, Адміністратор

Рішення міської ради №13 від 20 листопада 2020 року "Про затвердження Регламенту Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 14.07.2021 № 321, від 31.03.2023 № 1224)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

20 листопада 2020 року                                                                                       № 13

 

"Про затвердження Регламенту

Сарненської міської ради

VІІІ скликання"

 

     Відповідно до пункту один  частини першої статті 26, частини 14 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Затвердити Регламент Сарненської міської ради VІІI скликання (додається).

 

 

Міський голова                                                                    Руслан  СЕРПЕНІНОВ

 

      

Додаток

до рішення міської ради від 20.11.2020 № 13

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Сарненської   міської   ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.1. Сарненська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє Сарненську міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 1.2. Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами У країни. "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", цим Регламентом, іншими законодавчими та нормативними документами.

Стаття 1.3. Регламент міської ради (далі Регламент) є документом, обов'язковим для виконання міською радою, який встановлює порядок скликання й проведення сесій міської ради, процедуру окремих видів діяльності міської ради, функції її органів, депутатів, посадових осіб ради та затверджується не пізніше як на другій сесії міської ради.

Стаття 1.4. 1) Діловодство в міській раді ведеться державною мовою;

2) У  разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати рідною мовою. При цьому переклад українською мовою організовується виступаючим, а у разі, коли промовець запрошений на засідання радою - секретарем ради.

Стаття 1.5. Засідання міської ради є відкритими і гласними, за  винятками, встановленими цим Регламентом, іншими законодавчими актами.

Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом запрошення на них представників засобів масової інформації.

Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом її трансляції в мережі Інтернет.

Прозорість та відкритість міської ради забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.

Закриті засідання проводяться за рішенням ради для розгляду конкретно визначених питань і стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою у  встановленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам, організаціям;

Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для членів територіальної громади, які бажають відвідати засідання ради.

Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи (осіб), яка (які) в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки, які принижують людську гідність та громадську мораль тощо).

При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:

- розміщення діючої редакції Статуту Сарненської міської територіальної громади, регламенту ради та виконавчого комітету;

- розміщення інформації про план роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;

- розміщення звітів міського голови тощо.

Стаття 1.5.-1.

На час пленарних засідань ради Державний Прапор та прапор громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

Стаття 1.6. На засіданнях міської ради можуть бути присутніми громадяни – фізичні, юридичні особи, представники об'єднань громадян без статусу юридичної особи. 

Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню, секретарю ради, або за його відсутності до загального відділу міськвиконкому.  Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу для запрошених, як правило, не більше для 20 чоловік.

Стаття 1.7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань визначається міською радою. Місця для депутатів відводять у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.

Засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 1.8. 1) На засіданні міської ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи;

2) Міська рада не менш як 1/3 голосів депутатів на засіданні або за письмовою вимогою, підписаною 1/3  від складу ради  може  вимагати  присутності  на  засіданні  будь-якої посадової особи міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих раді підприємств комунальної форми власності;

3) Комісія  міської   ради   або   її  голова  може запросити  на засідання міської ради посадових осіб місцевого самоврядування, експертів, фахівців, якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності;

4)На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих, або зареєстрованих   на   території   міста   підприємств,   установ   та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відома ради та її органів,  відповідей на запити депутатів.

5)   Головуючий   повідомляє депутатів   про   осіб, присутніх   на засіданні за офіційним запрошенням,  за викликом  та  інших осіб.

Стаття 1.9. Особи, присутні на засіданні міської ради, її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати встановленого порядку ведення засідання. У разі порушення встановленого порядку ведення засідання чи інших положень Регламенту, їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути видалено з приміщення, де проходить засідання.

 

РОЗДІЛ ІІ. СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Розпорядок  роботи

Стаття 2.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. В залі, де проходить пленарне засідання ради, встановлюється Державний Прапор України та Державний Герб України, а також Прапор та Герб Сарненської міської територіальної громади. Сесії міської ради складаються з пленарних засідань міської ради, із засідань постійних комісій ради.

Стаття 2.2. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого засідання міської ради, яке проводиться в перший день роботи сесії.

Стаття 2.3. Після відкриття сесії та закриття сесії виконуються Державний  Гімн України - перший куплет та приспів.

Стаття  2.4. Головуючий на засіданні на початку кожної сесії після можливого скорочення обговорення повідомляє орієнтовно час, дату закриття сесії.

Стаття 2.4.-1. Проведення дистанційного пленарного засідання міської ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій здійснюється:

 • у період дії воєнного стану в Україні – для розгляду питань, що належать до компетенції міської ради;
 • у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередження епідемій, епізоотій та пандемій з різних інфекційних захворювань, зокрема запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) – у виключних випадках встановлених чинним законодавством.

 

Глава II. Перша сесія міської ради нового скликання.

 

Стаття  2.5. Виконавчий апарат міської ради надсилає депутату не пізніше, ніж за 10 днів після його обрання: 

 • Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 • Регламент міської ради попереднього скликання;
 • перелік найменувань постійних комісій попереднього скликання;
 • список посадових осіб виконавчого апарату міської ради та їх службові телефони;
 • пропозиції депутату     щодо     визначення     його     побажання працювати у відповідній комісії міської ради.

Стаття 2.6. 1) Перша сесія новообраної міської  ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш як  через  два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до Закону. 

2)Перше  пленарне  засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів  міського голови. 

3) З моменту  визнання  повноважень  депутатів ради нового скликання та  оголошення міською територіальною виборчою комісією на засіданні ради рішення про обрання новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.

     У разі,  якщо  на  час  проведення  першої  сесії  міський голова не обраний,  про що на сесії ради інформує голова міської територіальної виборчої комісії,  рада обирає
тимчасову  президію  з  числа  депутатів  ради в кількості трьох-п'яти осіб.  Члени  тимчасової  президії  почергово  головують на пленарних  засіданнях  ради  до  обрання  секретаря  ради.  З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 2.7. Рішення з питань обрання секретаря міської ради, створення і обрання депутатських комісій приймаються після визнання повноважень депутатів відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад".

 

Глава Ш. Порядок скликання чергових сесій міської ради

Стаття 2.8. 1) Чергові сесії міської ради скликаються міським головою;

2) Сесія міської ради скликається в міру необхідності, але   не менше одного разу в квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж 1 раз на місяць.

Стаття 2.9. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради. У цих  випадках  сесія  скликається:

 • якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом;
 • якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ст. 2.10 цього Регламенту.

Стаття 2.10. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 2.10.-1. Рішення про проведення дистанційного пленарного засідання міської ради приймається міським головою — видається відповідне розпорядження. У випадках відсутності міського голови або неможливості здійснення ним повноважень, ― секретарем міської ради.

Дистанційне пленарне засідання міської ради може відбуватися у період поточної сесії ради, а також під час позачергової сесії міської ради, рішення про скликання якої приймається відповідно:

 • міським головою;
 • секретарем ради (у визначених законодавством випадках);

однією третиною (1/3) депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 2.11. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Стаття 2.12. У разі, якщо посадові особи, зазначені в п.1 ст. 2.8. та ст. 2.9. цього регламенту, у двотижневий строк не скликають сесію  на вимогу суб’єктів зазначених у ст. 2.10. цього Регламенту, або у разі, якщо такі посади є вакантними,  сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 2.13. 1) Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до

відома депутатів доступними засобами зв’язку, а населення – через засоби масової інформації, не пізніше як за  10 днів,  а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

2) Позачергова сесія міської ради, із зазначенням порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові. Повідомлення про скликання позачергової сесії розміщується на офіційному сайті Сарненської міської ради в мережі Інтернет не пізніше, ніж за один день до початку сесії. Документи на позачергову сесію надаються депутатам під час їх реєстрації.

3) У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у громаді, введення надзвичайного чи військового стану, міська рада збирається без скликання не пізніше чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

Стаття 2.13.-1. Секретар міської ради:

- доводить рішення про дистанційне пленарне засідання міської ради (розпорядження міського голови) до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 12 години до його початку із зазначенням дати, часу його проведення, порядку денного;

- розміщує на офіційному веб-сайті міської ради рішення про дистанційне пленарне її засідання (не пізніше, ніж за 12 години до його початку) з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень ради з кожного питання порядку денного і супровідними документами на електронну офіційну адресу кожного депутата міської ради (або електронну адресу, вказану депутатом міської ради) та посадових осіб, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань міської ради.

