, Головний редактор

№ 945 від 14 липня 2022 року "Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Сарненської міської ради"

Р І Ш Е Н Н Я

 

 14 липня 2022 року                                                                                          № 945

    

Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки,

право оренди якої підлягає продажу

на конкурентних засадах (земельних торгах)

на території Сарненської міської ради

 

     Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Сарненської міської ради, керуючись статтями 12, 83, 93, 122-124, 134-137 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони», постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 №1013 «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за погодженням із постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

  

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Сарненської міської ради (кадастровий номер
  5625484800:05:003:0007) загальною площею 3.4651 га – для рибогосподарських потреб.
 2. Виконавчому комітету Сарненської міської ради провести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства.
 3. Продати право оренди земельної ділянки способом проведення аукціонних торгів та встановити наступні умови:

- Стартовий розмір річної орендної плати 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить грошовий еквівалент 8700.71 грн у рік. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 72505.97 грн.

- Термін права оренди – 20 років.

- Компенсація оплати вартості послуг по підготовці та проведенню торгів проводиться за рахунок коштів переможця аукціону (покупця) після проведення торгів.

- Встановити мінімальний крок земельних торгів з права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах у формі електронного аукціону у розмірі 1 (один) відсоток від стартового розміру річної орендної плати за земельну ділянку.

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону, укладення договору оренди земельної ділянки, проведення розрахунків у повному обсязі відповідно до умов договору та в терміни, визначені чинним законодавством і умовами договору, гарантійний внесок не повертається, результати торгів анулюються. До наступних торгів такий переможець не допускається та зобов’язаний сплатити неустойку в розмірі 50% від ціни, встановленої за результатами земельних торгів.
 2. Затвердити проект договору оренди землі згідно з додатком.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування (Пацукевич А.С.), а організацію виконання – на начальника відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Сарненської міської ради (Мацков О.В.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення Сарненської міської ради

14.07.2022 № 945   

 

 

ДОГОВІР  ОРЕНДИ  ЗЕМЛІ

 

м. Сарни Сарненського району Рівненської області                  “      “                   2022 року

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) Сарненська міська рада в особі міського голови Серпенінова Руслана Петровича, діючого на підставі ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»            з одного боку, та Орендар                                                                                       з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

            Предмет договору

            1.Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку для рибогосподарських потреб з кадастровим номером 5625484800:05:003:0007, яка розташована на території Сарненської міської ради.  

 

Об′єкт оренди

    2.В оренду передається земельна ділянка загальною площею  3.4651 га, у тому числі   1.5062  га – сіножаті, 1.9589 га – озера, прибережні замкнуті водоймами лимани     

(якісні характеристики земель окремих категорій за їхнім складом та видами угідь-рілля,сіножаті,пасовища,багатор. насадження тощо)

3.На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна           -                     

            4.Земельна ділянка передається в оренду без об’єктів нерухомого майна   

(перелік, характеристика та стан будинків, споруд та інших об′єктів)

            5.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить: 5625484800:05:003:0007  - 72505,97 гривень (2,09 грн. за 1 кв.м.).

(кадастровий номер земельної ділянки)

            6.Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

            7.Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини, відсутні.           

Строк дії договору

 1. Договір укладено на 20 років. Після закінчення строку дії договору договір поновлюється автоматично у разі відсутності письмових претензій до Сторін договору.

            Орендна плата

            9.Орендна плата вноситься в грошовій формі у розмірі, що становить                     грн (        грн за 1 кв. м.) на рік, згідно протоколу проведення земельних торгів   % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.                                                                                     (розмір орендної плати: грошової-у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку)

 1. Обчислення розміру орендної плати на земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
 2. 11. Орендна плата вноситься у такі строки  щомісячно до 30 числа кожного місяця, в розмірі             грн. (                  грн.     коп.) та наступних 11 місяців, щомісячно в розмірі                                                      

                грн. (           грн.   коп.), шляхом перерахування грошових коштів на рахунок  місцевого бюджету м. Сарни на рахунок місцевого бюджету м. Сарни р/р: UA698999980334149812000017531, код 38012494, Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.),  код платежу 18010600, на рахунок місцевого бюджету м. Сарни р/р: UA148999980334159815000017531, код 38012494, Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.),  код платежу 18010900.

 

12.Розмір орендної плати переглядається у разі:

            зміни умов господарювання, передбачених цим договором;

            зміни граничних  розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України,  підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

            погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

            зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності;

в інших випадках передбачених законом;

 

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

           

13.У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу або на 

(відсотків)

 день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою несплаченої суми за кожний день прострочення.

           

Умови використання земельної ділянки

 

            14.Земельна ділянка передається в оренду для рибогосподарських потреб 

 (мета використання)

            15.Цільове призначення земельної ділянки  для рибогосподарських потреб

 

16.Умови збереження стану об’єкта оренди використання ділянки згідно з цільовим призначенням.                                                                                                                        

           

Умови повернення земельної ділянки

            17.Після припинення дії договору Орендар повертає  Орендодавцеві земельну ділянку в стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

            Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується в судовому порядку.

 

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 № 284.

 

            18.Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

            19.Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.

