, Головний редактор

№1912 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

24 травня 2024 року                                                                                     № 1912

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки

 

         Керуючись Законом України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами), керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити схвалену виконавчим комітетом міської ради Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти у бюджеті міської територіальної громади на відповідні роки на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту (Оксана Куліш), а організацію виконання рішення – на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

Міський голова                                                                        Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                                   Рішення міської ради

міської ради                                                                      24.05.2024 № 1912

30.04.2024 № 289

 

 

Програма 

 розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки

 

Ця Програма розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення і виконання державних цільових програм» (зі змінами)

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

2.

Рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради

  30.04.2024 № 289

3.

Розробник Програми

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

4.

Співрозробник  Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради 

5.1

Головний розпорядник коштів

 Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради 

6.

Учасники  Програми

Структурні підрозділи  Сарненської міської ради, КЗ «Сарненська ДЮСШ» міської ради,  громадські організації, спортивні клуби

7.

Термін реалізації Програми

Протягом  2025-2027 років

7.1

Етапи виконання Програми:

   1 етап - 2025 рік

   2 етап - 2026 рік

   3 етап - 2027 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

   Бюджет Сарненської міської

   територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми усього, в тому числі:

      2025 рік -   7800,00  тис. грн

      2026 рік -   8720,00  тис. грн 

      2027 рік -   9630,00  тис. грн  

9.1

Коштів місцевого бюджету

26150,00 тис. грн

9.2

Коштів інших джерел

                       -

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в територіальній громаді певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в громаді. Зокрема, активізується олімпійський та неолімпійський, ветеранський спортивний рухи; зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; створюються приватні структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності; збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту на території громади не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Лише 10,4 відсотка населення міста охоплено регулярною спортивно-масовою діяльністю. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку.

Основними проблемами у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту є недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи та низький рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

 

IІI. Мета Програми

 

Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, виховання її в дусі олімпізму, національно-патріотичному напрямку, формуванні гуманістичних цінностей.

 

ІV. Основні завдання та заходи

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

забезпечення збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків;

збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку, оздоровчих закладах, закладах відпочинку;

забезпечення проведення спартакіад та спортивних заходів з видів спорту за місцем роботи, проживання, масового відпочинку населення;

забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності і фізкультурно-спортивної реабілітації людей з інвалідністю;

сприяння розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень та спорту ветеранів;

забезпечення постійної модернізації матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

організація на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацької спортивної школи;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;

сприяння розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту людей з інвалідністю;

проведення на належному організаційному рівні на території громади обласних, Всеукраїнських та міжнародних спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

створення ефективної системи підготовки для провідних спортсменів громади, у тому числі людей з інвалідністю – кандидатів та членів національних збірних команд України;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту та людей з інвалідністю;

підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи, а також залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

формування сучасної системи та забезпечення поступового підвищення кваліфікації кадрів сфери фізичної культури і спорту, в тому числі для тренерів дитячо-юнацької спортивної школи, спеціалістів спортивної медицини, представників військових формувань та правоохоронних служб, а також спортсменів, що припинили свою діяльність у спорті, з метою їх соціальної адаптації;

проведення семінарів для фахівців сфери фізичної культури і спорту та тренерів з видів спорту, сприяння їх участі у Всеукраїнських та міжнародних форумах;

забезпечення наукового та медичного супроводу підготовки спортсменів;

забезпечення розвитку спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва нових сучасних спортивних споруд із залученням коштів держаного Фонду регіонального розвитку, позабюджетних коштів, а також належного обладнання спортивних споруд та ефективного використання;

сприяння залученню інвестицій до реалізації завдань з розвитку фізичної культури і спорту, поширюючи меценатство та спонсорство;

здійснення заходів, спрямованих на формування світогляду, орієнтованого на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров’я, національно-патріотичне виховання;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту;

забезпечення пропаганди і впровадження відповідних принципів та ідеалів олімпійського руху;

широке залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Заходи щодо реалізації Програми (зазначені у додатку 2, що додаються) здійснюються за такими напрямами:

 1. Розвиток фізичної культури та масового спорту:

1) фізичне виховання у навчальних закладах;

2) фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

3) фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед усіх верств сільського населення;

4) фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

5) фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт для людей з інвалідністю.

 1. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту.
 2. Розвиток спорту вищих досягнень.
 3. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.
 4. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

1) кадрове забезпечення;

2) матеріально-технічне забезпечення;

3) фінансове забезпечення;

4) наукове забезпечення;

5) медичне забезпечення;

6) інформаційно-пропагандистське забезпечення;

7) міжнародна діяльність.

 1. Участь державних та громадських інституцій у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту на території громади.

 

 1. V. Очікувані результати

 

Реалізація Заходів, передбачених Програмою – це  оптимальний варіант розвитку фізичної культури і спорту в Сарненській міській територіальній громаді, який  передбачає поєднання зусиль органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у відповідність із європейськими вимогами і стандартами, шляхом визначення як основи європейської моделі реформування відносин між органами місцевого самоврядування, державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, підвищення рівня публічності та прозорості діяльності управління культури, туризму, молоді та спорту міської ради, автономності спортивних федерацій, визначення принципів пріоритетності видів спорту, дотримання антидопінгового законодавства, що сприятиме створенню умов для занять фізичною культурою і спортом.

Виконання Програми дасть змогу:

залучити до активного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1 – 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;

підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонують відповідно до встановлених стандартів;

залучити понад 13 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення основного складу обласних, національних збірних команд спортсменами громади;

забезпечити підготовку спортсменів громади та їх гідну участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

забезпечити збереження та реконструкцію існуючих спортивних об’єктів, створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, зокрема стадіонів, спортивних залів, спортивних майданчиків, футбольних полів зі штучним покриттям тощо, які відповідають національним і міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;

забезпечити підвищення рівня професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг;

створити належні умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації людей з інвалідністю і осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

VІ. Фінансове забезпечення

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок бюджету міської територіальної громади, інших джерел, не заборонених законодавством України, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти громадян України (додаток 1).

У 2025 – 2027 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах затверджених для них на відповідні роки асигнувань (додаток 3).

 

VIІ. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координація за виконанням заходів Програми покладається на управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, контроль – на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту (Оксана Куліш).

Завданням самоврядного контролю за реалізацією Програми є забезпечення виконання заходів і завдань, досягнення передбачених цільових показників, забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 1

до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки

                                                                            

 

РЕСУРСНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                                      

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки

 

 Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи  виконання  Програми (тис.грн)

Усього витрат на виконання                                               Програми

(тис. грн)

2025 рік

2026 рік

2027 рік

Обсяг ресурсів  усього, у тому числі:

7800,00

8720,00

9630,00

 

26150,00

Бюджет Сарненської міської територіальної громади

7800,00

8720,00

9630,00

 

26150,00

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Додаток 3

до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки

 

№ з/п

 

Зміст заходу

Разом обсяг фінансування, у тому числі:

По періодах (тис.грн)

 

2025

2026

2027

 

1.  Підтримка громадських організацій, федерацій, установ та спортивних клубів,

що здійснюють реалізацію фізичної культури і спорту в Сарненській міській територіальній громаді

1.1.

Проведення заходів з футболу Сарненською районною федерацією футболу, участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

1350,00

400,00

450,00

500,00

1.2.

Проведення заходів з футболу громадською спілкою «Сарненська районна асоціація  футболу», участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

1350,00

400,00

450,00

500,00

1.3.

Проведення заходів з волейболу Сарненською районною федерацією волейболу, участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

1050,00

300,00

350,00

400,00

1.4.

Проведення заходів з баскетболу громадською організацією «Сарненська районна федерація баскетболу», участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

1050,00

300,00

350,00

400,00

1.5.

Проведення заходів з шахів «Сарненська районна федерація шахів», участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

200,00

50,00

70,00

80,00

1.6.

Проведення заходів з греко-римської та вільної боротьби громадською організацією «Сарненська районна федерація греко-римської та вільної боротьби», участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

1050,00

300,00

350,00

400,00

1.7.

Проведення заходів та участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях громадської організації «Федерація панкратіону Рівненської області», покращення матеріально-технічної бази

300,00

100,00

100,00

100,00

1.8.