Стаття 2.14. Сесія міської ради с правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 2.14.1. Дистанційне пленарне засідання міської ради вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відео-комунікації) більше половини депутатів від загального складу відповідної міської ради.

Стаття 2.15. 1) Сесію відкриває і веде міський голова;

2) У випадку, передбаченому  ст. 2.9. цього Регламенту, сесію відкриває і веде секретар ради;

3) У випадку, передбаченому ст. 2.12. цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням  групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішення ради – один з депутатів цієї ради.

  

Глава IV. Порядок денний сесії.


Стаття 2.16. Проект порядку денного сесії міської ради оприлюднюється на веб-сайті міської ради в мережі Інтернет та повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії через засоби масової інформації, а у виняткових випадках, передбачених ст. 2.13 даного Регламенту – за день до проведення сесії.

Стаття 2.17. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні міської ради:

1) Пропозиції до проєкту порядку денного сесії визначаються виходячи з плану роботи міської ради та пропозицій, що вносяться не пізніш як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії – міським  головою, постійними комісіями, депутатами,  виконавчим комітетом ради,  загальними зборами громадян.  Пропозиції  щодо  прийняття  рішень,  які відповідно до закону  є  регуляторними  актами,  вносяться  з  урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а у виняткових випадках, передбачених ст. 2.13 даного Регламенту – за день до проведення сесії.

2) Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради.

3) При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням  не  менше двох третин  зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

4) Проєкт рішення,   що  планується  винести  на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій формі та на    електронному носію не пізніше як за 10 робочих днів до відкриття сесії. В разі порушення цього терміну питання виключається з проекту порядку денного та переноситься на розгляд наступної сесії міської  ради.

З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проєкти рішень ради підлягають оприлюдненню не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії ради.

5) До проєкту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

- фактичні обставини, що склалися у сфері,  яку врегульовує рішення;

- потреба і мета прийняття рішення;

- прогнозовані суспільні, економічні,  фінансової та юридичні
наслідки прийняття рішення;

- прогноз    щодо    можливого    зменшення    надходжень    або збільшення видатків місцевого бюджету;

- друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради –помітка «Проєкт» і прізвище авторів, нижче ліворуч – назва рішення; ще нижче – текст проєкту рішення.

6) Текст проєкту рішення повинен складатися з таких частин:

- мотивувальної, в якій містяться посилання на нормативно – правові акти, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, їх виконавці;

- заключної, в якій вказані посадова особа та ( або )  постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення;

- до проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.  

7) Друкування   та   розмноження   проєктів   рішень   та   інших матеріалів   сесії  проводиться  з   примірника,   підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

8) Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів проєктом порядку денного сесії міської ради разом з проєктами рішень, які доводяться до відома депутатів засобами електронної пошти (надсилаються на електронні адреси, надані депутатами виконавчому апарату міської ради) та/або на паперових носіях не пізніше як за 3 дні до дати скликання чергової сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії.

9) Висновки   і   рекомендації   комісій   щодо   проєкту   рішення подаються у письмовій   формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше 10 днів.

10) Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, формування    остаточного    його    варіанту    покладається на ініціаторів проєкту і можуть бути додатково розглянуті на спільних  засіданнях   постійних  комісій  ради, поправки  до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

11) Проєкти рішень по земельних питаннях можуть подаватися у табличній формі із зазначенням основних характеристик земельних ділянок (прізвище, ім’я, по батькові заявника, адреса розміщення земельної ділянки, її цільове призначення, площа та вартість земельної ділянки). На розгляд постійної комісії з питань земельних відносин, екології та природокористування  та за зверненням інших депутатів надається повний комплект рішень із земельних питань.

12) Відповідальність за зміст проекту рішення, в тому числі і на електронному носії, несе безпосередній розробник (хто готував проект рішення).

Стаття 2.17.-1.

До порядку денного дистанційного пленарного засідання міської ради можуть включатися виключно невідкладні питання:

- внесення змін до місцевого бюджету та відповідних місцевих цільових та бюджетних програм;

- забезпечення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій та реалізації повноважень, пов’язаних із зазначеними обставинами, у т. ч. виконання місцевих програм та рішень уповноважених органів, у т. ч. з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в період воєнного стану – інші питання, що належать до компетенції міської ради.

Питання, що потребують таємного голосування під час дистанційних пленарних засідань міською радою не розглядаються.

Порядок денний дистанційного пленарного засідання міської ради формується у визначеному законодавством та регламентом ради поряду та затверджується міським головою.

Стаття 2.18. 1) Рішення про включення будь-якого питання до порядку

денного приймається, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

         2) За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний   пленарного   засідання   може   бути   доповнений питаннями, які є винятковими. Такі виняткові питання можуть вноситися до порядку денного під час пленарного засідання тільки за рішенням ради.

               Виняткові питання – це ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, чи техногенних катастроф, або невирішення яких спричинить шкоду для міського бюджету чи економіки громади, або викликані прийняттям спеціальних рішень вищим органом влади. До виняткових питань відносяться також ті питання, не вирішення яких  тягне за собою обмеження прав, свобод та законних інтересів громадян, та ( або ) перешкоджають їх захисту.

           Усі проєкти рішень ради, що надійшли додатково на розгляд ради, ставляться на голосування в порядку надходження, якщо ініціатор не знімає їх перед голосуванням або потреба у їх розгляді усунута в результаті обговорення.

               3) Після  затвердження порядку денного головуючий на засіданні пропонує порядок роботи  пленарного засідання,    який    затверджується процедурним рішенням ради.

               Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.

Стаття 2.18.-1. Проєкти рішень міської ради з питань порядку денного дистанційного пленарного засідання міської ради готуються у порядку, передбаченому цим регламентом.

На проєкти рішень міської ради з питань порядку денного дистанційного пленарного її засідання згідно з пунктом 11-1 Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

 

Глава V. Робочі органи сесії.


Стаття 2.19.1) Робочими органами сесії міської ради є:

 • президія у складі міського голови та секретаря ради;
 • секретаріат у складі депутата ради;
 • лічильна комісія у складі голови та двох членів комісії.

2)Пропозиції    щодо    персонального    складу   секретаріату  лічильної комісії можуть вноситися міським головою, головами постійних комісій, депутатами, фракціями і депутатськими групами.

3) Вибори секретаріату та лічильної комісії сесії проводяться
із числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.

Стаття 2.20.        До  складу  секретаріату  та лічильної  комісії не можуть  входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.

Стаття 2.21.        Секретаріат   сесії   та   виконавчий   апарат   організовує   ведення протоколів,  відео- або аудіозапис сесії,  веде запис депутатів, їх виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу міської ради під час сесії.

Стаття 2.22.

У дистанційному пленарному засіданні міської ради беруть участь:

 • міський голова;
 • секретар міської ради;
 • депутати міської ради;
 • посадові особи органу місцевого самоврядування, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань міської ради.

Учасники дистанційного пленарного засідання міської ради, у т. ч. міський голова, можуть брати у ньому участь за місцем свого проживання чи з інших місць за їх вибором за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням, де регламентом відповідної міської ради визначено місце (приміщення) для проведення засідань міської ради.

У разі неможливості депутата міської ради взяти участь у дистанційному пленарному засіданні міської ради він повідомляє про це міського голову або іншу посадову особу, яка відповідно до законодавства головує на засіданні.

Також у дистанційному пленарному засіданні міської ради можуть брати участь інші посадові особи міської ради, список яких погоджується міським головою.

Головує на дистанційному пленарному засіданні міської ради міський голова, а з підстав, визначених у частині другій статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ― секретар міської ради. Головуючий на дистанційному пленарному засіданні міської ради може брати у ньому участь і з приміщення, визначеного регламентом міської ради як місце (приміщення) для проведення засідань ради.

 

РОЗДІЛ 3. ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ.

Глава І. Ведення пленарних засідань.


Стаття 3.1.          Сесії ради проводяться гласно.

Стаття 3.2.          У разі необхідності рада більшістю голосів від її загального складу може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 3.3.       Рішення міської ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

Стаття 3.4.          1) Засідання міської ради відкриває, веде і закриває міський голова або секретар ради чи інші особи згідно ст. 2.15. цього регламенту;   

                            2) На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається секретарю ради або одному з депутатів за дорученням ради.

