, Адміністратор

№250 від 28 травня 2021 року "Про створення спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальному закладі «Центр надання..."

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

28 травня 2021 року

                                   № 250

 

Про створення спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради

 


        З метою надання комплексної соціально-психологічної допомоги, а також соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, на виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Створити при комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
 2. Затвердити Положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, що додається.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Шапірко М.М.), а організацію виконання рішення – на першого заступника міського голови (Назарець І.П.).

 

Міський голова                                                                        Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ДОДАТОК

 до рішення Сарненської міської ради

                                                                        від  28.05. 2021 № 250

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного

консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або

насильства за ознакою статі

 

 1. Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - консультативна служба), створюється для надання разових або періодичних консультацій особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, щодо заходів реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - постраждалі особи), сприяння ефективному розв’язанню проблем самою постраждалою особою, направлення її у разі потреби до відповідних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, надання первинної психологічної підтримки та інформування щодо можливостей отримання послуг інших суб’єктів.
 2. Консультативна служба створюється при комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради, Сарненською міською радою (далі - засновник) відповідно до законодавства з урахуванням потреб територіальної громади.
 3. Консультативна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
 4. У цьому положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, “Про соціальні послуги”.

5.Консультативна служба діє на підставі свого положення, яке розроблено на основі Типового положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, яке затвердженепостановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 824та затверджується її засновником відповідно до законодавства.

 1. Консультативна служба здійснює свою діяльність у приміщенні комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради. Консультативна служба є підконтрольною та підзвітною Сарненській міській раді.
 2. Діяльність консультативної служби припиняється за рішенням засновника або в інших випадках, визначених законодавством.
 3. Основними завданнями консультативної служби є:

- надання разових чи періодичних консультацій постраждалим особам та їх законним представникам (якщо такі представники не є кривдниками) щодо прав, заходів, соціальних послуг, якими постраждала особа може скористатися;

- сприяння ефективному розв’язанню проблем самою постраждалою особою (за

підтримки фахівців соціальних служб), направлення її в разі потреби до відповідних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству та насильству за ознакою статі;

- надання первинної психологічної підтримки;

- інформування постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони

можуть скористатися, відповідно до їх потреб з урахуванням психофізичного стану, спричиненого насильством.

9.Консультативна служба надає соціальні послуги на підставі:

- заяви постраждалої особи;

- заяви, поданої від імені дитини батьками/іншими законними представниками або родичами дитини (бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою), мачухою або вітчимом дитини, якщо вони не є кривдниками дитини, а також органом опіки та піклування;

- направлення суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії насильству та насильству за ознакою статі.

 1. Керівником служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі призначається директор комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради, Наказом директора комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради призначається відповідальна особа за ведення діловодства щодоздійсненняроботи в консультативній службі.

Здійснюють роботув консультативній службіштатні працівники комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради: практичний психолог, фахівець ізсоціальної роботи, соціальний педагог, які мають відповідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи,педагогіки, психології та права.

 1. Консультативна служба відповідно до покладених на неї завдань провадить своюдіяльність за такими напрямами:

- проведення психологічного обстеження постраждалої особи та організація надання їйза потреби первинної психологічної підтримки;

- надання первинної консультаційної та психологічної допомоги, у тому числі із

залученням фахівців інших загальних або спеціалізованих служб підтримки;

- надання постраждалій особі або її законному представнику (якщо такий представникне є кривдником) інформації про права такої особи, а також про можливості, функції таповноваження суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидіїнасильству, можливості отримання нею подальшої підтримки та надання їй за потребиконтактів зазначених суб’єктів;

- проведення оцінки потреб постраждалої особи;

- визначення необхідності в екстреній психологічній допомозі (кризовій інтервенції) тавирішення питання щодо направлення постраждалої особи до загальної чи спеціалізованоїслужби підтримки постраждалих осіб;

- інформування органів місцевого самоврядування, уповноваженого підрозділу органу Національної поліції про виявлення фактівдомашнього насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалоїособи, крім випадків вчинення насильства стосовно дітей і недієздатних осіб абовиявлення актів насильства кримінального характеру, коли така згода не вимагається;

- уразі виявлення факту домашнього насильства стосовно дитини - інформування не пізнішеніж до закінчення однієї доби служби у справах дітей та уповноваженого підрозділуоргану Національної поліції;

- подання щопівроку звіту обласним держадміністраціям про результати виконаннязавдань і функцій у сфері запобігання та протидії насильству у визначеномуМінсоцполітики порядку.

 1. Надання соціальних послуг консультативною службою постраждалим особамздійснюється на безоплатній основі відповідно до державних стандартів наданнясоціальних послуг.

Консультативна служба надає такі соціальні послуги, як екстрене (кризове)

втручання, консультування, інформування.

Перелік соціальних послуг, що надаються консультативною службою, визначаєтьсяположенням про консультативну службу.

 1. Соціальні послуги постраждалим особам надаються в приміщенні комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради, де діє консультативнаслужба.
 2. Для забезпечення комплексного підходу до надання допомоги та виконання своїхзавдань і функцій консультативна служба співпрацює із суб’єктами, що здійснюютьзаходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакоюстаті.

До роботи в консультативній службі можуть бути залучені установи, організаціїнезалежно від форм власності, громадські об’єднання, іноземні неурядові організації,міжнародні організації, фізичні особи-підприємці, а також фізичні особи, які надаютьсоціальні послуги, відповідно до законодавства.

 1. Фінансування консультативної служби проводиться за рахунок коштів

передбачених у бюджеті Сарненської міської територіальної громади на реалізацію програм і заходів щодо забезпеченнясоціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді вразливих категорій населення, які реалізує комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради та інших джерел,не заборонених законодавством.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                     Андрій МИЧКА

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 14 позачергова сесія від 19 вересня 2022 року
23 вересня 2022
№969 від 19 вересня 2022 року "Про розподіл використання котелень комунальної форми власності закладами освіти Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 14 позачергова сесія від 19 вересня 2022 року
23 вересня 2022
№967 від 19 вересня 2022 року "Про забезпечення вивчення, оцінки та громадського обговорення пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва територіальних громад  "

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Вересень
23 вересня 2022
№224 від 22 вересня 2022 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови та Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Вересень
23 вересня 2022
№222 від 22 вересня 2022 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради  "

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 14 позачергова сесія від 19 вересня 2022 року
22 вересня 2022
№970 від 19 вересня 2022 року " Про затвердження висновку про вартість майна"

Пошук документів