. Порушення однією зі Cторін вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення цього Меморандуму, що надає право іншій Cтороні на його дострокове розірвання, шляхом надсилання письмового повідомлення, з дня отримання якого цей Меморандум вважається розірваним.

4.5. Керівники, інші працівники, а також особи, які діють від імені Сторін, зобов’язуються за жодних обставин не шукати власної вигоди з укладеного Меморандуму, використовуючи свою посаду або власність чи наявну інформацію Фонду.

4.6. Керівники, інші працівники, а також особи, які діють від імені Сторін, беруть на себе відповідальність за те, що їх статті, блоги, виступи на публічних заходах, коментарі, інші публікації в соціальних мережах та сторінках мережі Інтернет формують суспільну думку про діяльність Фонду.

 

 

 1. ДІЯ МЕМОРАНДУМУ

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами та є дійсним до прийняття ними рішення про його припинення чи тимчасове призупинення.

5.2. Сторони можуть припинити дію Меморандуму в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за один місяць до бажаної дати припинення.

5.3. Кожна зі Сторін в односторонньому порядку може прийняти рішення щодо розірвання Меморандуму в разі виявлення інформації щодо використання іншою Стороною факту укладення Меморандуму у власних цілях або інших фактів, що можуть негативно вплинути на репутацію Сторони. В такому випадку, Сторона, права якої порушено, письмово повідомляє іншу Сторону про своє рішення, вказуючи при цьому дату розірвання Меморандуму.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені тільки за письмовою згодою Сторін та оформлені додатковими угодами, які підписуються Сторонами і стають невід’ємною частиною Меморандуму.

6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної згоди.

6.3. Цей Меморандум укладено українською мовою в двох примірниках, що є автентичними, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

 

 1. ПІДПИСИ СТОРІН

Від державної установи «Фонд енергоефективності»

 

(Код в ЄДРПОУ 42325431

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.24

Фактичне місцезнаходження: 01033, м. Київ,

вул. Жилянська, буд.72а)

_________________________________

Від Сарненської міської територіальної громади

 

(Код в ЄДРПОУ 25314700

Місцезнаходження: 34500, м. Сарни, вул. Широка, буд.31)

 

 

__________________________________

 

___________________________________

Юлія ГОЛОВАТЮК-УНГУРЯНУ

Директор

Серпенінов Руслан Петрович

Міський голова

 

 

Прикріплені файли
Рішення №409 від 19.08.2021 Про схвалення проєкту Меморандуму про співпрацю між державною установою «Фонд енергоефективності» та Сарненською міською територіальною громадою.zip

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Документи → Нормативно-правові засади діяльності
12 червня 2024
Рішення міської ради №11 від 20 листопада 2020 року "Про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 24.09.2021 № 466, від 24.09.2021 № 467, від 14.07.2022 № 920, від 27.02.2024 № 1801)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Європейська, 27 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про розгляд заяви Царука Юрія Юрійовича про внесення змін в його облікові дані квартирного обліку у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів