, Адміністратор

Рішення №410 від 19.08.2021 Про схвалення Програми енергозбереження та енергоефективності Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

19 серпня 2021 року                                                                                          №  410

 

Про схвалення  Програми

енергозбереження та енергоефективності 

Сарненської міської територіальної громади

на 2021 – 2025 роки

 

Відповідно до Законів України  «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2013 року № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 №866 «Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки», керуючись підпунктом один пункту "а" статті 27,  частини 6 статті 59  Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Схвалити Програму енергозбереження та енергоефективності Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, що додається.
 2. Подати Програму енергозбереження та енергоефективності Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки на затвердження міської ради.
 3. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачити кошти на виконання заходів програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

Міський голова                                                        Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

"СХВАЛЕНО"                                         рішенням виконавчого комітету                    від 19.08.2021  №         410

                   

 

САРНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 

 

 

 

 

Програма енергозбереження та енергоефективності  

Сарненської міської територіальної громади

на 2021 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарни – 2021

 

 

 

Паспорт

 

1.

Назва програми

 

Програма енергозбереження та енергоефективності  Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

2.

Ініціатор розроблення програми

Сарненська міська рада

3.

Розробник програми

- Управління житлово – комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю;

- Відділ інвестиційного розвитку

4.

Відповідальні та учасники програмних заходів

- Виконавчий комітет Сарненської міської ради;

- Комунальні підприємства, установи, заклади Сарненської міської територіальної громади;

- Фінансове управління Сарненської міської ради

5.

Виконавці програми

Комунальні підприємства, установи, заклади Сарненської міської територіальної громади, ОСББ, власники житла

6.

Мета програми

Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання

7.

Термін реалізації програми:

2021 - 2025 роки

8.

Основні джерела фінансування заходів програми

Державний бюджет, бюджет міської територіальної громади (виходячи з  фінансових можливостей) та інші джерела, не заборонені законодавством України

9.

Обсяг   фінансових   ресурсів,   необхідних   для    реалізації  Програми

103 044 212,00 грн.

10.

Очікувані результати виконання Програми

Розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в територіальній громаді; зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній та бюджетній сферах громади

11.

Контроль за виконанням

Постійні комісії Сарненської міської ради: з  економічних питань, управління комунальною власністю,житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку; з питань бюджету, фінансів та соціальної політики та заступники міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків

 1. Мета і завдання Програми

 

          Програма енергозбереження та енергоефективності  Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Програма)  розроблена відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні види палива», «Про альтернативні джерела енергії», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про Фонд енергоефективності», «Про ратифікацію Паризької угоди»; а також відповідно до Указу Президента України від 30.09.2019 №722/2019  «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» та рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 №866 «Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки».

Мета Програми – забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в громаді державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування в населення громади світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс заходів Програми сформований на основі пропозицій виконавчих органів Сарненської міської ради, бюджетних установ, комунальних, теплопостачальних та енергопостачальних підприємств. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану господарства територіальної громади, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності та якості енергопостачання, покращення якості надання комунальних послуг для населення і соціально-побутових умов мешканців громади та передбачає:

1) зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній та бюджетній сферах громади за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

2) підвищення надійності систем постачання енергоносіїв;

3) впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

4) популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;

5) скорочення поточних видатків бюджету за рахунок реалізації капітальних проєктів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері громади;

6) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах громади;

7) запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетною та комунальною сферами громади;

8) постійний моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері громади та впровадження енергозберігаючих заходів.

 

 1. Визначення ключових проблем, на розв’язання яких

спрямована Програма

 

Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства.

На сьогоднішній день, в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.

Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, обмежуючи потенціал підвищення якості життя українських громадян.

Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів.

Світова тенденція проблем забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями ставить пріоритетним завдання щодо зниження енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житлово-комунальній, бюджетній.

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності.

Для нашої громади також, як і для багатьох міст України, характерною є значна енерговитратність сфер економіки, комунальної та бюджетної сфер.

