, Головний редактор

№710 від 23 грудня 2021 року "Про припинення діяльності тендерного комітету Сарненської міської ради та затвердження Положення про уповноважену особу"

     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

 23 грудня  2021 року                                                                                       №  710 

 

 

 

Про припинення діяльності тендерного комітету Сарненської міської ради та затвердження Положення про уповноважену особу

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розділу Х «Прикінцеві та п ерехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон), з урахуванням вимог статті 11 Закону, рішення міської ради від 03.04.2020 №1444 «Про призначення уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення спрощених закупівель в Сарненській міській раді», наказу Міністерства економіки України від 08.06.2021 №40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу», за погодженням із постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :    

 

 1. Припинити діяльність тендерного комітету Замовника у складі, що створений та затверджений рішенням міської ради від 20.07.2016 №213 «Про затвердження Положення та складу тендерного комітету Сарненської міської ради» в редакції від 25.02.2021 №105.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 20.07.2016 №213 «Про затвердження Положення та складу тендерного комітету Сарненської міської ради» ( із змінами).
 3. Голові тендерного комітету ( Назарцю І.П.) передати, а уповноваженій особі ( Захарчук А.О.) прийняти справи актом приймання-передачі справ щодо закупівель, які розпочав тендерний комітет.
 4. Уповноваженій особі ( Захарчук А.О.) продовжити процедури закупівлі, розпочаті та незавершені тендерним комітетом міської ради.
 5. Уповноваженій особі ( Захарчук А.О.), що визначена адміністратором електронного кабінету замовника, який створений на електронному майданчику (zakypki.prom.ua.), скасувати доступи членів тендерного комітету до електронного кабінету.

 

 1. Затвердити Положення про уповноважену особу в новій редакції згідно з додатком до цього рішення.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Шапірко М.М.), з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (М`якішев І.Ф.), а організацію виконання - на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

23 грудня 2021 року № 710ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу ( осіб)

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до абзацу третього пункту 11 частини першої статті 9 та частини дев'ятої статті 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) - і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи.

1.2. Уповноважена особа (особи) Сарненської міської ради (далі - Замовник) - посадова особа апарату Сарненської міської ради та її виконавчого комітету і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

     1.3. Уповноважена особа під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об'єктивність і неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника.

1.4. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

У разі наявності конфлікту інтересів уповноважена особа (особи) інформує про це керівника, який вживає заходів щодо усунення відповідного конфлікту інтересів.

1.5. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель шляхом проходження безкоштовного тестування.

Зазначене тестування уповноважена особа повинна пройти до початку оприлюднення нею інформації у річному плані закупівель та оголошення процедур закупівель/спрощених закупівель.

1.6. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом, принципами здійснення публічних закупівель, визначених Законом, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 1. Організація діяльності уповноваженої особи

 

2.1. Уповноважена особа визначається або призначається замовником одним з таких способів:

1) шляхом покладення на працівника із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;

 

2) шляхом уведення до штатного розпису окремої посади, на яку буде покладено обов'язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

3) шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством.

Замовник може використовувати одночасно декілька способів для визначення різних уповноважених осіб.

2.2. Замовник для організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель може призначати одну або декілька уповноважених осіб залежно від обсягів закупівель та особливостей своєї діяльності за умови, що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель/спрощених закупівель.

У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх повноважень та обов'язків визначається рішенням замовника.

У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення про утворення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

2.3. У разі відсутності однієї уповноваженої особи (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) замовник має право визначити іншу уповноважену особу, яка буде виконувати обов'язки такої уповноваженої особи.

Порядок надання доступу до закупівель в електронному кабінеті замовника на період відсутності уповноваженої особи встановлюється рішенням замовника.

2.4. У разі функціонування тендерного комітету згідно із Законом замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).

2.5. У разі призначення уповноваженою особою фахівця з публічних закупівель така особа має відповідати професійним компетентностям та мати знання, вміння і навички, що визначені в наказі Міністерства соціальної політики України від 18.02.2019 № 234 «Про затвердження професійного стандарту «Фахівець з публічних закупівель».

2.6. Не можуть визначатися (призначатися) уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.7. За рішенням замовника може утворюватися робоча група у складі працівників замовника, ініціатором утворення якої може бути уповноважена особа.

У рішенні про утворення робочої групи замовник визначає перелік працівників, що входять до складу робочої групи, та уповноважену особу, яка буде головою, у разі якщо в замовника призначено кілька уповноважених осіб.

До складу робочої групи не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної в місті, районної, обласної ради.

У разі утворення робочої групи уповноважена особа є її головою та організовує її роботу.

Робоча група бере участь:

у підготовці тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі;

у розгляді тендерних пропозицій/пропозицій;

у проведенні переговорів у разі здійснення переговорної процедури.

Члени робочої групи об'єктивно та неупереджено розглядають тендерні пропозиції/пропозиції та забезпечують збереження конфіденційності інформації, яка визначена учасниками як конфіденційна.

Рішення робочої групи оформлюються протоколом із зазначення дати і часу прийняття рішення та мають дорадчий характер.

Уповноважена особа самостійно приймає рішення щодо врахування рішення робочої групи у закупівлі.

 

 1. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

 

3.1. Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного положення.

У разі укладення трудового договору (контракту) такий договір (контракт) може укладатися за погодженням із замовником та уповноваженою особою на встановлений чи невизначений строк.

Уповноважена особа може мати право на підписання договорів про закупівлю в разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

3.2. Уповноважена особа не може здійснювати діяльність на підставі договору про надання послуг для проведення процедур (процедури) закупівель/спрощених закупівель (спрощеної закупівлі).

3.3. Оплата праці (доплата) уповноваженої особи здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати (доплати) уповноваженої особи визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

3.4. Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

3.5. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту, та базовий рівень знань у сфері публічних закупівель.

3.6. Уповноважена особа повинна дотримуватися принципів доброчесності та діяти на основі етичних міркувань, передбачених настановами щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель.

3.7. Залежно від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі доцільно орієнтуватися, зокрема, у таких питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон'юнктуру;

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

3.8. До основних завдань (функцій) уповноваженої особи належать:

планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель;

проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;

забезпечення укладання рамкових угод;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону;

забезпечення надсилання в електронному вигляді до органу оскарження інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур закупівель у разі отримання запиту від органу оскарження;

взаємодія з органами, що здійснюють контроль у сфері публічних закупівель під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства;

здійснення інших дій, передбачених Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

 

 1. Права та обов'язки уповноваженої особи

4.1. Уповноважена особа має право:

проходити навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне, що здійснюється за допомогою мережі інтернет;

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що закуповуватимуться;

запитувати та отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання для планування закупівель та підготовки до проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур закупівель/спрощених закупівель;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема проект договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, та підписувати в межах компетенції відповідні документи;

ініціювати утворення робочої групи із складу працівників замовника;

надавати пропозиції керівнику щодо співпраці із централізованою закупівельною організацією;

брати участь у нарадах, зборах з питань, пов'язаних з виконанням її функціональних обов'язків;

надавати роз'яснення та консультації структурним підрозділам замовника з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки уповноваженої особи (осіб);

уносити пропозиції керівнику щодо організації закупівельної діяльності;

здійснювати інші дії, передбачені законодавством.

4.2. Уповноважена особа зобов'язана:

дотримуватися законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель/спрощені закупівлі;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель/спрощених закупівель, об'єктивний вибір переможця;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель/спрощених закупівель.

отримати КЕП і застосовувати його при користуванні електронною системою закупівель відповідно до вимог Закону та законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, у випадку здійснення закупівель відповідно до частини 7 статті 3 Закону. 

4.3. Уповноважена особа несе персональну відповідальність:

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель;

за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

за внесення до електронної системи закупівель персональних даних та їх оновлення.

 

 

Секретар ради                                                                              Андрій МИЧКА

 

Прикріплені файли
№710 від 23 грудня 2021 року "Про припинення діяльності тендерного комітету Сарненської міської ради та затвердження Положення про уповноважену особу".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про схвалення Програми підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів мистецьких шкіл, місцевих авторів  громади на  2025-2027 роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Цепцевицького старостинського округу №7"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Ремчицького старостинського округу №6"

Документи → Проєкти рішень ради
24 квітня 2024
Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025-2027 роки

Документи → Проєкти рішень ради
24 квітня 2024
Про затвердження Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністюна 2025-2027 роки  

Пошук документів