 

Глава І-І Проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради.

 

Головуючий за годину до початку дистанційного пленарного засідання міської ради разом з посадовими особами міської ради, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань міської ради, перевіряє технічну готовність та можливість участі у ньому в режимі аудіо - чи відео конференції усіх депутатів міської ради.

Реєстрація депутатів міської ради

У визначений для засідання час головуючий на засіданні оголошує реєстрацію депутатів міської ради – учасників дистанційного пленарного засідання і здійснює їх поіменну перекличку.

Секретар міської ради після оголошення головуючим на засіданні прізвища, ім’я та по батькові кожного депутата міської ради та підтвердження ним з голосу його особистої участі у засіданні, здійснює навпроти прізвища відповідного депутата відмітку у відомості, що додається до протоколу засідання.

Секретар міської ради за даними ідентифікації депутатів та фіксації їх участі у відповідній відомості здійснює підрахунок кількості депутатів міської ради, які зареєструвалися (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо - та/або відео - комунікації) для участі у дистанційному пленарному засіданні міської ради. За результатами підрахунку секретар міської ради оголошує кількість депутатів – учасників засідання та інформує, чи є на засіданні кворум для його правомочності.

Після інформування секретарем міської  ради кількості депутатів міської ради – учасників дистанційного пленарного засідання, головуючий на засіданні оголошує про його правомочність і відкриває його.

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів міської ради електронні ключі чи коди, реєстрація здійснюється у відповідному електронному форматі.

Порядок денний дистанційного пленарного засідання міської ради

Після відкриття дистанційного пленарного засідання міської ради головуючий інформує про питання порядку денного засідання і пропонує його затвердити.

Під час затвердження порядку денного дистанційного пленарного засідання міської ради не можуть вноситися пропозиції щодо включення до нього додаткових питань, крім випадків, коли їх невідкладний розгляд пов'язаний із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням інших питань, пов'язаних з виникненням загрози життю та/або здоров'ю населенню територіальної громади.

Затвердження порядку денного відбувається шляхом голосування кожного депутата.

Обговорення питань порядку денного засідання

Після затвердження порядку денного дистанційного пленарного засідання головуючий пропонує регламент його проведення, розгляд питань порядку денного (як правило, для такого засідання пропонується скорочені часові процедури як для представлення питань, та і для їх обговорення, наприклад, до 5 хвилин — доповідь, і до 10 хвилин ― обговорення) та ставить цю пропозицію на затвердження депутатами ради.

Після затвердження регламенту роботи головуючий оголошує кожне питання порядку денного засідання та надає слово доповідачам.

Доповідач з кожного питання порядку денного дистанційного пленарного засідання міської ради коротко інформує про його суть, передумови виникнення, обґрунтовує його актуальність, терміновість та необхідність прийняття, потребу у відповідних ресурсах, у т. ч. і фінансових, з зазначенням джерел їх покриття тощо, а також про наслідки та результати прийняття відповідного рішення із зазначеного питання.

В обговоренні питань порядку денного дистанційного пленарного засідання міської ради можуть брати участь, крім депутатів міської ради, посадові особи міської ради, за потреби – також представники відповідних органів державної влади, підприємств, установ та організації, незалежно від форми власності, до повноважень яких віднесено вирішення відповідного питання порядку денного і які запрошені до участі у засіданні.

Обговорення питання порядку денного засідання припиняється за рішенням головуючого.

Питання порядку денного дистанційного пленарного засідання міської ради вважається розглянутим, якщо за його результатами міською радою прийнято відповідне рішення.

 

Глава ІІ. Обов'язки та права головуючого на засіданні.


Стаття 3.5.          - головуючий на засіданні міської ради відкриває,  закриває та неупереджено веде засідання, має право самостійно оголосити перерву в пленарному засіданні до 30 хвилин для проведення консультацій з керівниками депутатських фракцій та груп без прийняття радою процедурного рішення;

 • вносить на обговорення проекти рішень, інших документів міської ради, оголошує їх повну назву, редакцію, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;
 • організовує розгляд питань;
 • повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;
 • надає слово для  доповіді (співдоповіді),  виступу,  оголошує
  наступного промовця;
 • створює рівні  можливості  депутатам  для  участі  в   обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання   цього   регламенту  всіма   присутніми   на засіданні;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити;
 • вживає заходи до підтримання порядку на засіданні;
 • має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 3.6.          Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та виступівза винятком випадків, зазначених цим регламентом.

Стаття 3.7.          Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право:

 • у першочерговому порядку вносити пропозиції з питань порядку денного та з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо   з   цих   питань   вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
 • ставити запитання;
 • скликати погоджувальну раду від постійних комісій та депутатських груп і фракцій

Глава Ш. Порядок відкриття засідання міської ради.

 

Стаття 3.8.          1)  Засідання  ради   відкривається  і   проводиться,   якщо  на  ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст. 2.14. Регламенту.

                            2) Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного засідання ради.

                            3)Попередню реєстрацію депутатів перед початком сесії, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює секретар ради.

                            4)У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов'язаний зробити це через секретаріат ради.

Стаття 3.9.          На початку кожного засідання головуючий на засіданні оголошує кількість депутатів, присутніх на засіданні, кількість депутатів, що відсутні з поважних причин.

Стаття 3.10.                  Якщо відкриття неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або переносить засідання на визначений радою день (ст. 3.22.) або переходить до розгляду питання  в порядку п. 3 ст. 3.23. Регламенту.

Стаття 3.11.                  На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий на засіданні оголошує порядок денний на весь день. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій і включено до порядку денного засідання.

Стаття 3.12.                  Питання, не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.

Стаття 3.13.                  Якщо день, час і порядок денний наступного засідання ради не були оголошені або змінилися, секретар ради повідомляє про це кожного депутата письмово або через засоби масової інформації, не пізніше як за день до сесії.

Стаття 3.14.                  1) Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

                            2) Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення 1/3 голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні.

Глава IV. Прийняття рішень.


Стаття 3.15.                  1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

 • рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
 • доручення - рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;
 • звернення – рішення ради, звернене до не  підпорядкованих  раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;
 • заяви - рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;
 • процедурного рішення - рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього Регламенту.
 • Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом
  персонального голосування депутатів.
 • При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 • Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 • У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може
  прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 3.16.        Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

Стаття 3.17.        Внесенню питання на розгляд на пленарне засідання ради передує його підготовка у відповідних комісіях ради, за винятком випадків передбачених цим Регламентом.

 Стаття 3.18.        Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці. Результати голосування встановлює  лічильна комісія.

Стаття 3.19.        Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, за умови якщо не надійшло пропозиції про переголосування цієї пропозиції або проекту рішення. Поверненим до переголосування вважається, якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради. Право на переголосування може бути використано не більше одного разу. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.

Стаття 3.20.        Рішення (крім процедурного або зазначеного в цьому регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на засіданні за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 3.21.        Рішення про вжиття заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати або часу  засідання приймаються  більшістю голосів депутатів,  присутніх на засіданні.

Стаття 3.22.        1. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в Регламенті як процедурні.

 1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

                            1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання, крім оголошення перерви за ініціативою міського голови;

                            2) про проведення додаткової реєстрації;

                            3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

                            4) про надання додаткового часу для виступу;

                            5) про зміну черговості виступів;

                            6) про надання слова запрошеним на засідання;

                            7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

                            8) про визначення способу проведення голосування;

                            9) про форму бюлетеня для таємного голосування;

                            10) про перерахунок голосів;

                            11) про взяття інформації до відома;

                            12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

 1. 3. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим Регламентом.
 2. У  випадку,  якщо  рішення  приймається з  порушенням  процедури стосовно мотивів голосування, воно ставиться на повторне голосування.

Стаття 3.23.        Міська рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень.

Стаття 3.24.       