Участь громадської організації «Футбольний Клуб  «Маяк 2021» (м.Сарни) в обласних та Всеукраїнських змаганнях з футболу, покращення матеріально-технічної бази

2100,00

600,00

700,00

800,00

1.9.

Участь громадської організації «Баскетбольний клуб «Маяк» (м. Сарни) в обласній, аматорській баскетбольній лігах та у чемпіонаті України з баскетболу, покращення матеріально-технічної бази

1050,00

300,00

350,00

400,00

1.10.

Участь громадської організації «Сарненський міський спортивний клуб «Олімп» в районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

1650,00

500,00

550,00

600,00

1.11.

Проведення спортивних заходів та участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях  «Місцевий осередок Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у місті Сарни Рівненської області»

450,00

100,00

150,00

200,00

1.12.

Участь молодіжного громадського фізкультурно-спортивного клубу «Сокіл» (м.Сарни) у районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.13.

Проведення та участь у районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях із боксу, тхеквондо, кікбоксингу та єдиноборств громадською організацією спортивний клуб «Гладіатор» (м.Сарни)

150,00

50,00

50,00

50,00

1.14.

Участь сільського спортивного клубу «Темп» (с. Корост) у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.15.

Участь сільського спортивного клубу «Гарт» (с. Велике Вербче) у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.16.

Участь сільського спортивного клубу «Чайка» (с. Костянтинівка) у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.17.

Участь сільського спортивного клубу «Колос» (с. Кричильськ) у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.18.

Участь сільського спортивного клубу «Козак» (с. Стрільськ) у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.19.

Участь сільського спортивного клубу «Старт» (с. Тутовичі) у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.20.

Участь сільського спортивного клубу «Переможець» (с. Любиковичі) у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.21.

Участь сільського спортивного клубу «Гарт»        

(с. Ремчиці) у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.22.

Проведення та участь громадської організації «Сарненський міський шахово-шашковий клуб «Дебют» у районних та обласних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

150,00

50,00

50,00

50,00

1.23.

Проведення заходів та участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях громадської організації «Рівненська обласна федерація КУДО», покращення матеріально-технічної бази

300,00

50,00

100,00

150,00

1.24.

Проведення заходів та участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з гирьового спорту громадської організації «Рівненська обласна федерація гирьового спорту», покращення матеріально-технічної бази

600,00

150,00

200,00

250,00

2.

Утримання КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради, проведення районних змагань, участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, покращення матеріально-технічної бази

5400,00

1700,00

1800,00

1900,00

3.

Організація і проведення спортивних заходів управлінням культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, участь спортсменів у змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, покращення матеріально-технічної бази

6600,00

2000,00

2200,00

2400,00

УСЬОГО

26150,0

7800,00

8720,00

9630,00

 

 

з/п

Головний розпорядник коштів - управління  культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

Разом обсяг фінансування, у тому числі:

По періодах (тис.грн)

    

 

 

Одержувачі

 

2025

2026

2027

1

Сарненська районна федерація футболу

1350,00

400,00

450,00

500,00

2

Громадська спілка «Сарненська районна асоціація  футболу»

1350,00

400,00

450,00

500,00

3

Сарненська районна федерація волейболу

1050,00

300,00

350,00

400,00

4

Громадська організація «Сарненська районна федерація баскетболу»

1050,00

300,00

350,00

400,00

5

Сарненська районна федерація шахів

200,00

50,00

70,00

80,00

6

Громадська організація «Сарненська районна федерація греко-римської та вільної боротьби»

1050,00

300,00

350,00

400,00

7

Громадська організація «Федерація панкратіону Рівненської області»

300,00

100,00

100,00

100,00

8

Громадська організація «Футбольний Клуб  «Маяк 2021» (м.Сарни)

2100,00

600,00

700,00

800,00

9

Громадська організація «Баскетбольний клуб «Маяк» (м. Сарни)

1050,00

300,00

350,00

400,00

10

Громадська організація «Сарненський міський спортивний клуб «Олімп»

1650,00

500,00

550,00

600,00

11

«Місцевий осередок Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у місті Сарни Рівненської області»

450,00

100,00

150,00

200,00

12

Молодіжний громадський фізкультурно-спортивний клуб «Сокіл» (м.Сарни)

150,00

50,00

50,00

50,00

13

Громадська організація спортивний клуб «Гладіатор» (м.Сарни)

150,00

50,00

50,00

50,00

14

Сільський спортивний клуб «Темп»

(с. Корост)

150,00

50,00

50,00

50,00

15

Сільський спортивний клуб «Гарт»

(с. Велике Вербче)

150,00

50,00

50,00

50,00

16

Сільський спортивний клуб «Чайка»

(с. Костянтинівка)

150,00

50,00

50,00

50,00

17

Сільський спортивний клуб «Колос»

(с. Кричильськ)

150,00

50,00

50,00

50,00

18

Сільський спортивний клуб «Козак»

 (с. Стрільськ)

150,00

50,00

50,00

50,00

19

Сільський спортивний клуб «Старт»

(с. Тутовичі)

150,00

50,00

50,00

50,00

20

Сільський спортивний клуб «Переможець» (с. Любиковичі)

150,00

50,00

50,00

50,00

21

Сільський спортивний клуб «Гарт»

 (с. Ремчиці)

150,00

50,00

50,00

50,00

22

Громадська організація «Сарненський міський шахово-шашковий клуб «Дебют»

150,00

50,00

50,00

50,00

23

Громадська організація «Рівненська обласна федерація КУДО»

300,00

50,00

100,00

150,00

24

Громадська організація «Рівненська обласна федерація гирьового спорту»

600,00

150,00

200,00

250,00

25

КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради

5400,00

1700,00

1800,00

1900,00

26

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

6600,00

2000,00

2200,00

2400,00

Усього

26150,0

7800,00

8720,00

9630,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Додаток 2

до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки

 

Заходи щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки

 

І. Розвиток фізичної культури та масового спорту

 

Фізичне виховання у навчальних закладах

 1. Проводити на високому організаційному рівні різноманітні спортивні змагання та заходи серед учнів, студентів, вчителів, у тому числі міську спартакіаду школярів, Всеукраїнські спортивно-масові заходи «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський урок», «Олімпійський тиждень» та інші, забезпечувати підготовку та участь збірної команди Сарненської міської територіальної громади у відповідних обласних спортивних змаганнях та заходах.

Управління освіти Сарненської міської ради, управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 1. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів для занять фізичною культурою та спортом, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.

Управління освіти Сарненської міської ради, управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 1. Сприяти створенню у навчальних закладах громади мережі спортивних клубів та забезпечити необхідні умови для їх функціонування.

Управління освіти Сарненської міської ради, управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 1. Забезпечити відкриття спеціалізованих спортивних класів, у тому числі з футболу, на базі закладів загальної середньої освіти.

Управління освіти Сарненської міської ради.

 1. Забезпечити проведення позакласної роботи з фізичної культури і спорту в закладах загальної середньої освіти, в тому числі функціонування гуртків та секцій.

Управління освіти Сарненської міської ради.

 1. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників, зокрема й туристичних.

Управління освіти Сарненської міської ради.

Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку населення

 

 1. Забезпечити проведення моніторингу рівня охоплення населення масовим спортом та щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення.

Управління культури, туризму, молоді та спорту  Сарненської міської ради.

 

 1. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів масового спорту, у тому числі обласної спортивної гри «Сімейні перегони», заходів в рамках «Олімпійського дня», «Олімпійського тижня», та брати участь в обласних заходах, здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх вікових та соціальних груп населення.

Управління освіти Сарненської міської ради, управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

 1. Сприяти створенню, в тому числі із залученням інвестицій, мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, облаштуванню місць масового відпочинку та фізичного дозвілля пунктами прокату спортивного обладнання та інвентарю.

Управління освіти Сарненської міської ради, управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

 1. Проводити в ІІ етапи (шкільний, міський) спартакіаду серед допризовної молоді та забезпечити участь команди міської ради у фіналі обласної спартакіади серед допризовної молоді.

Управління освіти Сарненської міської ради, управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

 1. Забезпечити щорічне підведення підсумків рейтингу ефективності організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 1. Проводити заходи з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України».

