, Адміністратор

Розпорядження №61 від 07.04.2021 Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників Сарненської міської ради

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ07 квітня 2021 року № 61

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників Сарненської міської ради

Керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 142 Кодексу законів про працю України», з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і
виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності Сарненської міської ради:

1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Сарненської міської ради (далі - Правила), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів Сарненської міської ради довести дане розпорядження до відома працівників Сарненської міської ради та забезпечити їх дотримання. Подати списки про ознайомлення з Правилами працівників Сарненської міської ради у відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи протягом місяця.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова                               Руслан СЕРПЕНІНОВ

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку працівників

Сарненської міської ради

  1. Загальні положення


    1.1 Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Сарненської міської ради(далі - Правила)  розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності  за порушення трудової  дисципліни.   Правила   визначають основні обов'язки  та  права  працівників,  режим  праці, засади регулювання трудових відносин. 

1.2  Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченням за сумлінну працю. 

1.3 Правила розроблені згідно з Конституцією України, законами України «Про місцеве  самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

1.4 Правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових відносин.

2.Порядок прийняття, переведення та звільнення посадових осіб

місцевого самоврядування та інших категорій працівників

2.1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників органів місцевого самоврядування здійснюються відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

Порядок прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування  регулюється  статтею 10  Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування на посади шостої – сьомої категорій, передбачених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» проводиться на конкурсній основі у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами та доповненнями).

2.2. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування може здійснюватися за розпорядженням міського голови без конкурсного відбору, відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації (ст. 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

2.3. Призначення на посади та звільнення з посад працівників міської ради  здійснюється  за розпорядженням міського голови, з яким працівник ознайомлюється під розпис. Днем початку виконання працівником своїх службових обов’язків є день, дата якого зазначена в розпорядженні міського голови. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

2.4. Не можуть бути призначеними на посаду для проходження служби в органах місцевого самоврядування особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

– в інших випадках, установлених законами України.

2.5. Прийняття на службу та на роботу у виконавчий комітет Сарненської міської ради здійснюється на підставі особистої письмової заяви претендента, до якої додається:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;

диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.

Особи, які претендують на зайняття посад посадових осіб, крім перелічених, зобов’язані подати інші документи, передбачені чинним законодавством України.

2.6. Під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування строком до шести місяців.
Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців,
Умови про випробування зазначаються в розпорядженні міського голови при прийнятті на роботу.

2.7. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.8. При прийнятті особи на службу керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

–  роз’яснити працівникові його права та обов’язки;

ознайомити працівника з посадовою інструкцією та з умовами і оплатою його праці;

ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

ознайомити із Попередженням про спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування (претендентів на посади посадових осіб);

визначити працівникові робоче місце, забезпечити  його необхідними для роботи засобами.

Відповідальний за організацію заходів з охорони праці та заходів протипожежної безпеки зобов’язаний довести до працівника правила по охороні праці,  з техніки безпеки та  протипожежної безпеки. 

2.9. Кожному працівнику, який відпрацював понад п’ять днів, робиться відповідний запис у трудовій книжці, Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи. Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

2.10. Переведення працівників на іншу роботу у виконавчих органах міської ради  здійснюється за умови службової (виробничої) необхідності відповідно до чинного законодавства України.

2.11. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб міської ради один раз на 4 роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування і відображених у посадових інструкціях. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами міської ради покладених на них завдань та обов’язків у порядку, визначеному міським головою. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками структурних підрозділів, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік.

2.12. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законодавством України. 

2.13. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Посадова особа має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши керівництво письмово за два тижні. У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить. 

2.14. Припинення дії трудового договору за ініціативою міського голови може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП,  але  не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету первинної профспілкової організації виконавчого апарату міської ради, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

2.15. Припинення дії трудового договору за ініціативою міського голови може мати місце з підстав, передбачених статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» , а також у разі:

відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;

порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.16. Припинення трудового договору оформлюється розпорядженням міського голови, яке оголошується працівникові під розпис. 

2.17. Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником.

2.18. У день звільнення відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до розпорядження міського голови та чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

2.19. У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, працівникові видається копія розпорядження про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія розпорядження видається на вимогу працівника.

3.Основні обов’язки і права посадових осіб місцевого

самоврядування та інших категорій працівників

3.1. Основні обов’язки та права посадових осіб міської ради  визначені у Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.2. Працівник при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені чинним законодавством України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.

3.3. Працівник повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

3.4. Працівник повинен виконувати свої посадові обов’язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій.

3.5. Працівник повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самоврядування.

3.6. Працівник має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати та дотримуватися народних звичаїв і національних традицій іноземців.

3.7. При виконанні своїх повноважень працівник повинен раціонально та ефективно використовувати за призначенням матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені.

3.8. Працівник повинен постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

3.9. Працівник зобов’язаний працювати сумлінно, додержуватись трудової та виконавчої дисципліни, своєчасно і якісно виконувати посадові (службові, робочі) обов’язки та доручення керівництва.

3.10. Працівник повинен діяти у межах своїх повноважень. У разі отримання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник зобов’язаний невідкладно у письмовій формі повідомити про це керівника, який дає доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу посадову особу.

3.11. Працівники органу місцевого самоврядування не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів місцевого самоврядування.

3.12.   Працівнику забороняється розголошувати довірену йому інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію» та «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних» у тому числі й після залишення ним служби.

3.13. Працівник повинен забезпечити своєчасне подання до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

3.14. Повноваження працівників та коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими у встановленому порядку.

3.15. Працівники міської ради мають право:

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;
на соціальний і правовий захист;

отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України. Конкретні обов’язки та права працівників виконавчих органів міської ради визначаються у посадових інструкціях.

 

4. Основні обов’язки керівництва

4.1. Міський голова, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради зобов’язані:

неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

створювати для працівників міської ради умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці; забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб міської ради та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 КЗпП України;

– забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників міської ради;

застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;

– забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників, у тому числі за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України.

4.2. У випадках, передбачених чинним законодавством України, керівництво  здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковою організацією міської ради.

5. Робочий час  і його використання

 

5.1. Відповідно до статті 50 КЗпП норма тривалості робочого часу працівників міської ради не може перевищувати  40 годин на тиждень. 

5.2. У міській раді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та неділею. Для працівників міської ради встановлюється такий розпорядок роботи:

Початок робочого дня 8.00.

Перерва на відпочинок і харчування:

з понеділка по п’ятницю 13.00 – 13.45.

Кінець робочого дня: 

з понеділка по четвер – 17.00, п’ятницю – 15.45.

5.3. Зведений табель обліку робочого часу працівників міської ради веде та подає на затвердження керуючому справами виконавчого комітету міської ради головний спеціаліст відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи.

5.4. Тривалість робочої зміни сторожів міської ради визначається відповідно до норм статей 57, 58 КЗпП України але не більш  24 годин .

5.5. Табель обліку робочого часу сторожів міської ради веде та подає завідувач господарством відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради.

5.6. Час перерви для відпочинку і харчування не зараховується до робочого часу і використовується працівником міської ради на власний розсуд. Працівники мають право також на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення. 

5.7.  Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників міської ради скорочується на одну годину (стаття 53 КЗпП).

5.8. Перебування працівників із службових питань у робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу керівників. Залишення в робочий час працівником приміщення міської ради без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

5.9. Керівники  структурних підрозділів міської ради зобов'язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

Керівники структурних підрозділів міської ради попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці у робочий час із заступником або керуючим справами виконавчого комітету міської ради та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.

5.10. Працівника, який з’явиться на роботу у нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи і вносить пропозиції міському голові про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.

5.11. Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовим особам міської ради надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством  не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою  допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається щорічна додаткова відпустка згідно з чинним законодавством.

Працівники міської ради можуть бути відкликані з відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший період, але не пізніше 12 місяців після закінчення року, за який надається відпустка.

5.12. Черговість   надання  щорічних відпусток визначається графіком, який   затверджується  розпорядженням міського голови за  погодженням з головою  профспілкової організації міської ради, з   врахуванням необхідності забезпечення роботи міської ради і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік і доводиться до відома всіх працівників міської ради.

5.13. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники міської ради можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку. Робота за ці дні може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку.

5.14. Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні компенсуються наданням протягом найближчих 10 днів відпочинку тієї ж тривалості, що й чергування. Графіками чергування повинні передбачатися дні такого відпочинку.

Якщо працівникові належить чергувати після закінчення робочого дня, він приходить на роботу пізніше. Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати тривалості робочого дня.

5.15. Відповідно до чинного законодавства  за угодою між  працівником  і міським головою може встановлюватися, як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день  або неповний робочий тиждень.

6. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

6.1. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та за інші досягнення в роботі до працівників міської ради можуть застосовуватись заохочення (стаття 143, 146 КЗпП):

- встановлення відповідних надбавок і доплат, преміювання;

- оголошення Подяки міського голови;

- нагородження Грамотою, Почесною грамотою міського голови.

За особливі трудові заслуги працівники міської ради, за погодженням із профспілковою організацією міської ради, представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.

6.2. Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності, ініціативності та дисциплінованості працівника міської ради та її виконавчого апарату. 

6.3. Заохочення заносяться до трудових книжок працівників міської ради та її виконавчого апарату відповідно до вимог правил їх ведення. 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, невиконання працівником без поважних причин посадових обов'язків,  прогул без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

Питання щодо притягнення працівників міської ради до дисциплінарної відповідальності вирішується міським головою.

7.2.  За порушення трудової дисципліни  може бути застосовано тільки один з таких видів стягнення (стаття 147 КЗпП):

- догана;

- звільнення з роботи.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися як захід дисциплінарного стягнення. 

7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується міським головою безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.4 До застосування дисциплінарного стягнення міський голова повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення.

При обранні виду стягнення міський голова повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок та попередню роботу працівника.

7.5. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення, з обумовленням мотивів його застосування, оголошується працівникові під розпис. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників міської ради.

7.6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником  у порядку,  встановленому законодавством.

7.7. Якщо протягом  року з дня  накладання  дисциплінарного  стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Міський голова за своєю ініціативою чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.8. Працівники міської ради ознайомлюються з правилами внутрішнього трудового розпорядку під підпис.

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2021 рік → Вересень№514 від 13 жовтня 2021 року "Про початок опалювального періоду 2021-2022 років на території Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№234 від 12 жовтня 2021 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№233 від 11 жовтня 2021 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради  "

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№235 від 12 жовтня 2021 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№236 від 12 жовтня 2021 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Пошук документів

Корисні посилання