, Адміністратор

Рішення №413 від 19.08.2021 Про затвердження Положення «Про порядок надання платних послуг комунальною установою «Трудовий архів» Сарненської міської ради

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

19 серпня 2021 року                                                                                       № 413

 

«Про затвердження Положення

«Про порядок надання платних послуг

комунальною установою «Трудовий архів»

Сарненської міської ради»

 

З метою встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються комунальною установою «Трудовий архів» Сарненської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, відповідно до статті 190 Господарського кодексу України, статті 11 Закону України «Про ціни та ціноутворення», статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами), керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити Положення «Про порядок надання платних послуг комунальною установою «Трудовий архів» Сарненської міської ради (додаток 1).
  2. Затвердити тарифи (ціни) на платні послуги (роботи), що надаються (виконуються) комунальною установою «Трудовий архів» Сарненської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам (додаток 2).
  3. Оприлюднити дане рішення на сайті Сарненської міської ради.
  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника Сарненського міського голови Назарця І.П. та керуючого справами виконавчого комітету Сарненської міської ради Шимка В.М.

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням виконавчого комітету

Сарненської міської ради

№ 413 від 19.08.2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання платних послуг комунальною установою «Трудовий  архів» Сарненської міської ради

 

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання платних послуг комунальною установою «Трудовий  архів» Сарненської міської ради  (надалі – Положення) розроблено відповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами), Положення про Комунальну установу «Трудовий архів» Сарненської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради від 16.01.2021 року № 62.

1.2. Оплата вартості робіт та послуг здійснюється на договірних засадах.

1.3. Платні послуги надаються фізичним та юридичним особам з використанням наявних архівних документів та забезпечення їх збереженості.

1.4 Надання архівних довідок комунальною установою «Трудовий архів» Сарненської міської ради, необхідних для соціального захисту громадян на письмові запити державних установ, передбачених законодавством, надаються відповідно до чинного законодавства України.

 

Розділ 2. Порядок визначення вартості платних послуг

 

2.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

Розмір вартості робіт та послуг може змінюватися залежно від повноти комплекту технологічних процесів, підготовчих і допоміжних операцій, визначених договором із замовником.

    У разі змін у законодавстві з оплати праці працівників установи проводити перерахунок цін на роботи (послуги), що надаються архівною установою, щоб розмір плати за надані послуги відповідав фактичним видаткам на їх виконання.

2.2. Здійснення розрахунку вартості робіт та послуг проводиться по статтям калькуляції, а саме:

  • денна заробітна плата провідного архівіста;
  • нарахування на заробітну плату;
  • накладні витрати , до яких відносяться вартість матеріалів, комунальних послуг, що використовуються для надання послуг.

2.3. Розрахунок вартості робіт та послуг із урахуванням вартості трудових витрат всього технологічного процесу проводиться згідно наказу Державного комітету архівів України від 08.02.2008 року №22 «Про затвердження Типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах».

2.4  Ціни на окремі роботи (послуги) можуть встановлюватися за разовими калькуляціями, узгодженими з замовником , виходячи із собівартості  робіт (послуг) згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 17 травня 1998 року №639.

2.5. Термін виконання замовлень на види робіт та послуг зазначається в договорі.

2.6. Запити державних органів, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення виконуються безоплатно та у строки, встановлені законодавством.

 

Розділ 3. Планування та використання одержаних коштів за надання платних послуг

 

3.1. Планування та використання доходів, одержаних за надання платних послуг, здійснюється відповідно до «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228.

3.4. Кошти, одержані від надання платних послуг, направляються на зміцнення матеріально-технічної бази трудового архіву.

3.5. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на окремий рахунок розпорядника коштами місцевого бюджету, відкритий у відділенні Державного казначейства України.

3.6. Невикористана частина коштів, отриманих трудовим архівом за надання платних послуг, вилученню не підлягає і використовується в наступному році відповідно до цього Положення.

 

Розділ 4. Прикінцеві положення

 

4.1. Роботи та послуги в установах, організаціях і на підприємствах проводяться комунальною установою «Трудовий архів» Сарненської міської ради після укладання з ними договорів на виконання робіт чи послуг із зазначенням термінів виконання робіт.

4.2. Після повного виконання робіт чи послуг складається акт прийому виконаних робіт/наданих послуг. В акті перераховуються види виконаних робіт та наданих послуг, їх кількість і вартість. Акт підписується уповноваженою особою замовника, який приймає виконану роботу та виконавцем робіт і затверджується директором комунальної установи «Трудовий архів» Сарненської міської ради.

4.3. За термінове, на прохання замовника, виконання робіт і послуг (при скороченні термінів виконання замовлень у порівнянні з установленими граничними не менш ніж у два рази) на основну ціну (тариф) може бути встановлена надбавка в розмірі до 50 відсотків, про що обумовлюється в договорі.

4.3. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуги окремо.

4.4. При наданні платних послуг, комунальна установа «Трудовий архів» Сарненської міської ради зобов’язаний забезпечувати якісне й повне використання документів Національного архівного фонду, створювати сприятливі умови для максимального залучення позабюджетних коштів і ефективне їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням виконавчого комітету

Сарненської міської ради

№ 413 від 19.08.2021

                                                                                                     

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які можуть надаватися  КУ «Трудовий  архів» Сарненської міської ради на договірних засадах  та ціни на них

№п/п

Найменування видів робіт( послуг)

Одиниця виміру

Ціна    (грн.,коп)

1

2

3

4

1.

Приймання на зберігання в архів документів з кадрових питань (особового складу) однієї одиниці зберігання з наступним періодичним опрацюванням справ (картонування, підшивання, підклеювання, нумерування аркушів, оформлення обкладинок)

справа

75,37

2

Формування справ

справа

8,74

2.1

Нумерування аркушів у справах

 

 

2.1.1

Обсягом понад 150 аркушів

аркуш

0,29

2.1.2

Обсягом до 150 аркушів

аркуш

0,31

2.1.3

Обсягом до 50 аркушів

аркуш

0,34

3

Документів особового походження (не підшитих)

аркуш

0,55

4

Перенумерація аркушів документів особового походження (не підшитих)

аркуш

0,62

5

Оформлення друкарських обкладинок (титульних аркушів) справи

справа

8,74

6

Проставляння двох відбитків на одній обкладинці

справа

2,19

7

Оправа проста формат блоку понад 25*40см

справа

36,43

8

Підшивання справ (книг, журналів)

 

 

8.1

що містять до 25 аркушів

справа

7,29

8.2

що містять до 50 аркушів

справа

10,93

8.3

що містять до 100 аркушів

справа

17,49

8.4

що містять понад 150 аркушів

справа

25,71

9

Складання передмов до опису справ

Друкований аркуш

43,71

10

Складання друкованих описів справ

заголовок

6,24

11

Складання акта про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню

документ

12,49

12

Упорядкування документів і справ

 

 

12.1

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств

 

 

12.1.1

За період більше 10 років

1 іст.довідка

874,29

12.1.2

За період від 5 до 10 років

1 іст.довідка

524,57

12.1.3

За період від 1  до 5 років

1 іст.довідка

262,29

13

Визначення та уточнення фондової приналежності документів

справа

8,74

14

Систематизація документів за основними групами у фондах особового походження

документ

4,37

15

Проведення експертизи цінності документів

документ

3,64

16

Картонування справ

справа

1,46

 

Друкарські роботи

 

 

17

Набір тексту з використанням друкованого  або розбірливого рукописного оригіналу

сторінка

36,43

 

Роботи з використання архівних документів

 

 

18

Виконання запитів фізичних осіб

довідка

62,45

19

Підготовлення довідок для юридичних осіб

довідка

218,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ДОДАТОК 1

                                                       

До розрахунку вартості трудових

                                                        витрат та планової калькуляції на

                                                        роботи (послуги)  у сфері забезпечення

                                                          збереженості архівних документів, що

                                                        виконуються КУ «Трудовий архів»

                                                        Сарненської міської ради

 

 

 

 

Розрахунок

накладних витрат , до яких відносяться вартість матеріалів та комунальних послуг, що використовуються для надання послуг КУ «Трудовий архів» Сарненської міської ради

 

 

Накладні витрати розраховані як відсоток до заробітної плати

%н.в.=Фв/Фз*100%, де

Фв- фактичні витрати за попередній рік (2020рік) на комунальні послуги і матеріали.

Фз –фактична заробітна плата за попередній рік  (2020рік) з урахуванням всіх видів доплат і надбавок працівника, що надає послуги.

  Фактичні витрати на комунальні послуги та матеріали за 2020 рік склали- 22674,00грн, фактична заробітна плата працівника, що надає послуги за 2020 рік склала 72758,00гривень.

 

% накладних  витрат  =22674/72758*100%=31%

При розрахунку вартості певної послуги накладні витрати враховуються відповідно до витрат на оплату праці , а саме : 6000*31%=1860

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                           Наталія ВАСИЛЬЧУК

 

 

 

Прикріплені файли
Рішення №413 від 19.08.2021 Про затвердження Положення «Про порядок надання платних послуг комунальною установою «Трудовий архів» Сарненської міської ради.zip

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів