, Головний редактор

№ 1554 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження Положення про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

06 жовтня  2023 року

                                            № 1554

 

Про затвердження Положення про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів

 

       Відповідно до статті 40 Конституції України, законів України «Про звернення громадян» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту Сарненської міської територіальної громади, з метою впровадження відкритого процесу діалогу між Сарненською міською радою, її посадовими особами та мешканцями, спрямованого на прийняття оптимальних рішень щодо питань, які впливають на якість життя мешканців, за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Сергій Скрипка) та на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ  

                                     

Додаток

до рішення Сарненської міської ради

06 жовтня 2023 року № 1554

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених

до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів

 

 1. Визначення та мета публічних консультацій

 

 1. Положення про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів (далі – Положення) розроблене та затверджене відповідно до статті 40 Конституції України, законів України «Про звернення громадян» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Сарненською міською радою та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа».

Це Положення визначає основні засади процесу взаємодії Сарненської міської ради та жителів, які фактично проживають та зареєстровані на території Сарненської міської територіальної громади (далі – Громада), які постійно проживають у Громаді, під час прийняття рішень щодо питань, які належать до відання Сарненської міської ради, порядок ініціювання, підготовки та проведення публічних консультацій, а також урахування їхніх результатів Сарненською міською радою та її виконавчими органами.

 1. Публічна консультація – це відкритий процес діалогу між Сарненською міською радою, її виконавчими органами та жителями, спрямований на прийняття оптимальних рішень щодо питань, які впливають на якість життя жителів, які фактично проживають та зареєстровані на території Громади.
 2. Заінтересовані сторони – це будь-які фізичні чи юридичні особи або громадські об’єднання без статусу юридичної особи (резидент чи нерезидент України), що мають безпосередній чи опосередкований інтерес щодо розробки та впровадження політик, рішень, проєктів, концепцій тощо, або такі, на яких вплине прямо чи опосередковано або може мати вплив прийняте рішення, політика, проєкт, концепція тощо.
 3. Електронний реєстр публічних консультацій (далі – Платформа е-Консультації) – електронна база, що містить перелік заінтересованих сторін та питань, виставлених на публічні консультації, яку можуть створити виконавчі органи міської влади задля швидкого, широкого та повноцінного інформування жителів про плани, початок та результати проведення публічних консультацій.
 4. Ініціатори публічних консультацій – особи, визначені в пункті 1 розділу 3 цього Положення.
 5. Користувачі – жителі, які беруть участь у публічних консультаціях у паперовій та електронній формі.
 6. Модератор – Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ Сарненської міської ради.

 

 1. Принципи публічних консультацій

 

 1. Публічні консультації в Громаді проводяться на основі таких принципів:

1) Публічні консультації на всіх етапах формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення проводяться на основі принципів участі, відкритості та прозорості, доступності, підзвітності, ефективності, пропорційності.

2) Принцип участі передбачає можливість участі у публічних консультаціях заінтересованих сторін на всіх етапах формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення. Нікому не може бути відмовлено в участі в публічних консультаціях, крім випадків, передбачених законом. Суб’єкти владних повноважень мають активно залучати до публічних консультацій заінтересовані сторони, враховуючи рівноправну участь осіб різного віку, осіб з інвалідністю, представників національних меншин, осіб, які перебувають у несприятливих умовах, вразливих чи соціально відчужених осіб тощо.

3) Принцип відкритості та прозорості передбачає, що суб’єкти владних повноважень мають оприлюднювати інформацію, щодо яких проєктів актів проводяться публічні консультації, які форми використовуються для проведення публічних консультацій, з якими заінтересованими сторонами і чому з ними проводяться публічні консультації, яким чином публічні консультації вплинуть на прийняття остаточного рішення.

4) Принцип доступності передбачає, що суб’єктами владних повноважень обираються зручні для заінтересованих сторін час, місце, формати, умови проведення публічних консультацій, під час підготовки матеріалів публічних консультацій забезпечується простота викладу для розуміння заінтересованими сторонами їх змісту.

5) Принцип підзвітності передбачає обов’язковість звітування суб’єктами владних повноважень про врахування отриманих за результатами проведення публічних консультацій пропозицій та коментарів з обґрунтуванням прийнятого рішення.

6) Принцип ефективності передбачає проведення публічних консультацій на всіх етапах формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, коли заінтересовані сторони можуть впливати на формулювання проблеми, шляхів її розв’язання, основних цілей, методів реалізації, показників ефективності та загальних положень проєктів актів. 

7) Принцип пропорційності передбачає, що форма проведення публічних консультацій, їх тривалість, кількість заходів у рамках публічних консультацій мають відповідати ступеню впливу проєкту акта, що виступає предметом публічних консультацій.

 1. Результати публічних консультацій є обов’язковими для розгляду під час прийняття рішень з питань, щодо яких вони проводилися. Сарненська міська рада та її виконавчі органи зобов’язані обґрунтувати рішення щодо відхилення результатів публічних консультацій.
 2. Предметом публічних консультацій можуть бути питання, що належать до відання Сарненської міської ради та її виконавчих органів згідно з чинним законодавством України, у тому числі:

1) питання просторових та інфраструктурних змін у громаді (будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів комунальної власності);

2) проєкти нормативно-правових актів міського голови, міської ради, виконавчих органів міської ради;

3) проєкти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в Громаді;

4) інші питання, що належать до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів.

 1. Залежно від теми консультацій та потенційно заінтересованих сторін вони проводяться, як мінімум, у двох формах із тих, що зазначені нижче:

1) відкриті консультативні зустрічі з жителями:

2) семінари-практикуми для заінтересованих сторін, що спрямовані на пошук рішень;

3) громадські слухання та обговорення;

4) виїзні наради (вихід на географічне місце об’єкта, що є предметом консультацій, представлення проєкту на місці);

5) онлайн-консультації (соціальні мережі, вебсайт, надсилання на електронну пошту, використання інших онлайн-ресурсів, у тому числі через створену міською владою Платформу е-Консультації);

6) опитування, соціологічні дослідження, вивчення громадської думки;

7) інші форми консультацій, що не суперечать нормам чинного законодавства України.

 

 1. Ініціювання публічних консультацій

 

 1. Ініціатором публічних консультацій може бути:

1) Сарненський міський голова;

2) депутатська фракція;

3) виконавчі органи Сарненської міської ради;

4) комунальні підприємства, установи та організації Сарненської міської ради;

5) не менше, ніж 10 жителів;

6) не менше одного громадського об’єднання, благодійної організації, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, органу самоорганізації населення, які зареєстровані на території громади (кожен із перелічених суб’єктів може виступити ініціатором не більше двох консультацій упродовж одного року);

7) не менше двох юридичних осіб приватного права, які зареєстровані на території громади (кожен суб’єкт може виступити ініціатором не більше двох консультацій упродовж одного року);

8) робочі групи, створені при виконавчих органах міської ради та міському голові (відповідно до протоколу засідання) або розпорядженням міського голови.

 1. Звернення щодо проведення публічної консультації адресується на ім’я міського голови та повинно містити таку інформацію:

1) предмет публічної консультації (опис питання);

2) мета публічної консультації;

3) зібрана щодо цього питання інформація (за наявності);

4) зазначення ініціатора публічної консультації;

5) контактні дані ініціаторів публічної консультації (адреса місця проживання, актуальний контактний номер телефону, адреса електронної пошти, посилання на сайт чи сторінку в соціальній мережі (за наявності);

6) обґрунтування потреби проведення публічної консультації;

7) запропонована дата та тривалість проведення публічної консультації;

8) запропоновані форми публічної консультації.

 1. Звернення щодо проведення публічної консультації подається:

– в письмовому вигляді до Відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ Сарненської міської ради;

– в електронному вигляді до Відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ Сарненської міської ради.

 1. У разі подання звернення щонайменше 10 жителями  до нього додається підготовлений список осіб, що підтримують ініціативу, який має містити:

1) прізвища, імена та по батькові осіб, що підтримують звернення;

2) контактні дані (поштова адреса, актуальний номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності);

3) дату народження;

4) підписи осіб, що підтримують звернення.

 1. У разі подання заявки громадськими організаціями, юридичними особами чи робочою групою до звернення додається перелік, що містить:

1) назву кожної організації та адресу її фактичного місця знаходження;

2) прізвище, ім’я та по батькові осіб, уповноважених представляти цю організацію;

3) контактні дані (поштова адреса, актуальний номер телефону, адреса електронної пошти) організації або уповноваженого представника;

4) підпис особи або осіб, уповноважених представляти організацію.

