, Адміністратор

№96 від 25 лютого 2021 року "Про затвердження Положення про відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Сарненської міської ради"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                 

 25 лютого 2021 року                                                                                            №96       

 

«Про затвердження Положення про відділ

по управлінню природними ресурсами,

регулювання земельних відносин та

агропромислового розвитку

Сарненської міської ради»

 

З метою вирішення відповідно до закону питань по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку, беручи до уваги рішення міської ради від 20.11.2020 № 14 «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Сарненської міської ради та її виконавчих органів», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням  з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Сарненської міської ради (додається).
  2. Виконавчому комітету Сарненської міської ради забезпечити вжиття організаційних та технічних заходів щодо забезпечення виконання повноважень у сфері управління природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку.
  3. Контроль за виконанням рішення згідно розподілу обов’язків покласти на заступника міського голови (Міщеня В.П.).

 

 

Міський голова                                                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25.02.2021 №96   

 1793333

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку

Сарненської міської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку, (далі - відділ) є виконавчим органом Сарненської міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові. Координацію діяльності відділу здійснює заступник міського голови згідно розподілу обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування, рішеннями Сарненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

        1.5. Положення про відділ затверджується ­­­міською радою.

1.6. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

 

  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 

       2.1. Завданнями відділу є:

-  Забезпечення реалізації повноважень Сарненської міської ради у галузі по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку відповідно до законодавства України;

- участь у розробленні та виконанні місцевих програм з використання і охорони  земель населених пунктів Сарненської міської ради.

- здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;

- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних  осіб  на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства на території Сарненської міської ради, в межах визначених цим Положенням;

- участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин;

 - організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів України;

-  участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

- створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

- участь у складі створених комісій для врегулювання та вирішення відповідно до законодавства спорів з питань землекористування.

 

 2.2. Повноваженнями відділу є:

- Надання інформації юридичним  особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації (на даний час ДПТ детальний план території) та документації із землеустрою.

- перевірка документації  із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

-  розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень Сарненської міської ради про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд Сарненської міської ради;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень Сарненської міської ради щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

- організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовка проектів договорів оренди землі;

- надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок;

- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень Сарненської міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

- підготовка угод про розірвання договорів оренди землі;

- вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду;

- взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів;

- ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень Сарненської міської ради про припинення права користування  земельними ділянками;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;

- взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб, вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

- участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них;

- розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель Сарненської міської ради;

- виконання доручення міського голови;

- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;

 - аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні пропозиції ;

 - здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

- здійснює підготовку матеріалів відповідно до сфери діяльності відділу та подає їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету;

- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

- бере участь в роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів Сарненської міської ради;

 - проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами;

- аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку Сарненської міської ради;

- сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

  1. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО

 

3.1. Залучати у встановленому порядку фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності відділу.

3.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

3.5. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради для вирішення питань, віднесених до компетенції відділу.

3.6. Порушувати клопотання перед керуючим справами виконавчого комітету міської ради щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

 

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ЗВ’ЯЗКИ)

 

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

5.СТРУКТУРА ВІДІЛУ

 

        5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

        5.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

        5.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

        5.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

       5.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

       5.6.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.

       5.7.Відділ не є юридичною особою.

       5.8.Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються першим заступником міського голови чи міським головою.

       5.9.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

       5.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

       5.11.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 

6.1. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу розподіляються начальником між працівниками відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

 7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

Секретар ради                                                                               Андрій МИЧКА

 

 

 

 

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2021 рік → Жовтень№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Дубки (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Кричильськ (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Поляна (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Пошук документів

Корисні посилання