Відповідальні координатори (за згодою).

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота

серед усіх верств сільського населення

 

 1. Забезпечити участь збірних команд міської територіальної громади у змаганнях різного рівня з видів спорту.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради. 

 

 1. Забезпечити діяльність на території населених пунктів громади спортивну секцію дитячо-юнацької спортивної школи з метою охоплення постійними заняттями спортом понад 13 відсотків дітей.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради. 

 

 1. Забезпечити функціонування в населених пунктах громади спортивних споруд відповідно до чинних нормативних актів, не допускати їх ліквідації, перепрофілювання.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради. 

 

 1. Надавати в установленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд навчальних закладів в позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом молоді.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради. 

 

 

Фізична культура та масовий спорт

за місцем роботи громадян

 

 1. Забезпечити проведення міських галузевих спартакіад, у тому числі спартакіад серед посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів, а також міжгалузевих спартакiад, змагань у трудових колективах та участь у відповідних обласних заходах.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

 

 

 

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна

реабілітація та спорт для осіб з інвалідністю

 

 1. Утримувати КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради, в тому числі служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю при КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради. 

 1. Створити умови та організовувати заняття для залучення осіб з інвалідністю до активних занять фізичною культурою і спортом.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради. 

 

 1. Оновлювати та модернізовувати матеріально-технічну базу КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради. 

 

 1. Забезпечити проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань для спортсменів з інвалідністю, у тому числі осіб з інвалідністю – учасників антитерористичної операції, інших локальний війн та воєнних конфліктів, в т.ч. на території інших держав, зокрема змагань «Повір у себе», їх підготовку та участь в обласних спортивних та фізкультурно-реабілітаційних заходах і змаганнях.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе» Сарненської міської ради. 

 

 1. Забезпечити облаштування спортивних споруд для безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю, осіб з обмеженими фізичними можливостями та безоплатне надання спортивних споруд для занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю – учасників антитерористичної операції, інших локальний війн та воєнних конфліктів, зокрема на території інших держав.

Управління освіти Сарненської міської ради, навчальні заклади міської ради.

ІІ. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту

 

 1. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань «Веселі старти».

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради. 

 

 1. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, в тому числі продовжити проведення заходів у рамках «Олімпійського дня», «Олімпійського уроку», «Олімпійського тижня».

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради. 

 

 1. Забезпечити збереження та розвиток мережі дитячо-юнацької спортивної школи міської ради, наповнення її тренерськими кадрами згідно із нормативними документами, модернізацію її матеріально-технічної бази.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, КЗ «Сарненська ДЮСШ» міської ради

 

 1. Здійснювати моніторинг діяльності дитячо-юнацької спортивної школи та вживати заходів щодо підвищення її ефективності, покращення матеріально-технічної бази.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

 1. Проводити змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед юнаків, юніорів, молоді.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

ІІІ. Розвиток спорту вищих досягнень

 

 1. Забезпечувати направлення обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, кращих вихованців дитячо-юнацької спортивної школи на конкурсний відбір для навчання у спеціалізовані навчальні заклади.

 

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради,

КЗ «Сарненська ДЮСШ» міської ради.

 

 1. Забезпечити розвиток спортивно-технічних і прикладних видів спорту.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 1. Забезпечити проведення спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, у тому числі обласних, Всеукраїнських та міжнародних змагань на території громади, навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд міської ради, у тому числі спортсменів-студентів, з метою підготовки до чемпіонатів і кубків області, України тощо, та їх участь у цих змаганнях.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

 1. Підводити підсумки щорічних рейтингів серед спортсменів, тренерів, фахівців, спортивних організацій, федерацій з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

ІV. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів

 

 1. Здійснювати, в установленому порядку, облік ветеранів фізичної культури і спорту громади різних вікових груп, залучати їх до активної участі в розвитку ветеранського спортивного руху.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

 1. Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед ветеранів фізичної культури і спорту та забезпечувати участь спортсменів та команд громади у відповідних обласних змаганнях серед ветеранів спорту.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, федерації з видів спорту (за згодою).