 1. Ініціатори публічних консультацій через вебпортал «Публічні консультації» можуть подати свої пропозиції після проходження процедури реєстрації на цьому вебпорталі.
 2. Публічна консультація, ініційована користувачем вебпорталу «Публічні консультації», упродовж 5 робочих днів з моменту створення такої публічної консультації перевіряється Модератором на відповідність вимогам пунктів 4 та 5 розділу 3 цього Положення. До цього часу текст публічної консультації доступний для перегляду лише Користувачу, який надав пропозицію, та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення перебуває на модерації».
 3. У разі відповідності публічної консультації пунктам 4 та 5 розділу 3 цього Положення Модератор не пізніше наступного робочого дня після перевірки надає консультацію відповідному виконавчому органу Сарненської міської ради для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку виконавчого органу Сарненської міської ради щодо ініційованої публічної консультації Користувачем вебпорталу, замовником проведення такої публічної консультації стає виконавчий орган Сарненської міської ради, який зазначає на вебпорталі додатково інформацію про автора ініціативи.
 4. У разі прийняття виконавчим органом Сарненської міської ради негативного висновку щодо ініційованої публічної консультації Користувачем вебпорталу оприлюднення такої публічної консультації не здійснюється, а Ініціатору у п’ятиденний строк надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на вебпорталі «Публічних консультацій».
 5. Користувач, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання публічної консультації, може виправити недоліки та ініціювати публічну консультацію повторно. У разі отримання повторної відмови публічна консультація з ініційованого питання не проводиться.
 6. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання Сарненською міською радою звернення в паперовій (електронній) формі з ініціативою щодо проведення публічної консультації уповноважена посадова особа або Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ Сарненської міської ради приймає одне з таких рішень:

1) зареєструвати ініціативу щодо проведення публічних консультацій;

2) повернути письмове (електронне) звернення на доопрацювання з метою усунення недоліків;

3) відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення публічних консультацій з причин, зазначених у цьому Положенні.

 1. Про прийняте рішення у п’ятиденний строк повідомляють особу, уповноважену представляти Ініціатора консультацій, шляхом надсилання листа на електронну пошту, зазначаючи або номер реєстрації, або підстави повернення письмового (електронного) звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.
 2. Розгляд звернення в паперовій (електронній) формі про проведення публічної консультації здійснює виконавчий орган (структурний підрозділ) Сарненської міської ради, до якого згідно з резолюцією міського голови (в разі його відсутності – згідно з резолюцією посадової особи, яка уповноважена на виконання обов’язків міського голови) скеровано зазначене звернення.
 3. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення публічних консультацій за наявності однієї чи кількох таких підстав:

1)  звернення містить заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику;

2) запропонований предмет публічних консультацій не належить до компетенції органів місцевого самоврядування;

3) суб’єкт не наділено правом звертатися з ініціативою щодо проведення публічних консультацій;

4) щодо предмета публічної консультації вже прийнято відповідне рішення сесії Сарненської міської ради чи її виконавчих органів або вже подавалося звернення щодо цього предмета консультацій;

5) предмет публічної консультації має індивідуальний характер і питання може бути вирішене шляхом прийняття акта індивідуальної дії;

6) у письмовому (електронному) зверненні з ініціативою щодо проведення публічних консультацій не зазначене місце проживання автора, або письмове (електронне) звернення не підписане автором (авторами), або воно таке, що неможливо встановити його авторство;

7) звернення не відповідає вимогам цього Положення;

8) письмове (електронне) звернення з ініціативою щодо проведення публічних консультацій підписане особою, визнаною судом недієздатною;

9) Предмет публічної консультації суперечить чинному Закону України «Про захист тварин  від жорстокого поводження».

 1. На розгляд пропозицій, що надійшли під час публічних консультацій, не поширюється вимоги Закону України «Про звернення громадян». Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій публічних консультацій не надаються та не надсилаються заінтересованим сторонам. 
 2. Інформація про надходження письмового (електронного) звернення з ініціативою щодо проведення публічних консультацій (звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення публічних консультацій, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації) розміщується на офіційному вебсайті Сарненської міської ради в спеціальному розділі «Публічні консультації» протягом п’яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).
 3. Для забезпечення відкритості, прозорості, доступності, неупередженості та підзвітності в діяльності Сарненська міська рада та її виконавчі органи проводять публічні консультації за допомогою вебпорталу «Публічні консультації». Інформацію про проведення публічних консультацій Сарненська міська рада та її виконавчі органи розміщують на офіційних вебсайтах та сторінках у соціальних мережах територіальної громади. Інформація, пов’язана з ініціацією, плануванням, організацією та проведенням публічних консультацій, розглядом прийнятих на них рішень, а також актів Сарненської міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб, прийнятих за результатами публічних консультацій, звітуванням про виконання орієнтовного плану, оприлюднюється на вебпорталі «Публічні консультації». Також інформація про проведення публічних консультацій на вебпорталі «Публічні консультації» може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості жителів.

 

 1. Ведення інформаційного реєстру Користувачів

 

 1. В Інформаційному реєстрі Користувачів містяться відомості про прізвище, ім’я по батькові Користувача, сфери його інтересів, контактна інформація (електронна адреса, засоби телефонного зв’язку).
 2. З метою підтримання Інформаційного реєстру Користувачів в актуальному стані Користувач самостійно оновлює відомості в особистому електронному кабінеті на вебпорталі «Публічні консультації».
 3. Ведення інформаційного реєстру Користувачів здійснює Модератор з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

 1. Порядок організації та проведення публічних консультацій

 

 1. З моменту прийняття посадовими особами виконавчого органу Сарненської міської ради відповідного рішення Модератор розміщує на вебпорталі «Публічні консультації» оголошення про організацію та проведення публічних консультацій та відповідні матеріали. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами для ознайомлення з ними якомога більшої кількості жителів та з метою проведення інформаційно-промоційної кампанії. Інформація про плани, початок та результати проведення публічних консультацій повинна бути надіслана на електронну пошту кожному Користувачу, відомості про якого містяться в Інформаційному реєстрі Користувачів.
 2. Оголошення щодо публічних консультацій містить інформацію про:

1) предмет публічних консультацій (опис питання);

2) мету публічних консультацій;

3) форми публічних консультацій;

4) дату проведення публічних консультацій та їх тривалість;

5) процедуру проведення публічних консультацій;

6) структурний підрозділ виконавчого комітету Сарненської міської ради, відповідальний за проведення консультацій;

7) ініціаторів питання щодо проведення публічних консультацій;

8) питання, щодо якого проводиться публічна консультація.

Оголошення про публічні консультації може містити додаткові матеріали (в разі необхідності).

 1. Оголошення про публічні консультації, що передбачають їх реалізацію у формах, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 та 4 пункту 3 розділу 2 цього Положення, повинні бути опубліковані не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.
 2. Строк проведення публічних консультацій визначається виконавчим органом (структурним підрозділом) Сарненської міської ради з урахуванням складності питання, проєкту акта, терміновості, пріоритетності, строків виконання завдань.
 3. Строк проведення публічних консультацій не може становити менше 15 робочих днів. Строк проведення публічних консультацій обчислюється з моменту оприлюднення оголошення про проведення публічних консультацій.
 4. Для організаційного забезпечення проведення публічної консультації виконавчий орган Сарненської міської ради разом із представниками Ініціатора та громадськості може утворювати зі своїх представників робочу групу.
 5. Після консультації структурний підрозділ виконавчого комітету Сарненської міської ради, відповідальний за проведення публічних консультацій, упродовж не більше 30 днів оприлюднює звіт.
 6. У звіті за результатами публічних консультацій зазначають:

1) найменування виконавчого органу Сарненської міської ради, який проводив публічні консультації;

2) предмет публічних консультацій, опис питання;

3) інформацію про хід публічних консультацій, включаючи інформаційну кампанію, тривалість консультацій, кількість учасників;

4) узагальнену інформацію про пропозиції, що надійшли до суб’єкта проведення публічних консультацій за результатами таких консультацій;

5) узагальнену інформацію про врахування або відхилення пропозицій з обґрунтуванням прийнятого рішення;

6) визначені шляхи вирішення питання, щодо якого проводилася публічна консультація (дорожня карта, адвокаційний план).

 1. Публічні консультації в електронній формі (далі – е-Консультації) організовуються та проводяться у такому порядку:

– визначається питання, яке буде винесене на публічну е-Консультацію, та альтернативні пропозиції щодо його вирішення;

– приймається рішення про проведення публічної е-Консультації;

– розробляється план заходів з організації та проведення публічної е-Консультації (у разі потреби);

– вживають заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, Інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;

– оприлюднюється інформація про проведення публічної е-Консультації на вебпорталі «Публічні консультації»;

– збираються коментарі й пропозиції щодо вирішення певного питання або результати опитування задля виявлення громадської думки шляхом проведення публічної е-Консультації;

– формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;

– проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація, отримана шляхом проведення публічної е-Консультації;

– забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

– оприлюднюються результати публічної е-Консультації на вебпорталі «Публічні консультації».

 1. Публічні е-Консультації організовуються з дотриманням таких вимог (стандартів): документи з питань, що є предметом публічних е-Консультацій, повинні бути стисло розміщені на платформі й передбачати всю інформацію, необхідну для розуміння суті питання, варіантів його вирішення, можливих ризиків щодо кожного з варіантів вирішення, необхідних ресурсів тощо. Усі учасники публічних е-Консультацій повинні мати можливість висловити свою думку, пропозиції, зауваження щодо питань, що є предметом публічних е-Консультацій.
 2. Публічні е-Консультації проводяться у формі:

1) електронного оприлюднення питань для публічної консультації (збір ідей) — для вирішення певного питання місцевого значення, з можливістю коментування та внесення власних пропозицій (редакцій);

2) електронного опитування — для вивчення громадської думки щодо питань, віднесених до відання Сарненської міської ради та її виконавчих органів. Таке опитування може мати просту (певна кількість питань із закритим переліком варіантів відповідей; опитувальник з одним або кількома варіантами відповіді) та складну форми (опитувальник з можливістю редагування відповіді; з налаштуванням діапазону балів оцінки або рейтингування);

3) електронного обговорення проєкту акта органу місцевого самоврядування — оприлюднення проєкту акта з можливістю коментування документа та внесення власної редакції норми чи його положень.

 1. Сарненська міська рада розміщує інформаційне повідомлення про початок проведення публічної е-Консультації на офіційному вебсайті, а також надсилає електронною поштою жителям, що включені до Інформаційного реєстру Користувачів, повідомлення про початок публічної е-Консультації. Початком проведення публічної е-Консультації є дата оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
 2. Для участі в публічній е-Консультації жителі мають авторизуватися на вебпорталі «Публічні консультації» шляхом використання ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного Агентства з питань електронного врядування України. Учасник публічних е-Консультацій надає згоду на обробку своїх персональних даних.
 3. Сарненська міська рада та її виконавчі органи під час проведення публічних е-Консультацій взаємодіють із засобами масової інформації та надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
 4. Рішення з додатками (в разі наявності), прийняте Сарненською міською радою та/або її виконавчими органами за результатами публічної е-Консультації, Сарненська міська рада в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на вебпорталі «Публічні консультації» та в інший спосіб протягом п’яти робочих днів з моменту його прийняття.

 

 1. Врахування пропозицій, які надійшли під час проведення

публічних консультацій

 

 1. Пропозиції, викладені у звіті за результатами публічних консультацій, розглядаються на найближчому засіданні Сарненської міської ради або/та її виконавчими органами (залежно від того, до кого вони скеровані, якщо для їх реалізації необхідно прийняти рішення цих органів) з обов’язковим повідомленням Ініціаторів консультацій про дату та час розгляду за п’ять робочих днів.
 2. Рішення (акти), прийняті Сарненською міською радою або/та її виконавчими органами за результатами розгляду пропозицій, викладених у звіті публічних консультацій, а також актуальну інформацію про їх виконання протягом п’яти робочих днів надсилають Ініціаторам публічних консультацій, розміщують на офіційному вебпорталі «Публічні консультації», а також оприлюднюють у тому ж порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення консультацій.
 3. Результати проведення публічних консультацій з громадськістю враховуються Сарненською міською радою та її виконавчими органами під час прийняття остаточного рішення або в подальшій їхній роботі, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. Прикінцеві та перехідні положення

 

 1. Для забезпечення ефективного процесу публічних консультацій Сарненська міська рада або її виконавчі органи (структурні підрозділи):

1) проводять інформаційні та освітні кампанії у сфері публічних консультацій;

2) проводять оцінку процесу публічних консультацій;

3) забезпечують необхідні організаційні та технічні умови для проведення публічних консультацій;

4) створюють, ведуть та актуалізують Платформу е-Консультації в частині переліку планів щодо публічних консультацій на поточний рік та переліку заінтересованих сторін, що виявили бажання брати участь у публічних консультаціях.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     Андрій МИЧКА

Прикріплені файли
№ 1554 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження Положення про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про переведення громадянки на безоплатну форму обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про організацію надання адміністративних послуг відділом державної реєстрації Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Червень
18 червня 2024
№ 136 від 18 червня 2024 року "Про виплату грошової винагороди творчо обдарованій учнівській  молоді закладів освіти Сарненської міської територіальної громади у 2024 році"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Пошук документів