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних

 

 голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 • Відкрите поіменне голосування – це голосування, при якому здійснюється фіксація результатів голосування кожного депутата ради з кожного проекту рішення. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснити своє право на голосування. Відсутність волевиявлення депутата на сесії міської ради за результатом розгляду проектів рішень є неприйнятним і розцінюється як ухилення від виконання депутатських обов’язків, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється за списками присутніх на сесії міської ради депутатів шляхом підняття депутатом вверх посвідчення депутата міської ради або руки та фіксуванням лічильною комісією  результатів голосування депутатів в протоколі підсумків відкритого поіменного голосування з розгляду відповідного питання «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ», «НЕ ВЗЯВ УЧАСТІ (ЗУ «Про запобігання корупції»)», підрахунком та оголошенням результатів голосування (озвучуються прізвище, ім’я, по батькові депутатів меншості результатів голосування).  

За пропозицією головуючого, депутатів міської ради, об’єднані для обговорення питання порядку денного сесії міської ради, можуть бути проголосовані одним голосуванням, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

Протокол підсумків відкритого поіменного голосування ведеться по кожному питанню окремо та є невід’ємною частиною протоколу засідання сесії міської ради.

Головуючий на засіданні оголошує повні результати голосування по кожному проекту рішення.

Протоколи підсумків поіменного голосування перевіряється та підписується секретаріатом та лічильною комісією.

Стаття 3.25.

Рішення з кожного питання порядку денного дистанційного пленарного засідання міської ради приймаються особисто і відкрито депутатами ради шляхом висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

Підрахунок голосів під час голосування на дистанційному пленарному засіданні міської ради здійснюється секретарем міської ради, який в подальшому оголошує результати голосування.

Рішення ради приймається у наступній послідовності:

- проект рішення ставиться на голосування за основу;

- у випадку наявності за результатами обговорення зауважень та пропозицій до проекту рішення, кожне з них ставиться головуючим на голосування у порядку їх надходження;

- проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням тих змін та доповнень, які підтримані більшістю депутатів від загального складу ради.

У випадку надходження пропозиції про неприйнятність запропонованого проєкту рішення та зняття його з розгляду, вона ставиться на голосування першою.

Прийнятим може бути тільки те рішення, проєкт якого поданий у письмовому вигляді. Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому. У випадку надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції ставляться на голосування, а прийнятою вважається та, що набрала більшу кількість голосів.

Голосування за проєкт здійснюється кожним депутатом особисто шляхом:

- озвучення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався» під час оголошення головуючим кожного проєкту рішення ради (пропозиції, доповнення до нього).

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів міської ради електронні ключі чи коди, голосування здійснюється в відповідному електронному форматі.

За результатами озвучення (підняття рук під час режиму відео конференції) кожним з депутатів міської ради своєї позиції по проекту рішення міської ради чи пропозиції, доповнення до нього секретар ради заповнює відповідну таблицю, в якій навпроти кожного депутата у графі з назвою проекту рішення ради ставить позначку в тій колонці, що відповідає результату рішення депутата по зазначеному проекту.

За результатами підрахунку голосів секретар міської ради встановлює результат голосування по кожному з проєктів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проєкту відповідного рішення ради. Результат голосування оголошується головуючим і фіксується у протоколі дистанційного пленарного засідання міської ради.

Рішення міської ради, прийняті під час дистанційного пленарного засідання міської ради у форматі аудіо - та/або відео конференції, мають таку ж юридичну силу, як і рішення міської ради, прийняті цією ж радою у приміщенні для проведення засідань міської ради згідно з встановленим нею регламентом.

 

Глава V. Порядок надання слова.


Стаття 3.26.        1) Час, який надається для доповіді не може перевищувати 1 годину, для співдоповіді - 20 хвилин, Для заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному - до 5 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій - до 3 хвилин. Відлік часу здійснюється секретаріатом ради.

                            2) У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу, але не більше ніж на 10 хвилин.

                            3) Якщо  виступ   промовця  повторює те,  що  вже  озвучено іншими депутатами    під   час   обговорення   даного  питання,   головуючий   може звернутися з проханням скоротити або завершити  виступ.

Стаття 3.27.        Міська рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступу депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 3.28.        Якщо визначеного часу для   обговорення недостатньо, міська рада може прийняти без обговорення процедурне рішення про збільшення часу.

Стаття 3.29.        Для організації обговорення окремих питань порядку денного за зверненням головуючого на засіданні або на пропозицію, підтриману більшістю   депутатів,   які   взяли   участь   в   голосуванні,   може   бути встановлений   сумарний   час   для   виступу  депутатів   від   кожної  комісії, депутатської  групи,  фракції  в  межах   10-15   хвилин.  Така   пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Стаття 3.30.        1) Заява про надання слова для виступу на засіданні подається в письмовій формі на ім'я головуючого після затвердження порядку денного сесії і реєструється секретаріатом. Заява для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій може додаватися усно.

                            2) Головуючий на засіданні надає слово для виступу і в разі усного звернення депутата, секретаря ради, інших осіб і якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 3.31.        Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

Стаття 3.32         1) На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.

                            2) Депутату, який не зареєструвався, слово для будь - яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 3.33         1) Депутат у будь-який час може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово секретаріат сесії, або усно в ході засідання.

                            2) У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається що він відмовився від слова, якщо попередньо не передав, свого права на виступ згідно з п.1 цієї статті.

Стаття 3.34         1) Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

                            2) Депутат може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

                            3) Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

Стаття 3.35         1) Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні, запити виголошуються з трибуни.

                            2) За звичайних обставин виступ промовця не переривається. 3)Якщо список виступаючих вичерпано, або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.

                            4) Тексти виступів депутатів, які не змогли проголосити їх у зв'язку із припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу сесійного звіту засідання, якщо вони подаються у письмовій формі до секретаріату сесії відразу ж після закінчення засідання.

Стаття 3.36.        Під час обговорення будь - якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього , депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання або закриття сесії. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

 

Глава VI. Внесення пропозицій, поправок.


Стаття 3.37.        1) Пропозиції, додаткові пункти до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

                            2) Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.

Стаття 3.38.        Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів місцевої ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях рад.

 

Глава VII. Порядок голосування пропозицій.


Стаття 3.39.        1) Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

                            2) Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання.

                            3) Ні  за яких обставин  голосування  не  відокремлюється    в часі від оголошення  головуючим  на засіданні    пропозицій,  які    надійшли    щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

Стаття 3.40.        Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

Стаття 3.41.        1) На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли у встановленому цим Регламентом порядку.

                            2) Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.

                            3) Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано не чітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.

Стаття 3.42.        У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій.

Стаття 3.43.        Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.

Стаття 3.44.        1) Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

                            2) Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами міської  ради на сесіях ради, або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів міської ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також  міську раду.

                            3) Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

                            4) Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття 3.45.        1) Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

                            2) у разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод час його проведення негайно проводиться повторне голосування. 

 

Глава VIII. Таємне голосування.

 

Стаття 3.46.        1)  Таємне голосування здійснюється шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

                            2) Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного  голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

                            3) Лічильна комісія  перед початком  голосування  готує  питання голосування,   список   депутатів,   організовує   виготовлення   бюлетенів, перевіряє   наявність   кабіни   або   кімнати   для   голосування,   опечатує скриньки   для   таємного   голосування,   забезпечує  умови   для   повного додержання таємності голосування.

                            4) Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред'явлення посвідчення депутата міської ради.    У    списку   депутатів про    видачу    бюлетенів    для    таємного голосування ставиться підпис депутата. На звороті кожного бюлетеня ставиться печатка ради та підпис голови лічильної комісії. Заповнення бюлетенів  проводиться депутатом у кабіні  або кімнаті для таємного голосування. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.

                            5) Недійсними   вважаються бюлетені   невстановленого зразка,   та ті,   в   яких   неможливо  з'ясувати   волевиявлення депутата.

 

                            Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

                            6)Кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше   половини  голосів депутатів від загального складу ради.

                            7) У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, процедурним рішенням міської радії проводиться повторне голосування.

                            8) Про   результат таємного голосування бюлетенями лічильна  комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії.

                                 Протокол лічильної комісії  про   результати   голосування   затверджується   радою   відкритим голосуванням.

 

Глава IX. Дисципліна та етика пленарних засідань.

 

Стаття 3.47.        1) На засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

                            2) Якщо промовець   перевищує   час,    відведений   для   виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

                            3) Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.

Стаття 3.48.        Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і коли йому буде надано слово.

Стаття 3.49.        1) Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання    голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки під час пленарного засідання міської ради.