 

 1. Залучати ветеранів спорту до пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, олімпійського та ветеранського спортивного руху в територіальній громаді.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, «Місцевий осередок Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у місті Сарни Рівненської області», федерації з видів спорту (за згодою).

 

 

 1. Удосконалення системи забезпечення розвитку

фізичної культури і спорту

 

Кадрове забезпечення

 

 1. Проводити конференції, наради, семінари, колегії, засідання за круглим столом, робочі зустрічі тощо, у тому числі виїзні, з питань розвитку фізичної культури і спорту, підвищення кваліфікації та обміну досвідом керівників дитячо-юнацької спортивної школи, тренерів з видів спорту та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту громади.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

 1. Забезпечити проведення паспортизації спортивних споруд громади, внесення даних про них до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд та постійне їх поновлення.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради.

 1. Забезпечити проведення поточних та капітальних ремонтів спортивних споруд міської територіальної громади незалежно від форм власності, інших приміщень та спортивних майданчиків закладів сфери фізичної культури і спорту, вжити заходів щодо їх ефективного використання.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради.

 

 1. Забезпечити будівництво нових сучасних спортивних споруд, зокрема будівництво плавального басейну по вул.Я.Мудрого в м.Сарни.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

 

 1. Забезпечити будівництво нових та модернізацію існуючих спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради.

 

 1. Створити умови для використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд навчальних закладів у позаурочний час для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять.

Управління освіти Сарненської міської ради, навчальні заклади міської ради

 1. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного проведення навчально-тренувального процесу, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, у всіх навчальних закладах громади незалежно від форми власності, в дитячо-юнацькій спортивній школі.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради.

 

 

Фінансове забезпечення

 

 1. Передбачити в бюджеті міської територіальної громади видатки на виконання цієї Програми в межах планового фінансування сфери фізичної культури і спорту.

Фінансове  управління Сарненської міської ради.

 

 1. Продовжити практику надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту, «Місцевий осередок Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у місті Сарни Рівненської області», КЗ «Сарненська ДЮСШ» міської ради, федераціям з видів спорту, спортивним клубам, зокрема для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, здійснення підготовки та участі спортсменів та команд міста в офіційних обласних, всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, ремонту матеріально-технічної спортивної бази, придбання спортивного інвентарю та обладнання.

Фінансове  управління Сарненської міської ради.

 

 

 1. Сприяти залученню інвестицій для розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі покращення матеріально-технічної спортивної бази, поширюючи меценатство та спонсорство.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради.

 

 1. Грошові добові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, які фінансуються з міського бюджету:
 • здійснювати відповідно до таблиці:

грн.

Групи видів спорту

Учасники спортивних заходів

Грошові добові норми витрат за видами спортивних заходів Всеукраїнського, обласного, районного, територіальної громади рівнів:

Навчально-тренувальні збори до:

Спортивні змагання

фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи спорту осіб з інвалідністю, спрямовані на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту, збори з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, включені до календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань  Рівненської області, Сарненської міської територіальної громади, табори фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

чемпіонатів та кубків України, області, району, міської територіальної громади, розіграшів кубків України, області, району, інших офіційних Всеукраїнських,  обласних, районних, міської територіальної громади змагань включених до календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань  Рівненської області, Сарненської міської територіальної громади, крім змагань серед спортсменів молодших вікових груп

чемпіонатів та кубків України, області, району, міської територіальної громади розіграшів кубків України, області, району, інших офіційних Всеукраїнських, обласних,  районних, міської територіальної громади змагань серед спортсменів молодших вікових груп,  включених до календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань  Рівненської області, Сарненської міської територіальної громади

чемпіонати та кубки України, області,  району, міської територіальної громади,  розіграші кубків України, області, району, міської територіальної громади, інші офіційні Всеукраїнські, обласні, районні, міської територіальної громади змагання, що включені до календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань  Рівненської області, Сарненської міської територіальної громади, крім змагань серед спортсменів молодших вікових груп

чемпіонати та кубки України, області,  району, міської територіальної громади,  розіграші кубків України, області, району, міської територіальної громади, інші офіційні Всеукраїнські, обласні, районні, міської територіальної громади змагання серед спортсменів молодших вікових груп, що включені до календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань  Рівненської області, Сарненської міської територіальної громади

