, Головний редактор

№1127 від 23 грудня 2022 року "Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік (1756600000)"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

 

 23 грудня  2022 року 

                                       №  1127

 

 

Про бюджет Сарненської

міської територіальної

громади на 2023 рік

(1756600000)

 

        Керуючись Бюджетним кодексом України зі змінами, Законом України “Про правовий режим воєнного стану”, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” зі змінами, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради, Сарненська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 600 404 044 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  -   594 902 154 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 5 501 890 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 600 404 044 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету -   594 902 154 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 5 501 890 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади у розмірі 1 500 000 гривень, що становить 0,25 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Сарненської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Доручити фінансовому управлінню Сарненської міської ради здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України), з обласного бюджету та з інших місцевих бюджетів бюджету Сарненської міської територіальної громади у період між сесіями Сарненської міської ради за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік.

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету Сарненської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 43 665 554 гривень, у тому числі по загальному фонду бюджету – у сумі 43 665 554 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік:

         1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

         2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік:

         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України;

         2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Сарненської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

         соціальне забезпечення;

         поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, частини 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” доручити начальнику фінансового управління Сарненської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Сарненської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Сарненської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, з дотриманням помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету (крім асигнувань, затверджених за рахунок міжбюджетних трансфертів) та в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;

5) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 1. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 2. Установити, що перерозподіл видатків бюджету Сарненської міської територіальної громади у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Сарненської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Сарненської міської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади, фінансовому управлінню  Сарненської міської ради після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади, обсягів видатків та до розпису бюджету міської територіальної громади.

Надати право фінансовому управлінню Сарненської міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 1. Установити, що в умовах воєнного стану не застосовуються такі норми цього рішення:

абзац другий пункту 3, пункт 12 у частині обов’язковості погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики рішення виконавчого комітету міської ради про розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, з обласного бюджету та з інших місцевих бюджетів, про перерозподіл видатків бюджету Сарненської міської територіальної громади у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами;

пункт 7;

частина 3 пункту 10.

 1. Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.
 2. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Виконавчому комітету Сарненської міської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 4. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету Сарненської міської територіальної громади:

 якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 2 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці та нарахувань на неї, комунальних послуг та енергоносіїв;

установити, що пропозиції постійних комісій міської ради, управлінь, відділів Сарненської міської ради стосовно надання пільг щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб або виділення додаткових кошів з бюджету міської територіальної громади розглядаються лише за умови, що вони одночасно надають пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів та скорочення видатків бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 1. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим ШАПІРКО), а організацію його виконання – на начальників управлінь, які є головними розпорядниками коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                             Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№1127 від 23 грудня 2022 року "Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік (1756600000)".doc
Додаток № 1.xlsx
Додаток № 2.xls
Додаток № 3.xls
Додаток № 4.xls

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про схвалення Програми підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів мистецьких шкіл, місцевих авторів  громади на  2025-2027 роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Цепцевицького старостинського округу №7"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Ремчицького старостинського округу №6"

Документи → Проєкти рішень ради
24 квітня 2024
Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025-2027 роки

Документи → Проєкти рішень ради
24 квітня 2024
Про затвердження Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністюна 2025-2027 роки  

Пошук документів