                            2) Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов'язано, із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим регламентом.

Стаття 3.50.        Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги за згодою більшості депутатів.

Стаття 3.51.        У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання за згодою більшості депутатів.

Стаття 3.51-1.     Міський голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

 

Глава X. Протокол.


Стаття 3.52.        Засідання міської ради протоколюється. Ведення протоколу засідання міської ради здійснює секретаріат сесії. У протоколі засідання міської ради зазначається; дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

Стаття 3.53.        1) До протоколу включаються;

 • тексти не виголошених виступів депутатів, подані в секретаріат сесії;
 • письмові запити депутатів і відповіді на них, якщо вони не поширювалися серед депутатів;
 • протокол реєстрації депутатів міської ради, присутніх на сесії;
 • протоколи підсумків відкритого поіменного голосування.

Стаття 3.54.        Протоколи засідання міської ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень міською радою. Протоколи сесії міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, а у разі його відсутності – секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому ст. 2.12 Регламенту – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

        Секретар ради надає депутатам за їхнім зверненням протоколи засідань міської ради для ознайомлення.

Стаття 3.54.-1.

Секретар міської ради веде протокол дистанційного пленарного засідання міської ради.

У протоколі дистанційного пленарного засідання міської ради зазначаються: дата, час, формат (дистанційне чи інший формат), кількість депутатів, які взяли участь у засіданні (відомості про реєстрацію депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного засідання; прізвища головуючого на засіданні, виступаючих з кожного питання порядку денного, учасників обговорень, ініціаторів пропозицій, внесених під час засідання; результати голосування по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проєкту відповідного рішення ради тощо.

Відео та аудіо запис дистанційного пленарного засідання міської ради, його стенограма, а також відомості про реєстрацію депутатів міської ради, результати голосування (загальні та кожного депутата) по кожному з проєктів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішення ради додаються до протоколу дистанційного пленарного засідання міської ради і є його додатками, а також оприлюднюються на офіційному сайті міської ради на наступний після такого засідання день.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ.


Глава І. Депутати міської ради .


Стаття 4.1.          Порядок діяльності депутата в міській раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", цим регламентом та іншими законодавчими актами.

Стаття 4.2.          Повноваження депутатів міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках , передбачених законом.

Стаття 4.3.          Депутатам після визнання міською територіальною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутатів міської ради та нагрудний знак. Депутат обов'язково носить цей нагрудний знак під час виконання депутатських обов'язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

Стаття 4.4.          Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органах, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради,  обов'язково повинен входити до складу однієї з постійних комісій  ради.

Стаття 4.5.          1) Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

                            2) Депутат міської ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

                            3) Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних органів, підприємств, установ і організацій за дорученням ради або її органу, а також міського голови, у встановленому законом порядку.

                            4) Депутат зобов'язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданні міської ради та її органів, до яких його обрано. Депутат зобов'язаний брати участь у голосуванні, в т.ч. і в таємному.

                            5)Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 4.6.          1) Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

                            2) Не є поважною відсутність депутата з причин, зазначених в статті 3.50 Регламенту.

Стаття 4.7.          1) Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях ради, повинен повідомити про це міського голову чи секретаря міської ради із зазначенням причин не пізніше, як за один день про проведення засідання, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії в такому ж порядку. У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської  діяльності.

                            2) У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань   ради  або  засідань  постійних   комісій,   невиконання  ним  без поважних  причин  рішень   і доручень  ради та її  органів рада  може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у
встановленому законом порядку.

Стаття 4.8.          1) Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправомірні  дії, може звернутися із відповідною заявою до постійної комісії, в компетенцію якої входить питання депутатської діяльності та етики.

                            2) Депутат має право знайомитися в присутності секретаря міської ради з офіційними документами, у встановленому законодавством порядку та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 4.8.1.       Депутатська етика.

1. Депутат   місцевої   ради   як    представник    інтересів
територіальної  громади,  виборців  свого виборчого округу та член ради,  здійснюючи депутатські повноваження,  повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:1) керуватися  загальнодержавними  інтересами  та  інтересами територіальної громади чи виборців  свого  виборчого  округу,  від яких його обрано;2) не   використовувати   депутатський   мандат  в  особистих
інтересах чи в корисливих цілях; 3) керуватися    у    своїй    діяльності   та   поведінці
загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; 4) не розголошувати відомостей,  що становлять  державну  або
іншу  таємницю,  яка  охороняється  законом,  інших  відомостей  з питань,  що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і  не підлягають за їх рішенням розголошенню,  та відомостей,  які стосуються таємниці особистого життя депутата  місцевої  ради  або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з
його участю в депутатських перевірках;5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних   виступах   недостовірні   або  неперевірені  відомості стосовно    органів    державної    влади,    органів    місцевого самоврядування,   об'єднань   громадян,   підприємств,  установ  і організацій,  їх керівників та інших посадових чи службових  осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати
винагород безпосередньо чи опосередковано  за  дії,  пов'язані  зі здійсненням ним депутатських повноважень.

7) Під час виконання депутатських повноважень є  неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, посадових осіб органу місцевого самоврядування тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених радою рішень.

Стаття 4.8.2       

 1. Міський голова, секретар, депутат міської ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.
 2. Якщо неучасть зазначених вище осіб у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності міської ради, іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу.
 3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу.


Глава ІІ. Міський голова.

 

Стаття 4.9.          1. Повноваження   міського  голови починаються  з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання і визнання повноважень. Повноваження міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії міської  ради,  обраної  на наступних  чергових місцевих  виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

                            2.Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

                            3.Міський голова:

                            1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  території Сарненської міської територіальної громади,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України  та відповідних органів виконавчої влади;

                            2) організовує  в  межах,  визначених     Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу  міської ради та її виконавчих органів;

                            3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

                            4) вносить  на  розгляд  ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

                      5)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний і персональний  склад  виконавчого комітету міської ради;

                          6)   вносить   на  розгляд  ради  пропозиції  щодо  структури виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів; 

                            7) здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого комітету;

                            8) скликає  сесії ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

                            9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання;  оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та звіти про їх  виконання;

                            10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників
відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності територіальної  громади м. Сарни,  крім  випадків, передбачених частиною 2 статті 21 Закону України «Про культуру»; 

                            11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

                            12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

                            13)  є  розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

                            14) представляє територіальну громаду,  раду та її виконавчий
комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від    форм   власності,  громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до  законодавства;

                            15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження ради та  її органів;

                            16) укладає від імені  територіальної  громади,  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх   на затвердження міської  ради;

                            17) веде особистий прийом громадян;

                            18) забезпечує на території громади додержання
законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

                            19)   бере   участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  межах  та  у  спосіб,
встановлені  Законом  України  "Про  засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності";

                            20) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування,  визначені законодавством,  якщо  вони  не  віднесені  до
виключних  повноважень  ради  або не віднесені радою до відання її виконавчих органів, у тому числі організовує роботу Колегії міської ради у разі її утворення;

                            21) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 1. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 2. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним   відповідним органам  виконавчої  влади. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчим органам міської ради.
 3. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини   депутатів    міської   ради    міський    голова   зобов'язаний
  прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

Глава ІІІ. Секретар міської ради.


Стаття 4.10.        1. Секретар   міської  ради  обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови та працює в раді на постійній основі.

                                  Пропозиція щодо кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як  половиною  депутатів  від загального складу ради у разі,  якщо: 

                            а) на  день  проведення  першої  сесії  міської  ради,  обраної  на чергових виборах,  не завершені вибори міського голови;

                            б) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану міським головою;

                            в) протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії
міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

                            г) на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії секретаря  ради  у  зв'язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

                            д) посада секретаря ради стає вакантною під  час  вакантності посади  міського  голови  у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

                                      У разі, якщо рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її розгляд  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу  міської  ради  згідно  з  пунктом  2  цієї  частини,  наступну пропозицію  щодо  кандидатури  секретаря  ради вносить міський голова.

 1. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської і суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 1. Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

Глава IV. Постійні комісії міської ради.


Стаття 4.11.        Повноваження постійних комісій міської ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та Положенням про постійні комісії.

Стаття 4.12.        1) Постійні комісії міської ради є  органами ради, що обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які  належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

                            2) Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісій.

                            3) До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, його заступники та секретар ради.

                            4) Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

                            5) Постійні    комісії   попередньо    розглядають    кандидатури   осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

                            6) Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря   міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність   підзвітних і підконтрольних раді органів та виконавчого комітету, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів  та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради,  або   виконавчого   комітету  міської  ради;   здійснюють   контроль  за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

                            7)Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання,    та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів   і   відділень   необхідні матеріали і документи.

                            8) Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє  комісію у відносинах з  іншими органами,  об'єднаннями громадян,   підприємствами,   установами,   організаціями,   а   також
громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови
комісії або секретар комісії.

                            9)Засідання   постійної   комісії   скликається   в   міру   необхідності   і є правомочним, якщо   в   ньому бере участь не менш,   як   половина від загального складу комісії.

                            10)Рішення   комісії ухвалюються   у  формі  висновків,   рекомендацій  та постанов.

                                      Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проєктів рішень міської ради до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.

                                      Рекомендації, ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

                                      Висновки комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

                                      Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами посадовими   особами,   яким   вони   надсилаються,   які зобов'язані дати вмотивовану відповідь, щодо  рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.

                                      Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: створення підкомісійних робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

                                      Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.

                                      Кожне   засідання   комісії   оформляється   протоколом,   який   складає секретар комісії. В протоколі вказується:

 • дата та місце проведення засідання комісії;
 • список членів комісії, присутніх на засіданні;
 • список запрошених на засідання комісії;
 • перелік питань, що розглядались;
 • стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
 • результати голосувань по кожному з рішень.

         У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів - членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограм засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

            Протокол засідань комісії підписується головою і секретарем комісії не пізніше 5 робочих днів після проведення засідання комісії.

         Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий - у справах комісії.

11) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівники виконавчих   органів    ради, посадових   осіб   та   відділів   виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань,   що   належать   до   компетенції   місцевого   самоврядування   та відповідної комісії ради;

12) слухання  в  постійній  комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання    необхідної   інформації,   аналізу   усіх   можливих   варіантів вирішення питання та надання  обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини;

13) Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інфор­мація використовується для підготовки проектів документів ради, з питань, що належать до компетенції комісії.

14) Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечу­ється доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

15) До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в засобах масової інформації інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

16) На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.

17) Рекомендації постійних комісій  підлягають обов'язковому  розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

18) Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може  створювати  підготовчі   комісії  і  робочі  групи  із  залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради  розглядатися постійними   комісіями   спільно.   Висновки   і   рекомендації,   прийняті постійними  комісіями  на спільних засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.

19) Члени постійної комісії зобов'язані брати участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти проведенню в життя прийнятих нею рішень, здійснювати
контроль за їх виконанням.

20) Члени постійної комісії мають право: вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її віддання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку як додаток до рішення,  рекомендації чи висновку комісії.

21) Міськвиконком   забезпечує    комісію    для    проведення     засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

22) У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію ро­боти комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів
в межах своєї компетенції. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

23) Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

24) Перелік, функціональна спрямованість і   порядок організації роботи постійних    комісій    визначаються    Законом    України    "Про    місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та Положенням про постійні
комісії, що затверджується радою, з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

25) Вимоги поведінки, визначені у пункті першому статті 3.49 даного Регламенту, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій ради.

 

Глава V. Тимчасові контрольні комісії міської ради.

 

Стаття 4.13.        1) Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2)Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального  складу ради.

3)Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4)Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава VI. Рішення міської ради.


Стаття 4.14.        Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1) Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2) Рішення міської ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу  ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим регламентом та іншими законами.

3) Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

4 ) Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень.

         Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження  міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального  складу ради, воно набирає чинності ;

6) Акти міської ради з мотивів їхньої невідповідності  Конституції  або  законам  України визнаються незаконними в судовому порядку ;

7) Акти міської ради, які  відповідно  до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому  Законом  України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

8) Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим апаратом міської ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій, груп (за необхідності з залученням розробника проєкту рішення), та подаються на підпис голові міської ради не пізніше, як через 4 робочих дні з дня проведення пленарного засідання та не пізніше 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання – оприлюднюються на веб-сайті міської ради.

Рішення після його прийняття та підписання не пізніше п'яти робочих днів, оприлюднюється на веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.

 

Глава VІІ. Здійснення міською радою та її органами

контрольних функцій і повноважень.


Стаття 4.15.        1) Міська рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та Законів України, здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, загальноміських програм і бюджету, та інших питань, які належать до її компетенції.

2) Міська рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада повідомлення депутатів  про роботу  в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

3) Свої контрольні функції постійні комісії міської ради здійснюють у відповідності   до   цього   Регламенту та   Закону   України  "Про  місцеве самоврядування в Україні".

 

Глава VІІІ. Депутатське звернення, депутатський запит

і депутатське запитання.

Стаття 4.16.     1) Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Депутатське звернення подається за формою:

                                                                  Зразок депутатського звернення:

                                                                                                       _____________________________________________

                                               _____________________________________________

                                                   Адресат (назва організації, підприємства, установи, П.І.Б. керівника)

 

 

                                                        Депутатське звернення

                                      Відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 11, 13, 21 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", прошу ______________________________________________________________________________________________________________

                                               (вирішити питання, пов’язане із депутатською діяльністю, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції)

                                              

                                               До депутатського звернення, при необхідності, додати потрібні довідки, матеріали, розрахунки, заяви тощо.

 

                                    Дата, підпис, прізвище та ініціали депутата, контактний телефон

 

 

                             2) Місцеві        органи        виконавчої       влади,       органи    місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також      керівники правоохоронних та контролюючих органів,     підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності,    розташованих    на території ради, до яких   звернувся депутат міської ради, зобов'язані в десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому
відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

                            3) Якщо    депутатське    звернення    з об'єктивних причин не може бути розглянуто   у   встановлений   строк,     депутату   міської ради зобов'язані  письмово   повідомити   про   це   з   обґрунтуванням мотивів необхідного продовження строку розгляду.  

                            4)Депутат міської ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

                            5)Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми  власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

                            6) Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до  посадових  осіб   ради   і  її  органів,   керівників   підприємств,  установ, організацій    незалежно   від    форми    власності,    які   розташовані чи зареєстровані на території ради, а також до міського голови, його заступників з питань, які віднесені до відання ради. Депутатський запит вноситься за формою:

                                                                  Зразок депутатського запиту.

                                               _____________________________________________

                                               _____________________________________________

                                                                                    Адресат (назва організації, підприємства, установи, П.І.Б. керівника)

                                 Депутатський запит

                        Відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування України", статей 11, 21 Закону України "Про

                             статус депутатів місцевих рад", прошу _____________________

                            ________________________________________________________

                                               (викласти вимогу вирішити питання, дати офіційне роз’яснення з питань, що відносяться до відання ради)

 

 

                            До депутатського запиту, при необхідності додати потрібні матеріали, розрахунки, заяви тощо.

                                            Дата, підпис, прізвище та ініціали депутата, контактний телефон.

 • Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів міської ради попередньо або на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі після того, як депутат міської ради залишився незадоволений результатами розгляду свого депутатського звернення, або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк.

        Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання міської ради.

         Текст внесеного депутатського запиту зачитує головуючий на засіданні.

        Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради перед голосуванням про його підтримку направлення для розгляду, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради.

 • Про підтримку і направлення депутатського запиту для розгляду приймається рішення міської ради більшістю депутатів від загального складу ради.
 • Міська рада може   зобов'язати    відповідний    орган    подати у встановлений нею строк звіт про виконання   рішення по запиту депутата міської ради.
 • Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений міською     радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і   депутату міської ради.

       Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити міській раді та депутатові міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

11) Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит міського радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні міської ради.

         За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення більшістю депутатів від загального складу ради про зняття з контролю депутатського запиту або про повторне   його   направлення   для   розгляду   у   відповідні. органи   чи посадовим особам. Інформування депутатів міської ради про отримані відповіді на депутатські  запити здійснюється на чергових сесіях міської ради міським головою, секретарем ради або уповноваженою особою підприємства, установи, організації, до яких було направлено для розгляду депутатський запит.

12) Депутатське запитання - це спосіб одержання депутатом міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми у питанні "Різне". Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

13) Депутатські запити, виконання яких потребує фінансування з міського бюджету, депутати міської ради та її постійні комісії готують та подають відповідно до Конституції України, Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та цього Регламенту, дотримуючись такого порядку:

13.1. Депутатський запит може бути поданий за умови, якщо попередньо депутат направляв депутатське звернення з цього ж питання, на яке в установлений законом строк не надано відповіді або ж зміст такої відповіді не задовольняє ініціатора звернення.

13.2. Текст депутатського запиту, підписаний автором, подається     секретарю міської      ради      через загальний відділ з обов'язковим долученням до депутатського   запиту   копії  попередньо   направленого   депутатського звернення та копії відповіді на нього (в разі її одержання).

13.3. Не допускається внесення, оголошення і направлення запиту, поданого з порушенням вимог статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», адресованого   посадовій   особі, до   кола   службових   обов'язків якої не належить розгляд питань, порушених у депутатському запиті, або викладеного в неетичній, образливій для адресата формі. Такий запит повертається секретарем міської ради його ініціаторові.

13.4. Короткий зміст  належним чином підготовленого і     поданого депутатського запиту оголошується на        найближчому після дня його подання пленарному засіданні міської ради, на якому відведений час для оголошення запитів.

13.5. Розгляд питання про направлення депутатського запиту, виконання якого потребує фінансування з міського бюджету, відбувається таким чином:

13.5.1. Після оголошення короткого змісту депутатського    запиту головуючий на пленарному засіданні міської ради   проводить голосування щодо попередньої підтримки запиту до  органу або посадової    особи,    до    компетенції   яких    належить    виконання депутатського запиту.

13.5.2. Рішення   про   направлення  запиту  до   органу  або   посадової особи, до компетенції     яких належить виконання депутатського запиту, на вимогу депутата, групи депутатів або постійної комісії має бути попередньо підтримане         підписами не менш як однієї третини депутатів від складу міської ради, а в разі відсутності     такої    кількості     підписів    - шляхом відкритого голосування за підтримку запиту більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

13.5.3. Рішення міської ради про направлення попередньо підтриманого запиту до   виконавця   вважається   прийнятим,   якщо за нього проголосувала більшість від загального складу міської ради.

13.5.4. Загальний відділ  надсилає текст запиту до виконавця разом з відповідним рішенням міської ради.

13.6.  Розгляд міською радою відповіді на депутатський запит, виконання якого  потребує фінансування з міського бюджету, відбувається в такому порядку:

13.6.1. Відповіді   на   депутатський   запит   оголошуються   головуючим на пленарному засіданні міської ради в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат, який є ініціатором депутатського запиту.

13.6.2. Депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою та дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати трьох хвилин.

13.6.3. Згідно з рішенням міської ради, прийнятим на пропозицію депутата, який є ініціатором   депутатського    запиту, а так само в разі, якщо  така   пропозиція підтримана підписами не менше однієї третини  від  складу   депутатів міської ради, на пленарному засіданні міської ради проводиться  обговорення відповіді на депутатський запит.

13.6.4. У випадках, передбачених пунктом 13.6.3. цієї статті, питання про обговорення відповіді на депутатський  запит на пленарному засіданні міської ради включається до   порядку денного сесії міської ради.

Депутат, який звертався з депутатським запитом, подає до міської ради скріплені своїм підписом текст одержаної відповіді на нього та проект відповідного рішення, що надаються депутатам не пізніш як за чотири дні до розгляду питання на пленарному засіданні міської ради.

13.6.5. Для обговорення відповіді на депутатський запит на пленарне засідання   міської   ради      запрошуються   особи,   до   яких   було направлено депутатський запит:

13.6.6. Обговорення відповіді на депутатський запит включає:

1) виступ    депутата,    який    подав    депутатський    запит,    з обґрунтуванням своєї пропозиції - до трьох хвилин;

2) виступ представника органу або посадової особи, до якої було направлено запит - до трьох хвилин;

3) виступ голови або представника постійної комісії, якщо їм доручалася  підготовка висновку щодо відповіді на депутатський запит - до трьох хвилин;

4) виступи   двох   депутатів   на   підтримку   кожної   внесеної пропозиції і двох депутатів, які її не підтримують - не більш як по три хвилини кожному.

13.6.7.         За результатами обговорення відповіді на депутатський запит міська рада приймає рішення.

 

Глава IX. Акредитація журналістів і технічних працівників

засобів масової інформації при міській раді.

 

Стаття 4.17         Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації на участь у пленарних засіданнях міської ради, її органів та інших заходах міської ради здійснюється шляхом їх реєстрації - за розпорядженням міського голови на підставі офіційного подання засобу масової інформації до міського голови або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах, або рекомендації професійного об'єднання журналістів, поданих не пізніш як за три дні до початку кожного заходу.

                            Міський голова розглядає подання засобу масової інформації та приймає відповідне рішення.

                            У разі відмови міського голови журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації в акредитації вони мають право на безпосереднє звернення про надання дозволу на участь у заходах ради на сесії до депутатів міської ради, на засіданнях постійних комісій.

                            Засоби масової інформації, співзасновниками яких є міська рада, мають постійну акредитацію для участі у всіх заходах ради, її пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій, інших органів ради.

                            На підставі розпорядження міського голови акредитованим журналістам і технічним працівникам видається посвідчення (перепустка) на право входу в приміщення, де відбуваються заходи міської ради. Акредитований журналіст чи технічний працівник зобов'язані:

                            1) дотримуватися програми діяльності засобу масової інформації, з яким  він  перебуває у трудових або  інших    договірних     відносинах, керуватися положеннями    статуту засобу масової інформації;

                            2) подавати    для    публікації  об'єктивну    і перевірену    достовірну інформацію;

                            3) представлятися та пред'являти посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до засобу масової інформації;

                                    4) зареєструватись у виконавчому апараті міської ради не пізніше як за 20 хвилин до початку сесії міської ради чи інших заходів.

                            У разі перевищення журналістом чи технічним працівником своїх прав і невиконання обов'язків їх акредитація може бути припинена за розпорядженням міського голови. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації одночасно видається журналісту чи технічному працівнику і надсилається засобу масової інформації, до якого вони належать.


Глава X. Доручення виборців


Стаття 4.18.        Доручення виборців

 1. Виборці можуть давати депутатові міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб територіальної громади. Доручення виборців оформляється за формою:


                                                        ДОРУЧЕННЯ

                               Депутату Сарненської міської ради

                                    _________________________________________________________________

                                                                              (прізвище, ініціали депутата)

                            виборців_________________________________________________ ради, прийняте на зборах (зборах трудового колективу

                                    __________________________________________________________________

                                                               (назва населеного пункту, трудового колективу

 

 

 

                                               Дата проведення зборів _________________________

                                               Місце проведення ______________________________

                                               Кількість учасників зборів _______________________

 

Зміст доручення

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

                                    За дане доручення проголосували: за____, проти____, утримались ______

 

                            Голова зборів ______________    _______________________

                                                                                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

                            Секретар зборів ____________    _______________________

                                                                                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

                            Депутат міської ради________     _______________________

                                                                                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

 1. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, їх виконання має належати до відання міської ради.
 2. Доручення виборців депутатові міської ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
 3. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або виконавчим комітетом   рішення,   фінансових   або інших матеріальних витрат, передаються депутатом   міської ради,   згідно встановленої    форми    до    міської    ради в двотижневий термін після проведення зборів виборців.
 4. У двотижневий  термін   проводиться узагальнення  доручень виборців і надсилаються за підписом міського голови для розгляду виконавцям.
 5. Виконавці у місячний термін опрацьовують доручення виборців та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових можливостей готують і подають міській раді проект плану заходів для виконання доручень виборців та проект рішення міської ради про прийняття доручень виборців до виконання та затвердження підготовленого ними
  плану заходів для їх реалізації. У випадку неможливості або недоцільності виконання окремих доручень виборців виконавчий комітет готує відповідні вмотивовані відповіді або проекти рішень.
 6. Розроблений проект плану заходів з організації виконання доручення виборців передається у двотижневий термін для розгляду в постійні комісії міської ради.
 7. Уточнення плану   заходів   щодо   виконання   доручень   виборців із   визначенням     етапів,        виконавців  та джерел     фінансування здійснюється кожного року під час затвердження бюджету.
 8. Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручення виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи,   може залучати   до   їх   виконання   органи самоорганізації населення, а також виборців.
 9. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється міського радою, її органами та депутатами міської ради.
 10. Депутат міської ради періодично інформує виборців про результати розгляду радою та іншими органами доручень виборців, а також про особисту участь в організації їх виконання.

 

Глава XI. Фракції (групи) депутатів міської ради.


Стаття 4.19.        1) Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської  ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

2)  Депутати міської  ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Депутатські    групи    не можуть формуватися для    захисту    приватних,  комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

3) Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

4)  Членство депутата міської  ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

5)  Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської  ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п'яти депутатів.

6)  Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

7) Порядок роботи депутатської групи, умови    вступу до неї депутата, його виходу чи виключення з групи визначаються самою депутатською групою.

8) Депутатська група реєструється міською  радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

9)  Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

10) Діяльність депутатської групи припиняється:

а) у разі вибуття окремих депутатів міської  ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено п.5  цієї статті;

б) у разі прийняття депутатами міської  ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

в) після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

11 )  Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 4.20.        1) Депутатські фракції міської ради  формуються на партійній основі депутатами міської  ради.

2)Депутат міської  ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів міської  ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

3) Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження до секретаріату міської ради письмового повідомлення про сформування депутатської фракції, підписаного персонально депутатами фракції  із зазначенням її назви, мети та завдань, персонального складу та партійної  належності, а також депутата - керівника фракції, уповноваженого її представляти. Повна та скорочена назва фракції визначається за рішенням фракції і повинна вказувати на належність до відповідної політичної партії.

4) Про зміни у складі депутатської фракції її керівник, або інший  уповноважений представник  повідомляє це письмово  міського  голову. Це  повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник фракції, якщо депутата виключено з неї.

5) Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції не є підставою для перегляду   персонального   складу   органів   ради,   за   винятком   колегії, представництво фракції в якій втрачається.

Стаття 4.21.        Депутатські групи, депутатські фракції мають право на :

1)  формування постійних комісій міської ради за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими групами,  фракціями);

2) попереднє обговорення кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3)  гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднання  зусиль з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснення  інших  прав, передбачених  законами України;

6) виступ свого представника після припинення обговорення на засіданні ради та її органів, якщо слово їм ще не надавалося і голосування з даного питання не почалося;

8) вільну  співпрацю між собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом для депутатських груп, фракцій.

      Депутатські групи, фракції  проводять свої засідання відкрито і гласно. 

     За рішенням, депутатської групи, фракції   може бути   проведено закрите засідання.

        Керівник депутатської групи, фракції може в письмовій формі доручити виконання закріплених за ним регламентом міської ради повноважень  будь-кому з членів відповідної депутатської групи, фракції.

Стаття 4.22.        1) Керівники депутатських фракцій (груп) (від кожної по одному) утворюють погоджувальну раду депутатських фракцій (груп), яка є органом дорадчого, погоджувального характеру.

                            Погоджувальна рада може вносити пропозиції з питань порядку денного, раціональної організації і планування роботи міської ради та її органів, сприяє узгодженню позиції депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі міської ради та її органів.

 • Погоджувальна рада збирається на засідання за своєю ініціативою або за пропозицією міського голови, секретаря ради, обраного міською радою головуючого для окремого засідання.

                            3) Засідання погоджувальної ради проводиться відкрито і гласно. Закриті засідання погоджувальної ради проводяться як виняток за одноголосним рішенням її членів. На засіданнях погоджувальної ради ведеться протокол, примірник якого передається до виконавчого апарату міської ради.

                            Погоджувальна рада не приймає рішень, обов'язкових для виконання. Пропозиції погоджувальної ради, внесення яких передбачається цим регламентом, підписуються керівниками всіх депутатських фракцій (груп).

Стаття 4.23.       1. Виконавчий апарат міської ради під час проведення засідань депутатських фракцій (груп) забезпечує їх приміщенням, закріплює за ними працівників ради для надання допомоги у здійсненні депутатськими фракціями (групами), передбачених законами і цим Регламентом функцій міської ради, а також надає можливість користуватися необхідним обладнанням, оргтехнікою, зв'язком тощо.

 1. За зверненням керівника депутатської фракції (групи) виконавчий апарат міської ради поширює серед депутатів міської ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні документи від депутатської фракції (групи).

Глава XII. Колегія міської ради


Стаття 4.24.          Утворення Колегії ради.

 1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган - Колегія ради.
 2. До складу  Колегії  входять: міський   голова,  секретар ради,   голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій.

 

Стаття 4.25.          Діяльність Колегії ради 

 1. 1. Колегія вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.
 2. Колегія збирається на засідання за пропозицією міського голови, але не рідше як раз на квартал та обов'язково не пізніше як за три дні до початку сесії ради. Засідання Колегії може скликатися (в тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як третини її складу.
 3. Колегія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Колегії є правомочними за умови присутності на них не менш як половини її складу. Засідання Колегії веде міський голова, під час його відсутності - секретар ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції - обраний Колегією для цього випадку член Колегії.
 4. Рішення Колегії приймаються на її засіданнях більшістю голосів її складу. У разі відсутності голови постійної комісії ради на засіданні Колегії право ухвального голосу з питань організації роботи ради та її органів (за ви­нятком організації роботи самої Колегії) має уповноважений представник постійної комісії, і його присутність зараховується до кворуму. Те саме пра­вило стосується керівника фракції.
 5. Депутати мають право брати участь у відкритих та закритих засіданнях Колегії з дорадчим голосом. На засіданнях Колегії (в тому числі і закритих) за згодою більшості членів Колегії мають право бути присутніми інші визначені Колегією особи.
 6. Членам Колегії   за   звичайних   обставин   не   пізніш   як   за   3   дні повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні, і надаються необхідні матеріали.
 7. Колегія не приймає рішень, обов'язкових для виконання. Рішення Колегії направляються секретарем ради органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.
 8. Інформація про основні питання, розглянуті Колегією, та прийняті нею рішення може надаватись засобам масової інформації.

Стаття 4.26.        Повноваження Колегії ради

 1. Колегія у зв'язку зі скликанням і проведенням сесій міської ради:

                            1.-1) розглядає проєкти порядку денного сесій та розкладу засідань ради;

                            1.-2) у разі необхідності розглядає питання скликання позачергових сесій ради;

                            1.-3) вживає заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях;

                            1.-4) вирішує інші питання, пов'язані зі скликанням і проведенням сесій ради.

 1. З метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових комісій ради Колегія:

                            2.-1) передає їм для додаткового розгляду проєкти рішень та інших матеріалів ради,  заслуховує повідомлення  комісій про  підготовлені  ними висновки і рекомендації;

                            2) вживає заходів до організації скоординованої спільної роботи комісій ради, а також забезпечення присутності депутатів на їх засіданнях;

                            3) розробляє річний і перспективний плани роботи ради і подає їх на її розгляд.

                            4) визначає необхідність розробки проєктів рішень та інших документів ради на договірній основі, направлення проєктів рішень та інших документів ради на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного пошуку чи
наукового дослідження;

                            5) організовує перевірку пропозицій, проєктів рішень, внесених до ради, на їх відповідність завданням на розробку і вимогам щодо оформлення;

                            6) організовує   подання   інформаційної,   наукової,   правової,   матеріально-технічної, фінансової та іншої допомоги комісіям ради;

                            7) здійснює інші функції, передбачені законодавчими актами та рі­шеннями ради.

 

 

Секретар ради                                                                               Андрій  МИЧКА

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1721 від 21 листопада 2023 року "Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Поплавському Олександру Володимировичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1720 від 21 листопада 2023 року "Про припинення дії договору оренди землі на земельну ділянку площею 0,7395 га (кадастровий номер 5625410100:01:014:0010)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1719 від 21 листопада 2023 року "Про передачу в постійне користування земельної ділянки площею 0.3500 га (кадастровий номер 5625410100:01:008:0088) УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1718 від 21 листопада 2023 року "Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки Свіщевському Миколі Васильовичу на території Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1717 від 21 листопада 2023 року "Про передачу в постійне користування земельної ділянки площею 5,8950 га (кадастровий номер 5625410100:01:006:0073) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «САРНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» САРНЕНС..."

Пошук документів