, Адміністратор

№94 від 25 лютого 2021 року "Про затвердження Положення про відділ архітектури та містобудування управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської місь..."

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                 

25 лютого 2021 року                                                                                     № 94    

 

Про затвердження Положення про відділ

архітектури та містобудування управління

житлово-комунального господарства,

транспорту, містобудування, архітектури

та управління комунальною власністю

Сарненської міської ради

 

З метою виконання повноважень у сфері будівництва, беручи до уваги рішення міської ради від 20.11.2020 № 14 «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Сарненської міської ради та її виконавчих органів», керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 25, 26, 31, частиною четвертою статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про відділ архітектури та містобудування управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради (додається).
  2. Виконавчому комітету Сарненської міської ради забезпечити вжиття організаційних та технічних заходів щодо забезпечення виконання повноважень у сфері будівництва.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (С.Скрипка).

 

 

Міський голова                                                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25.02 2021 № 94   

 1793333

 

Положення

про відділ архітектури та містобудування

управління житлово-комунального господарства, транспорту,

містобудування, архітектури та управління комунальною власністю

Сарненської міської ради

 

  1. Загальні положення.

 

1.1. Відділ архітектури та містобудування є виконавчим органом міської ради та спеціально уповноваженим органом архітектури та містобудування, який проводить свою діяльність та забезпечує реалізацію місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території Сарненської  міської територіальної громади.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України; Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Законом України «Про державну службу»; Законом України «Про запобігання корупції»; Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами та розпорядженнями Президента України; постановами Верховної Ради України; постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України; іншими підзаконними нормативно-правовими актами, що стосуються розвитку містобудування та архітектури; практикою застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; рішеннями міської ради та її виконавчого комітету; розпорядженнями міського голови; а також цим Положенням.

1.3. Відділ архітектури та містобудування підпорядкований міському голові та першому заступнику міського голови.

1.4. Відділ архітектури та містобудування створюється, реорганізується та лiквiдується Сарненською міською радою.

1.5. Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників відділу архітектури та містобудування визначає міська рада на підставі пропозицій міського голови у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6. Функціонування відділу архітектури та містобудування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

1.7. Відділ архітектури та містобудування не є юридичною особою публічного права, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки. Відділ архітектури та містобудування не має рахунків в установах банку та держказначейства.

 

  1. Основні завдання

 

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Сарненської міської територіальної громади.

2.2. Аналіз стану містобудівної документації, організація роботи з розроблення, оновлення, коригування містобудівної документації, передбаченої законодавством.

2.3. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

2.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури відповідно до затвердженої містобудівної документації.

2.5. Інші питання містобудівної діяльності, визначені законом.

 

  1. Функції відділу

 

3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, надає пропозиції з цих питань.

3.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією на території Сарненської міської територіальної громади, вносить пропозиції щодо необхідності розроблення, внесення змін до містобудівної документації.

3.3. Подає на затвердження міської ради відповідні місцеві містобудівні програми, містобудівну документацію Сарненської міської територіальної громади.

3.4. У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації місцевого рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо  визначення території для містобудівних потреб.

3.5. Надає пропозиції в межах своїх повноважень щодо режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

3.6. Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови на території міста, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

3.7. Створює у разі спроможності за рішенням виконавчого комітету міської ради архітектурно-містобудівну раду для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування, яка діє як дорадчій орган.

3.8. Забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості, оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

3.9. Організовує роботу з ведення містобудівного кадастру згідно з діючим законодавством.

3.10. Видає забудовникам в установленому законодавством порядку будівельні паспорти на розміщення і будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельних ділянок на території Сарненської міської територіальної громади (стаття 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

3.11. Видає в установленому законодавством порядку паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068).

3.12. Видає в установленому законодавством порядку містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва (стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

3.13. Надає висновки щодо розгляду проектів землеустрою.

3.14. .

3.15. .

3.16. Надає пропозиції до переліку земельних ділянок, призначених для продажу або передачі в оренду на земельних аукціонах, торгах, конкурсах.

3.17. .

3.18. Організовує в установленому законодавством порядку архітектурні і містобудівні конкурси.

3.19. Надає в межах своїх повноважень викопіювання з топографічної основи населених пунктів Сарненської міської об’єднаної територіальної громади для містобудівних потреб.

3.20. В межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, видає накази з основної діяльності відділу.

3.21. Готує проекти договорів пайової участі у розвитку інфраструктури Сарненської міської об’єднаної територіальної громади.

3.22. Готує проекти договорів на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу.

3.23. Забезпечує внесення відомостей про надані містобудівні умови та обмеження до реєстру містобудівних умов та обмежень на офіційному веб-сайті міської ради.

3.24. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідні заходи.

3.25. Виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

  1. Права

Відділ має право:

4.1. Представляти виконавчий комітет міської ради або відділ у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до повноважень відділу.

4.2. Брати участь в засіданнях, нарадах, інших зборах, що проводяться міським головою.

4.3. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, виконавчих органів міської ради, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для виконання визначених повноважень.

4.4. Залучати у встановленому порядку за погодженням з їх керівниками окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання покладених завдань.

4.5. Вносити на розгляд керівництву міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу містобудування та архітектури з питань, що стосуються його діяльності.

4.6. За згодою керівництва брати участь у проведенні перевірок щодо дотримання вимог законодавства та наданні консультативно-методичної допомоги з питань містобудування та архітектури.

 

  1. Організація роботи відділу

 

5.1. Відділ архітектури та містобудування очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Організовує діяльність відділу, персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Розподіляє завдання між працівниками відділу, контролює їх виконання.

5.2.3. Видає у межах компетенції накази з основної діяльності відділу, організовує і контролює їх виконання.

5.2.4. Представляє відділ архітектури та містобудування з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

5.2.5. Начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до положення про відділ, а також завдань, покладених на нього рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

5.2.6. За відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування.

5.3. Службові обов’язки працівників відділу архітектури та містобудування визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

 

  1. Відповідальність

6.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.

6.2. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків, за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

  1. Створення, реорганізація та ліквідація відділу

 

7.1. Створення, реорганізація та ліквідація відділу відбувається на підставі рішення міської ради.

7.2. Під час проведення реорганізації відділу, установа, яка створюється, є правонаступником його прав та обов’язків.

 

 

Секретар ради                                                                                                         Андрій МИЧКА

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про переведення громадянки на безоплатну форму обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про організацію надання адміністративних послуг відділом державної реєстрації Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Червень
18 червня 2024
№ 136 від 18 червня 2024 року "Про виплату грошової винагороди творчо обдарованій учнівській  молоді закладів освіти Сарненської міської територіальної громади у 2024 році"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Пошук документів