Серед причин, що негативно впливають на зниження енерговитрат, є:

1) високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії;

2) постійне зростання вартості енергоресурсів;

3) недостатність коштів у бюджеті міської територіальної громади на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері;

4) відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження та енергоефективності;

5) відсутність у громаді бази цільових проєктів з енергозбереження та брак коштів на розробку проєктно-кошторисної документації;

6) неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду громади засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

7) недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в побуті тощо;

8) відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб бюджетних установ до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.

Підвищення енергоефективності та енергозбереження є стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери Сарненської міської територіальної громади на найближчу та подальшу перспективу.

Реалізація Програми енергозбереження та енергоефективності Сарненської міської територіальної громади забезпечить сталий розвиток громади. Через заходи Програми розбудується потенціал мешканців громади. Жителі матимуть змогу отримати більш комфортні умови проживання та зменшити витрати на ПЕР. Це в свою чергу дозволить зменшити частку споживання енергоресурсів. Реалізація Програми має значну екологічну ефективність. Знизяться обсяги шкідливих викидів та забруднення навколишнього середовища за рахунок зменшення кількості палива, що споживається.

    

 1. Цілі щодо енергоефективності та енергозбереження

Енергозбереження – найдешевше й екологічно чисте джерело енергії. Виробництво енергії, яку ми споживаємо, завдає значної шкоди навколишньому середовищу, негативно впливає на здоров’я людей. Економія ресурсів і енергії – реальний спосіб зменшити витрати і зберегти довкілля для наступних  поколінь.

Для досягнення корисного ефекту необхідно якомога раціональніше використовувати енергію і звести до мінімуму непродуктивні її витрати.

Програма є складовою частиною реалізації місцевої політики та практики енергозбереження та енергоефективності і охоплює всі сфери життєдіяльності громади. Адже енергозбереження питання комплексне і досягнення максимального рівня енергоефективності можливе за умови реалізації заходів в бюджетній, житловій та комунальній сферах.

Місцевий бюджет є одним з найбільших покупців енергії в межах своєї території. Саме тому, важливого значення набуває скорочення витрат на оплату енергоносіїв та забезпечення сталого розвитку території.

Необхідно змінювати підходи, методики при будівництві і реконструкції житлових і громадських будинків і споруд та приділяти належну увагу при впровадженні сучасних технологій, прогресивного енергоефективного устаткування в будівництві об'єктів житлово-громадського призначення.

Зважаючи на те, що найбільшим споживачем теплової енергії в громаді є населення, то найважливішим завданням міської ради є підняття свідомості членів територіальної громади щодо впровадження заходів з питань енергозбереження та енергоефективності.

Виконання Програми спрямоване на:

 • підвищення рівня знань жителів громади та формування свідомості щодо питань ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів;
 • забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до європейських стандартів;
 • збільшення розміру інвестицій у енергоефективну модернізацію будівель;
 • впровадження нових технологій та альтернативних джерел енергії під час виробництва теплової енергії комунальними підприємствами;
 • зменшення понаднормових втрат теплової енергії під час її транспортування до споживачів (термоізоляція мереж, оптимізація схем теплопостачання) та безпосередньо в будівлях (термомодернізація огороджуючих конструкцій, інженерних систем будівель)
 • підтримка належного технічного стану будівель і збільшення строку їх експлуатації;
 • обмеження викидів двоокису вуглецю шляхом підвищення енергетичної ефективності будівель;
 • стимулювання власників та квартиронаймачів будівель до раціонального та ощадного використання ПЕР;
 • розробка енергетичних паспортів будівель, яка має здійснюватися незалежно кваліфікованими експертами.

 

 1. Заходи з енергозбереження та енергоефекивності

 

Впровадження заходів енергозбереження та енергоефективності допоможе зменшити споживання енергоресурсів, як в кількісному вираженні так і в обсягах витрат, що в свою чергу є передумовою для зменшення шкідливих викидів в атмосферу та запорукою попередження глобального потепління і зміни клімату. 

Заходи, що спрямовані на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення загальномісцевого рівня енергоефективності можна розділити на три групи.

Перша група заходів – це малі заходи. Як правило вони маловартісні  і мають незначний вплив (5-10 %) на зростання енергоефективності (в окремих випадках, вдало відібраний захід може призвести і до значно більшої економії). Застосовуються у тому випадку, коли мова йде про оптимізацію систем та процесів, коли немає потреби змінювати всю систему. Ці заходи, як правило, є економічно вигідні і мають короткий період окупності.

