, Адміністратор

№194 від 28 травня 2021 року "Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата міської ради та опису посвідчення"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

     28 травня 2021 року                                                                                    № 194

 

Про затвердження Положення про

помічника-консультанта депутата

міської ради та опису посвідчення

 

 

Керуючись пунктом 53 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата міської ради (додаток 1);

 

 1. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради (додаток 2);

 

 1. Секретарю міської ради забезпечити виготовлення посвідчень помічників-консультантів депутатів міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку та секретаря міської ради Мичку А.

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ


 

 

Додаток  1

до рішення міської ради

від  28.05. 2021  № 194

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про помічника-консультанта депутата Сарненської  міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Помічником-консультантом депутата ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту, вільно володіє державною мовою та надав добровільну згоду бути помічником. Не може бути помічником-консультантом депутата ради особа, яка визнана судом недієздатною.

1.2 Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат міської ради.

1.3. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Сарненської міської ради ради та цим Положенням.


 1. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата здійснюється на підставі письмового подання цього депутата на ім'я секретаря ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради та озвучується на сесії міської ради;

2.2 До подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради із зазначенням громадянства, освіти, інформації про судимість, засоби зв’язку, а саме номер телефону, електронна пошта, адреса для листування. За бажанням особа, яка зараховується на посаду помічника, може вказати додаткові відомості про себе та засоби зв’язку;

2.3 Облік помічників-консультантів веде секретар ради;

2.4. Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:

2.4.1 особистою заявою про складення повноважень;

2.4.2 за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п. 2.1;

2.4.3 з дати припинення повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п. 2.1;

2.4.4 припиненням громадянства України;

2.4.5 з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до п.2.2, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

2.4.6 визнання недієздатним помічника-консультанта;

2.4.7 вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу ради;

2.4.8 смерті помічника-консультанта;

2.4.9 набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення.

2.5. Помічнику-консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка.

2.6. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради має єдиний зразок і видається за письмовим поданням депутата міської ради;

2.7. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним та підлягає поверненню в міську раду у разі припинення повноважень депутата міської ради або у випадку закінчення терміну повноважень міської ради відповідного скликання.

 

 1. Права помічника-консультанта депутата ради

3.1. Позачергово бути прийнятим працівниками виконавчого апарату міської ради за пред’явленням посвідчення помічника консультанта, дотримуючись встановленого розпорядку роботи;

3.2. бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради у відведених для цього місцях, засіданнях виконавчого комітету, за письмовим дорученням депутата;

3.3. бути присутнім на засіданнях постійних комісій або тимчасових контрольних комісій міської ради за письмовим дорученням депутата та згодою голови відповідної комісії;

3.4. на ознайомлення з актами прийнятими міською радою крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною, районною та міською радами, органами виконавчої влади;

3.5. отримувати за письмовим зверненням депутата від виконавчих органів та посадових осіб міської ради, підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста, об’єднань громадян у встановленому порядку необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

3.6.отримувати надіслану на ім’я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата;

3.7. оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, звернення, заяви та інші документи на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях постійних комісії, тимчасових контрольних комісій;

3.8. за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою керівників виконавчих органів міської ради користуватися розмножувальною та обчислювальною технікою, пов’язаних із виконанням обов’язків  помічника-консультанта депутата міської ради;

3.9. інші права помічника-консультанта депутата ради передбачені чинним законодавством України.

 

 1. Обов’язки помічника-консультанта депутата ради

4.1. Дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України,  а також цього Положення;

4.2. при виконані своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата та депутатів Сарненської міської ради;

4.3. дотримуватись належної культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;

4.4. за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4.5. допомогати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій;

4.6 виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами, органами виконавчої влади, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

4.7. допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг, надісланих на його ім’я поштою, або поданих на особистому прийомі виборцями та вирішенні порушених у них питань;

4.8. за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4.9. забезпечувати збереження документів, що надходять на ім’я депутата, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські запити, звернення, запитання;

4.10. надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

 

 1. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата міської ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата міської ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, виконання законних вимог тощо.

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата міської ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата міської ради.

 

 

 

        Секретар ради                                                                                 А.Мичка


Додаток 2

до рішення міської ради

від  28.05. 2021   № 194

 

 

ОПИС
посвідчення помічника-консультанта депутата Сарненської міської  ради


 1. Посвідчення помічника-консультанта має такий самий вигляд як посвідчення депутата Сарненської міської ради, але на лицьовій стороні документу зазначаються слова «Помічник-консультант депутата Сарненської міської ради».
 2. Посвідчення помічника-консультанта депутата – прямокутник розміром 100 мм на 70 мм, по обидва боки якого розміщується інформація про помічника-консультанта депутата Сарненської міської ради, номер та дату видачі;
 3. У лівій верхній частині лицьового боку посвідчення розміщується фотографія помічника-консультанта депутата міської ради;
 4. У правій верхній частині лицьового боку посвідчення двома рядками вміщено текст такого змісту:

«Сарненська міська рада

посвідчення № ___/___ від «___»__________202_р.»;

 1. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата складається з номера посвідчення депутата ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата ради;
 2. Праворуч від фотографії у трьох рядках вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові помічника–консультанта та зазначенням, що помічник-консультант працює на «громадських засадах»;
 3. У лівій нижній частині лицьового боку посвідчення, під фотографією, вміщено напис «Міський голова», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням прізвища та ініціалів;
 4. Підпис міського голови, фотографія помічника – консультанта депутата скріплюються печаткою ради;
 5. На зворотному боці посвідчення по центру розміщений малий державний Герб України, на синьо-жовтому фоні;
 6. На зворотному боці посвідчення посередині у 4-х рядках вміщено текст такого змісту:

Сарненська міська рада

Помічник-консультант депутата міської ради

Прізвище, ім’я, по батькові депутата міської ради

Сарненська міська територіальна громада

м.Сарни

 

 

 

        Секретар ради                                                                                          А.Мичка

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень радиПро надання згоди на прийняття у комунальну власність Сарненської міської територіальної громади телемедичного обладнання

Документи → Проєкти рішень радиПро визначення балансоутримувача окремих квартир, які не перебувають у приватній власності у списаних з балансу багатоквартирних будинків

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 29 листопада 2021 року "Про розгляд звернення (особа), жительки с. Довге Сарненського району Рівненської області, щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень ради Про затвердження висновків про вартість майна

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Листопад№272 від 24 листопада 2021 року "Про скликання позачергової 8-ї сесії міської ради восьмого скликання"

Пошук документів

Корисні посилання