1. Види спорту з переважним проявом витривалості

спортсмени

до 389,39

до 292,04

до 438,06

до 389,39

до 389,39

2. Швидкісно-силові, складно-координаційні види спорту та спортивні єдиноборства

спортсмени

до 292,04

до 200,69

до 340,71

до 243,37

до 243,37

3. Спортивні ігри

спортсмени

до 389,39

до 243,37

до 340,71

до 243,37

до 243,37

4. Інші види спорту

спортсмени

до 200,00

до 200,00

до 200,00

до 200,00

до 200,00

5. Всі види спорту, фізкультурно-оздоровчі, спортивно-масові заходи, спортивні змагання

тренери

до 200,00

до 200,00

до 200,00

до 200,00

до 200,00

тренери, які

безпосередньо проводять майстер-класи, уроки

до 340,71

до 340,71

до 340,71

до 340,71

до 200,00

спортивні судді, інші учасники

до 200,00

до 200,00

до 200,00

до 200,00

до 200,00

6.Фізкультурно-оздоровчі табори та всі види фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

всі учасники

 

 

 

 

до 200,00

2) видатки на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів територіальної громади, районного, обласного та Всеукраїнського рівнів здійснюються організаторами цих заходів та підприємствами, установами, організаціями, які беруть участь у цих заходах, в межах асигнувань, передбачених відповідними кошторисами на організацію, проведення чи участь в зазначених заходах.

 

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради, установи, організації

 

 1. Норми витрат на нагородження переможців та призерів спортивних заходів Сарненської міської ради за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади здійснюються у таких межах (грн.):

1) на чемпіонатах, кубках міста, територіальної громади серед дорослих спортсменів:

у командних змаганнях (на одну команду):                                 до 700;

у командних змаганнях (учасникам однієї команди):                           до 250;        

 

в особистих змаганнях:                          

за І  місце                                                                                          до 250;

за ІІ  місце                                                                                         до 225;

за ІІІ  місце                                                                                        до 200;

 

2) на чемпіонатах, кубках міста, територіальної громади серед молоді, юніорів, юніорок, юнаків, дівчат:

у командних змаганнях (на одну команду):                                 до 650;

у командних змаганнях (учасникам однієї команди):                           до 250;        

 

в особистих змаганнях:                         

за І  місце                                                                                          до 250;

за ІІ  місце                                                                                         до 225;

за ІІІ  місце                                                                                        до 200;

 

3) на інших офіційних міських змаганнях, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах:

у командних змаганнях (на одну команду):                                 до 600;

у командних змаганнях (учасникам однієї команди):                             до 250;      

 

в особистих змаганнях:                         

за І  місце                                                                                          до 250;

за ІІ місце                                                                                          до 225;

за ІІІ  місце                                                                                        до 200.

4) переможці та призери спортивних заходів місцевого рівня нагороджуються медалями, статуетками, кубками, дипломами (грамотами), призами, іншою нагородною атрибутикою, вартість яких без урахування податку на додану вартість не перевищує зазначених норм;

5) видатки на придбання медалей, статуеток, кубків, дипломів (грамот), призів, іншої нагородної атрибутики для нагородження переможців та призерів спортивних заходів міського рівня здійснюються установами та організаціями, що проводять такі заходи, в межах асигнувань, передбачених кошторисами на організацію та проведення зазначених заходів.

 

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, управління освіти Сарненської міської ради, установи, організації

 

 1. Оплата витрат на проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів, гравців, тренерів, представників, суддів, арбітрів, команд та інших учасників у міських, територіальних, районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах може здійснюватись на:

- компенсацію за харчування спортсменам, гравцям, тренерам, представникам, суддям, арбітрам та іншим учасникам у змаганнях;

- оплату відрядних;

- оплату проживання;

- транспортні послуги;

- оплату послуг з організації та проведення матчів;

- винагороду арбітрам (оплата за арбітраж);

- заявочний внесок (обов’язковий грошовий внесок);

- придбання спортивного обладнання, інвентаря та спортивної форми;

- придбання канцелярських товарів та поліграфічні послуги;                                               

- виплату грошової винагороди за перемогу в спортивних змаганнях;

- продукцію, призначену для відзначення, нагородження (грамоти, дипломи, медалі, статуетки, кубки, призи та інше);

- здійснення грошових виплат, таких як премії, стипендії, матеріальна допомога;

- оплату інших послуг (крім комунальних). 

 

Наукове забезпечення

 

 1. Сприяти забезпеченню участі провідних тренерів, спортсменів, фахівців у Всеукраїнських та міжнародних нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України, всеукраїнських федерацій тощо з проблем та перспектив розвитку фізичної культури і спорту.

Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради, КЗ «Сарненська ДЮСШ» Сарненської міської ради, районні федерації з видів спорту (за згодою).

Медичне забезпечення

 

 1. Сприяти забезпеченню сфери фізичної культури і спорту лікарями із спортивної медицини відповідно до визначених нормативів, забезпечити удосконалення системи підготовки, атестації та підвищення кваліфікації цих лікарів.

Відділ охорони здоров’я

Сарненської міської ради

 

 1. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення належного лікарського контролю за станом здоров’я вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та провідних спортсменів громади, для чого у міських поліклінічних закладах увести посаду фахівця зі спортивної медицини.

Відділ охорони здоров’я

Сарненської міської ради

 

 1. Забезпечувати медичний контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, включених в календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів громади.

Відділ охорони здоров’я

Сарненської міської ради

 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

 

 

 

 

 

 1. Забезпечувати висвітлення спортивних подій у засобах масової інформації територіальної громади, в тому числі за участю спортсменів з інвалідністю, спортсменів-студентів, ветеранів спорту, учасників антитерористичної операції, сільського населення, пропагувати розвиток фізкультурно-оздоровчого, спортивного, реабілітаційного, ветеранського спортивного руху.

Управління культури, туризму, молоді

та спорту Сарненської міської ради

 

 

Міжнародна діяльність

 

 

 

 

 1. Поглиблювати транскордонне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту, сприяти участі спортсменів, команд, делегацій громади, у тому числі спортсменів з інвалідністю, студентських та ветеранських команд, у спортивних змаганнях та заходах міжнародного характеру, які проводяться на території інших країн.

Управління культури, туризму, молоді

та спорту Сарненської міської ради

 

 

 1. Продовжити практику проведення відкритих чемпіонатів, першостей, кубків, турнірів, інших фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на території міської територіальної громади за участю іноземних команд.

Управління культури, туризму, молоді

та спорту Сарненської міської ради

 

VІ. Участь державних та громадських інституцій

у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту на території громади

 

 

 1. Надавати організаційну, методичну та іншу підтримку громадським організаціям, які діють у сфері фізичної культури і спорту, організаціям фізкультурно-спортивних товариств, федераціям з видів спорту, спортивним клубам, у тому числі для проведення спортивно-масових заходів, здійснення підготовки та участі спортсменів та команд міської ради в офіційних обласних спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах.

Управління культури, туризму, молоді

та спорту Сарненської міської ради,

громадські організації фізкультурно-

спортивної спрямованості (за згодою).

 

 

 1. Забезпечити укладання угод між управлінням культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради та громадськими організаціями фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості щодо їх участі у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Управління культури, туризму, молоді

та спорту Сарненської міської ради,

громадські організації фізкультурно-

спортивної спрямованості (за згодою).

 

 1. Для забезпечення реалізації заходів Програми та контролю за їх виконанням здійснювати відрядження спортсменів, у тому числі спортсменів з інвалідністю, спортсменів-студентів, ветеранів спорту, тренерів, фахівців сфери фізичної культури і спорту, в райони та міста області, інші регіони України та зарубіжжя.

Управління культури, туризму, молоді

та спорту Сарненської міської ради,

громадські організації фізкультурно-

спортивної спрямованості (за згодою).

 

 

 

 

 

Прикріплені файли
№1912 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки".doc

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2071 від 12 липня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2024 рік (1756600000)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2070 від 12 липня 2024 року "Про погодження внесення змін до Положення про молодіжну раду при Сарненській міській раді"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2069 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми по здійсненню благоустрою на 2022-2024 роки"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2068 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2067 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2024 роки"

Пошук документів