Друга група – це заходи середньої складності. Зазвичай мають вплив в межах від 10% до 25%, а їх реалізація потребує середніх затрат. Заходи другої групи є економічно вигідними, з періодом окупності від трьох до десяти років, але вони потребують більших капіталовкладень.

Третя група – масштабні заходи (вплив – до 90%, високовартісні). З точки зору ефективності, масштабні заходи доцільно впроваджувати в тому випадку, коли виникає потреба повного відновлення, шляхом будівництва нових об’єктів та систем.

Програма енергозбереження та енергоефективності Сарненської міської територіальної громади  на 2021 – 2025 роки передбачає Комплекс заходів спрямованих на зменшення енергоспоживання в Сарненській  міській територіальній громаді протягом 2021-2025 років, які представлені в таблиці 4.1. та впровадження заходів щодо забезпечення енергоефективності та енергозбереження, які представлені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.1. Комплекс заходів спрямованих на зменшення енергоспоживання в Сарненській  міській територіальній громаді протягом 2021-2025 років

Сфера застосування

Маловартісні

Середньої вартості

Високовартісні (масштабні)

Заклади бюджетної сфери

Ремонт/заміна сантехнічного обладнання

Встановлення індивідуальних котелень на твердому паливі

Встановлення автоматичних закривачів  на вхідних дверях 

Гідрохімічна промивка труб розводки систем опалення та опалювальних приладів

Заміна енергоємного обладнання на сучасне енергоефективне

Реконструкція системи освітлення :

-  заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;

- встановлення енергозберігаючих світильників

Проведення ремонтно-ревізійних робіт вентсистем

 

Проведення енергетичного аудиту

 

Утеплення розводки труб опалення в підвальних приміщеннях

Ізоляція труб  та елементів опалення в підвальних приміщеннях

Багатоквартирний житловий фонд

Утеплення віконних блоків, вхідних дверей в під’їздах

Заміна віконних блоків

Запровадження енергетичної паспортизації будинків

Проведення енергоаудиту житлових будинків

Будівництво житла з використанням енергозберігаючх технологій.

 

 

Проведення ремонтно-ревізійних робіт вентсистем

 

Комплексна санація житлових будинків

Ізоляція труб  та елементів опалення в підвальних приміщеннях

Заміна вікон в під’їздах багатоквартирних будинках

Комунальні підприємства

Поетапне впровадження програми оптимізації схеми центрального теплозабезпечення територіальної громади

Оптимізація схем теплозабезпечення громади

Переведення одного або декількох котлів на тверде паливо (біогаз)

 

Модернізація існуючої системи виробництва

Переведення будинків на індивідуальне опалення

Модернізація обладнання котелень

Будівництво міні котелень на твердому паливі

Реконструкція вуличного освітлення заміна ламп розжарювання на ЛЕД світильники

 

 

Проведення перевірки свердловин з метою визначення їх ефективності, чистка та паспортизація

Поліпшення системи виробництва питної води шляхом впровадження сучасних технологій очистки питної води та енергозбереження

Будівництво нових очисних споруд

Проведення відключень не санкціонованих підключень

Модернізація системи водопостачання та водовідведення шляхом реконструкції та модернізації існуючого обладнання

Будівництво резервуарів

Посилення контролю за споживанням води всіма абонентами шляхом встановлення приладів обліку в необхідних кількостях.

Покращення якості стічних вод за рахунок реконструкції очисних споруд та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання

Будівництво станцій знезалізнення

Встановлення на свердловинах територіальної громади, частотних перетворювачів

Встановлення на свердловинах територіальної громади, частотних перетворювачів

Заміна насосного обладнання з метою зменшення потужності

Проведення чистки трубопроводів від свердловин

Заміна насосного обладнання на артсвердловинах  з метою зменшення потужності

Заміна насосного обладнання на КНС  з метою зменшення потужності

Регулювання тиску в магістральних трубопроводах біля свердловин.