            20.Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних у наслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

            Збитками вважаються:

            фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

            доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

            21.Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

 1. На орендовану земельну ділянку встановлено обмеження – у вигляді охоронної зони навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи площею 0,2728 га, водоохоронна зона 0,2600, водоохоронна зона 1,2462 га, прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах 0,2600 га, прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах 1,2462 га та інші права третіх осіб згідно вимог чинного законодавства.

 

            Інші права та обов’язки сторін

 

23.Права Орендодавця. Сарненська міська рада має право вимагати від Орендаря: використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

дотримання екологічної безпеки землекористування додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;    

дотримання режиму зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;                            

своєчасне внесення орендної плати.                                                                               

24.Обов′язки Орендодавця. Сарненська міська рада зобов’язана:

передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;                                                                                                                                         

не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованою земельною ділянкою;                                                                                                                    

 1. Права Орендаря. Орендар має право:

самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;  

за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку, виробничі, та інші будівлі і споруди, та закладати багаторічні насадження;             

           26.Обов′язки Орендаря: Орендар зобов’язаний:                 приступати до  використання  земельної  ділянки після проведення державної реєстрації права оренди землі в установленому законом порядку, згідно умов цього Договору;                       виконувати встановлені   щодо   об'єкта   оренди    обмеження (обтяження)  в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;                 у  п'ятиденний  строк  після  державної  реєстрації  права  оренди  земельної  ділянки   комунальної  власності згідно з договором оренди землі надати копію договору відповідному органу  доходів і зборів.

               при переході права власності на об’єкти нерухомого майна до інших осіб повідомити не пізніше 5 календарних днів Орендодавця про відповідний перехід прав власності.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

27.Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе  Орендар.

 

             Страхування об’єкта оренди

 1. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

Зміна умов договору і припинення його дії

            29.Зміна умов договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір вирішується в судовому порядку.

            30.Дія договору припиняється у разі:

            закінчення строку, на який його було укладено;

            придбання Орендарем земельної ділянки у власність;

            викуп земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

            при переході права власності на об’єкти нерухомого майна Орендаря до інших осіб (укладання договору купівлі-продажу, тощо);

            Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

            31.Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

            взаємною згодою сторін;

            рішення суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

             32.Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

                   33.Право на орендовану земельну ділянку в разі смерті фізичної особи-Орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить  до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з Орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

 1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
 3. За невиконання пункту 26 даного договору Орендар несе відповідальність у вигляді сплати всіх понесених збитків, упущеної вигоди, недоотримання коштів Орендодавцем.

Антикорупційні застереження

 1. Сторони зобов’язуються дотримуватися вимоги законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх працівники не здійснюють і не будуть вчиняти будь-яких дій (утримуватися від бездіяльності), які суперечать вимогам антикорупційного законодавства.

Прикінцеві положення

            39.Цей договір набирає чинності з моменту державної реєстрації права оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий у Орендаря.

      Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки даним договором не передбачені.

             Усі правовідносини, які виникають під час виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору та не врегульовані ним вирішуються згідно чинного законодавства України.

              За згодою сторін у договорі оренди внесені інші умови відмінні від типової форми.

 

Реквізити сторін

 

Орендодавець                                                          Орендар

Сарненська міська  рада в особі                                                                                                    

(прізвище, ім′я по батькові фізичної особи,                                        (прізвище, ім′я по батькові фізичної особи,

міського голови                                                                                                                               

паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),                                            паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

Серпенінова Руслана Петровича                                                                                                 

найменування юридичної особи, що діє на підставі                                           найменування юридичної особи, що діє на підставі

UA698999980334149812000017531

UA148999980334159815000017531                                                                                  ______

установчого документа (назва, ким і коли                                          установчого документа (назва, ким і коли

код 38012494 МФО 899998                                                                                                          

затверджений),відомості про державну                                           затверджений),відомості про державну

Казначейство України (ЕАП)                                                                                                      

реєстрацію та банківські реквізити)                                                 реєстрацію та банківські реквізити)

 на рахунок місцевого бюджету                                                                                                         

м. Сарни                                                                                                                                          

Місце проживання фізичної особи,                      Місце проживання фізичної особи,

місцезнаходження юридичної особи                    місцезнаходження юридичної особи

34500, м.Сарни, вул. Широка, 31                                                                                                            

(індекс, область, район, місто,                                                           (індекс, область, район, місто,

                                                                                                                                                         

село,вулиця, номер будинку та квартири)                                          село,вулиця, номер будинку та квартири)

 

Ідентифікаційний номер                                        Ідентифікаційний номер                           

(фізичної особи)                                                                                                     (фізичної особи)

 

Ідентифікаційний код 04057770                Ідентифікаційний код                                           

(юридичної особи)                                                                                                  (юридичної особи)

 
Підписи сторін

Орендодавець                                                                     Орендар                                           

(підпис)                                                                                                               (підпис)

М.П.                                                                                      М.П.                               

 

Міський голова Руслан СЕРПЕНІНОВ                    

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Андрій  МИЧКА

Прикріплені файли
№ 945 від 14 липня 2022 року "Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Сарненської міської ради".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про переведення громадянки на безоплатну форму обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про організацію надання адміністративних послуг відділом державної реєстрації Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Червень
18 червня 2024
№ 136 від 18 червня 2024 року "Про виплату грошової винагороди творчо обдарованій учнівській  молоді закладів освіти Сарненської міської територіальної громади у 2024 році"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Пошук документів