, Адміністратор

№79 від 24 грудня 2020 року "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства"

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

24 грудня 2020 року                                                                    № 79

 

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства

 

 

 

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства Сарненської міської ради, відповідно до статей 75, 77, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я (О.Максимук) та з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (І.М’якішев).

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Сарненської міської ради

від 24.12.2020 № 79

 

 

 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К

 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради

 

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради (далі Підприємство).
 2. Проєкт фінансового плану Підприємства на наступний фінансовий рік та пояснювальна записка складаються за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, виходячи з статутних цілей та завдань Підприємства.

Проєкт фінансового плану підприємства, підписаний керівником разом з пояснювальною запискою у 3-х примірниках у паперовому та електронному вигляді подається до фінансового управління Сарненської міської ради (далі Фінансове управління) щорічно до 1 вересня.

Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню/погодженню.

До проєкту Фінансового плану Підприємства в паперовому та електронному вигляді додаються такі документи:

- пояснювальна записка, яка містить показники фінансово-господарської діяльності та розвитку Підприємства;

- фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан, форма № 1) з розшифруванням статей балансу, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід, форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4).

 1. Фінансове управління проводить аналіз проєкту фінансового плану Підприємства на предмет відповідності законодавству України та інтересам Сарненської міської територіальної громади.

Після проведення аналізу Фінансове управління приймає рішення щодо погодження та передачі плану на затвердження до Сарненської міської ради чи повернення проєкту фінансового плану Підприємства на доопрацювання з детальним обґрунтуванням відмови згідно з чинним законодавством.

У разі повернення проєкту Фінансового плану Підприємства керівник забезпечує його доопрацювання, враховуючи зауваження фінансового управління, та подає його на повторну перевірку і погодження впродовж 10 робочих днів з дня надходження зауважень.

 1. Начальник Фінансового управління погоджує проєкт фінансового плану Підприємства.

Сарненський міський голова затверджує фінансовий план Підприємства.

 1. Проєкт змін до затвердженого фінансового плану Підприємства разом з пояснювальною запискою про причини таких змін готуються Підприємством і подаються до Фінансового управління не пізніше 25 числа місяця, коли виникла нагальна потреба в змінах за процедурою, передбаченою пунктом 3 Порядку.

Зміни до фінансового плану Підприємства погоджуються начальником Фінансового управління та затверджуються головою Сарненської міської ради.

На фінансовому плані проставляється відмітка «Зміни» з датами затвердження та погодження.

Зміни до затвердженого фінансового плану Підприємства можуть вноситись впродовж поточного року. Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, календарний строк яких закінчився.

 1. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану Підприємства, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану Підприємства здійснює суб’єкт управління.
 2. Керівник Підприємства подає до Фінансового управління звіт про виконання фінансового плану Підприємства згідно з Додатком 2 цього Порядку у терміни:

7.1. за I, II, IIІ звітні квартали поточного року – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом;

7.2. за IV квартал та за звітний рік – до 31 березня року, який настає за звітним періодом.

 1. Фінансове управління перевіряє і надсилає звіт про виконання фінансового плану Підприємства на погодження або на доопрацювання за процедурою згідно з пунктом 3 Порядку.
 2. Звіт про виконання фінансового плану Підприємства погоджуються начальником Фінансового управління та затверджуються головою Сарненським міським головою.
 3. Затверджений фінансовий план Підприємства зі змінами та звіти про його виконання керівник публікує на сайті Підприємства, у разі відсутності – на сайті Сарненської міської ради.

 

 

Секретар ради                                                                            Андрій МИЧКА

Прикріплені файли
Додатки.zip

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2021 рік → Жовтень№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Дубки (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Кричильськ (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Поляна (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Пошук документів

Корисні посилання