Встановлення шаф управління з частотними перетворювачами

Встановлення шаф управління з частотними перетворювачами

 

 

 

 

Встановлення лічильників води на водозабірних станціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 4.2. Впровадження заходів щодо забезпечення енергоефективності та енергозбереження

 

Перелік заходів

Часові рамки

Місце впровадження

Обсяг фінансування, грн.

Джерела фінансування

Очікуваний ефект

Виготовлення інформаційних стендів

2021-2025

Загальноосвітні навчальні заклади

15 450,00

Бюджет міської територіальної громади

Виховання культури поводження з енергетичними ресурсами

Призначення, в закладах бюджетної сфери, відповідальних осіб за збір/передачу інформації про споживання енергетичних ресурсів та води

2021-2025

Заклади бюджетної сфери,

Установи та заклади комунальної власності

В межах фонду оплати праці

Власники житла

Бюджет міської територіальної громади

Підприємства,

організації

Налагодження системи моніторингу споживання енергоресурсів

Реконструкція системи освітлення в коридорах

2021-2025

Заклади бюджетної сфери,

Установи та заклади комунальної власності

200 000,00

Бюджет міської територіальної громади

Залучені кошти

Оптимізація системи освітлення закладу, зменшення витрат електроенергії

Відновлення системи вуличного освітлення

2021-2025

Заклади бюджетної сфери,

Установи та заклади комунальної власності

1000 000,00

Бюджет міської територіальної громади

Залучені кошти

Оптимізація системи освітлення закладу зменшення витрат електроенергії

Будівництво та реконструкція вуличного освітлення

2021-2025

Населені пункти територіальної громади

30000000,00

Державний бюджет,

Обласний бюджет

Бюджет міської територіальної громади,

Грантові кошти

Створення комфортних умов проживання, енергоощадність

Реконструкція системи освітлення груп  кімнат

2021-2025

Дошкільні навчальні заклади,

заклади освіти

500 000,00

Бюджет міської територіальної громади

Залучені кошти

Оптимізація системи освітлення закладу, зменшення витрат електроенергії

Встановлення на вхідних дверях автоматичних закривачів

2021-2025

Заклади бюджетної сфери,

Установи та заклади комунальної власності

100 000,00

Бюджет міської територіальної громади

 

Залучені кошти

Усунення протягів, зменшення втрат теплової енергії

Повна заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі

2021-2025

Під’їзди та прибудинкова територія в житловому фонді

1 500 000,00

Власники житла

Бюджет міської територіальної громади

ОСББ

Оптимізація системи освітлення, зменшення витрат електроенергії

Заміна ламп розжарювання на ЛЕД світильники

2021-2025

Вуличне освітлення

   2 000 000,0

Державний бюджет,

Обласний бюджет

Бюджет міської територіальної громади,

Грантові кошти

Енергоощадніше, довше служить, світлодіоди не містять ртуті та інших шкідливих речовин

Заміна віконних блоків

2021-2025

Заклади бюджетної сфери,

Установи та заклади комунальної власності

Відповідно до проєктно–кошторисної документації

Державний бюджет,

Обласний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади

Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії

Комплексна термомодернізація будівлі

2021-2025

Заклади бюджетної сфери,

Установи та заклади комунальної власності

Відповідно до проєктно–кошторисної документації

Державний бюджет,

Обласний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади,

Грантові кошти

Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії

Реконструкція дахів (утеплення)

2021-2025

Заклади бюджетної сфери,

Установи та заклади комунальної власності

Відповідно до проєктно–кошторисної документації

Державний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади,

Грантові кошти

Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії

Комплексна термомодернізація будівель

2021-2025

Багатоповерхові житлові будинки

Відповідно до проєктно–кошторисної документації

Державний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади,

Грантові кошти

Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії

Застосування альтернативних джерел теплової енергії (Котли на твердому паливі – дровах, паливних брикетах або пелетах які повністю забезпечать потребу у теплі)

2021-2025

Заклади бюджетної сфери,

Установи та заклади комунальної власності

Відповідно до проєктно–кошторисної документації

Державний бюджет

 Обласний бюджет

Бюджет міської територіальної громади,

Грантові кошти

Скоротити залежність від газу. З метою економії на опаленні.

Правильне комбінування і управління джерелами тепла дозволить істотно скоротити витрати на опалення.

Встановлення приладів обліку води

2021-2025

Населення громади,

Заклади бюджетної сфери,

Підприємства,

Організації,

 Кошти споживачів

Власники житла

Бюджет міської територіальної громади,

Підприємства,

організації

Посилення контролю за споживанням води  абонентами. Проведення відключень несанкціонованих підключень

Чистка та паспортизація артсвердловин

2021-2025

 

Відповідно до зведених кошторисів

Бюджет міської територіальної громади,

Кошти комунального підприємства

Зменшення витрат на оплату електроенергії

Прочистка підвідних трубопроводів до резервуарів

2021-2025

 

Відповідно до зведених кошторисів

Кошти комунального підприємства,

Бюджет міської територіальної громади,

Інвестори

Зменшення витрат електроенергії.

Встановлення на свердловинах територіальної громади частотних перетворювачів

2021-2025

8 свердловин

Відповідно до проєктно–кошторисної документації, зведений кошторис

Кошти комунального підприємства,

Бюджет міської територіальної громади,

Інвестори

Зменшення витрат електроенергії  та витрат на ремонт мереж водопостачання.

Заміна насосного обладнання на свердловинах територіальної громади

2021-2025

 

Відповідно до проєктно–кошторисної документації

Державний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади,

Інвестори,

Грантові кошти

Зменшення витрат електроенергії 

Нове обладнання

2021-2025

Очисні споруди

Відповідно до проєктно–кошторисної документації

Державний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади,

Грантові кошти,

    Інвестори

Зменшення витрат електроенергії  заміна морально застарілого обладнання

Нове будівництво

2021-2025

Очисні споруди

67 728 762,0

Державний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади,

Грантові кошти,

 Інвестори

Зменшення витрат електроенергії  заміна морально застарілого обладнання

Встановлення (придбання) сонячних панелей

2021-2025

Установи та заклади комунальної власності, багатоповерхові житлові будинки

Відповідно до проєктно-кошторисної документації

Державний бюджет,

Обласний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади,

Кошти власників житла,

Залучені кошти

Енергоощадність

Встановлення (придбання) сонячних конвекторів

2021-2025

Установи та заклади комунальної власності

Відповідно до проєктно-кошторисної документації

Державний бюджет,

Обласний бюджет,

Бюджет міської територіальної громади,

Залучені кошти

Енергоощадність

Всього:

 

103 044 212,00

 


Реалізація заходів з енергоефективності та енергозбереження вимагає застосування належного фінансування та  групи політичних інструментів.

Впровадження заходів з енергозбереження  та енергоефективності сприяє зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів (як в кількісному так, і вартісному вимірі), що в свою чергу є запорукою зменшення шкідливих викидів в атмосферу та попередження глобального потепління та змін клімату.

 

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених завдань і заходів Програми, які в основному передбачають:

1) розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в громаді;

2) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній та бюджетній сферах громади;

3) проведення модернізації об’єктів теплопостачання та комунального господарства, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

4) економію коштів міського бюджету;

5) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових коштів на реалізацію проєктів і заходів з енергозбереження;

6) формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади на всіх рівнях суспільного життя;

7) застосування механізму відновлювального фінансування енергозберігаючих заходів.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування,

моніторинг та узагальнення виконання Програми

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 103 044 212,00 грн. та відповідно затверджених проєктно – кошторисних документацій.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування  бюджету міської територіальної громади на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, і в разі потреби уточнюються завдання та заходи Програми.

Виконавчі органи Сарненської міської ради, підприємства та бюджетні установи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та інформують виконавчий комітет про хід їх виконання.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                               Вячеслав  ШИМКО

 

Прикріплені файли
Рішення №410 від 19.08.2021 Про схвалення Програми енергозбереження та енергоефективності Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.zip

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Документи → Нормативно-правові засади діяльності
12 червня 2024
Рішення міської ради №11 від 20 листопада 2020 року "Про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 24.09.2021 № 466, від 24.09.2021 № 467, від 14.07.2022 № 920, від 27.02.2024 № 1801)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Європейська, 27 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про розгляд заяви Царука Юрія Юрійовича про внесення змін в його облікові дані квартирного обліку у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів