, Управління освіти

Положення про управління освіти Сарненської міської ради

1. Загальні положення

1.1.Управління освіти Сарненської міської ради (далі-Управління) є виконавчим органом Сарненської міської ради, що утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.Назва юридичної особи:

 • повна: Управління освіти Сарненської міської ради,

 • скорочена: Управління освіти Сарненської міської ради.

Місцезнаходження управління: 34500, Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни, вул. Демократична, 17.

1.3.Управління освіти утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, а також фінансується з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.4.Управління є підзвітним, підконтрольним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.5.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України. Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, зако­нами України «Про місцеве самоврядування в Україні", «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, постановами та розпоря­дженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки Украї­ни, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Сарненської міської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.

1.6. Гранична чисельність Управління освіти затверджується рішен­ням Сарненської міської ради. Структуру та штатний розпис Управління освіти затверджує міський голова. При Управлінні освіти за рішенням керівника Управління освіти може бути створений Центр фінансово-господарського забезпечення без статусу юридичної особи, який діє на підставі Положення, яке затверджується керівником Управління освіти. Штатний розпис Центру фінансово-господарського забезпечення управління затверджує керівник управління за погодженням з Сарненським міським головою. Працівники центру фінансово-господарського забезпечення Управління не є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

1.7. Управління освіти є уповноваженим органом Сарненської міської ради, щодо управління закладами освіти на території Сарненської міської територіальної громади.

1.8.Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, ра­хунки в органах Державної казначейської служби України у Сарненському районі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

1.9.Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом прийняття рішення Сарненською міською радою.

1.10.Управління є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

2. Мета створення та завдання Управління

освіти Сарненської міської ради:

2.1. Управління створено з метою:

2.1.1. забезпечення прав мешканців Сарненської міської територіальної громади на освіту відповідно до Конституції України та чинного законодавства України, створення сприятливих умов для функціонування в громаді закладів освіти та всебічного розвитку здобувачів освіти.

2.1.2.здійснення Сарненською міською радою та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами України;

2.1.3. забезпечення на території Сарненської міської територіальної громади всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формуванню цінностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

2.2 Основними завданнями Управління є :

2.2.1. реалізація державної політики у сфері освіти ти забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти;

 1. забезпечення безоплатності на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

 2. створення умов для здобуття громадянами, які проживають на відповідній території дошкільної та позашкільної освіти;

 3. створення умов для професійної кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої кваліфікації та атестації в порядку встановленому Міністерством освіти і науки України;

 4. забезпечення соціального захисту, охорони здоров’я, життя та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти;

 1. забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-методичної та інноваційної діяльності.

2.2.7.підготовка проєктів рішень Сарненської міської ради, виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;

2.2.8.оперативне забезпечення виконання програм ради і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти в тому числі дотримання законодавства в галузі освіти, Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти всіх типів і форм власності, розташованих на території громади.

2.2.9.здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.

3. Управління має наступні повноваження:

3. 1. Відповідно до покладених завдань Управління :

3.1.1.забезпечує виконання рішень Сарненської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Управління;

3.1.2. координує діяльність закладів освіти Сарненської міської територіальної громади;

3.1.3 здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;

3.1.4 веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

3.1.5 планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, координує діяльність мережі;

3.1.6 визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади, за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.1.7 забезпечує виконання заходів щодо проведення конкурсного відбору керівників закладів освіти;

3.1.8 сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

3.1.9 сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;

   1. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби-транспортними засобами, пристосованими дня перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів;

3.1.11 збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Сарненської міської ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговуванню дітей та учнів у закладах освіти;

3.1.12 Управління організовує фінансове забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та освітніх установ комунальної власності громади через внесення пропозицій до Сарненської міської ради щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності громади та аналізує їх використання; організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, у тому числі харчування дітей у навчальних закладах;

3.1.13 організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;

3.1.14 погоджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

3.1.15 забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;

3.1.16 здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти та забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

3.1.17 оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти Сарненської міської територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;

3.1.18 аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому за­кладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;

3.1.19 надає консультативну методичну допомогу суб’єктам господарювання;

3.1.20 організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо- зимовий період;

3.1.21 координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

3.1.22 здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів за­кладів освіти під час їхньої поточної діяльності;

3.1.23 надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів, інвестицій у сфері освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

3.1.24 створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітні­ми потребами, дошкільної освіти, зокрема створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища;

3.1.25 здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обся­гах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;

3.1.26 вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;

3.1.27 вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють:

3.1.28 вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття профільних, спеціальних груп, класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.1.29 за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх
школах і таборах тощо;

3.1.30 організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Управління;

3.1.31 координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

3.1.32 організовує роботу атестаційних комісій закладів освіти усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції

3.1.33. розглядає питання та вносить пропозиції щодо відзначення працівників освіти, державними нагородами та запровадження інших форм морального та матеріального стимулювання їх праці;

3.1.34. забезпечує захист персональних даних та доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

3.1.35. забезпечує документальне оформлення та проходження служби в органах місцевого самоврядування в Управлінні;

3.1.36. забезпечує ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовку державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб;

3.1.37. здійснює оформлення прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам Управління, внесення про це записів до трудових книжок;

3.1.38. здійснює обчислення стажу роботи і стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контрою за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток посадових осіб Управління;

3.1.39. здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберігання трудових книжок та особових справ (особових карток) посадових осіб Управління;

3.1.40. здійснює оформлення і видачу службових посвідчень та довідок з місця роботи;

3.1.41. здійснює оформлення листків тимчасової непрацездатності;

3.1.42. забезпечує підготовку наказів про відрядження працівників в межах України та за кордон, надання усіх видів відпусток, матеріальної допомоги та іншого в межах компетенції Управління;

3.1.43. забезпечує розробку посадових інструкцій працівників Управління;

3.1.44. проводить формування табелів обліку використання робочого часу;

3.1.45. забезпечує роботу атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань та обов’язків;

3.1.46. здійснює облік військовозобов’язаних, призовників та бронювання військовозобов’язаних;

3.1.47. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, і тому числі за кордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї;

3.1.48. здійснює іншу роботу пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

3.1.49. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування Сарненської міської територіальної громади та цього Положення.

4. Права Управління

Управління освіти має право:

4.1.Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних
працівників, фахівців, експертів.

4.2.Вносити до Сарненської міської ради пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету в частині забезпечен­ня освітньої галузі.

5. Структура Управління

5.1. Відповідно до структури, затвердженої рішенням сесії Сарненської міської ради в Управлінні затверджено:

- Відділ загальної, середньої та інклюзивної освіти;

- Відділ дошкільної та позашкільної освіти.

5.2. Штатний розпис Управління затверджується Сарненським міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

5.3. Працівники відділів Управління – посадові особи органу місцевого самоврядування призначаються на посаду і звільняються з посади Сарненським міським головоюзгідно із чинним законодавством України.

5.4. Посадові обов’язки працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Управління.

5.5. При Управлінні за рішенням керівника Управління може бути утворений Центр фінансово-господарського забезпечення без статусу юридичної особи, який діє на підставі Положення, яке затверджується керівником Управління, працівники якого не є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

6. Керівник та працівники Управління:

6.1. Керівником Управління є його начальник. Начальник управління є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається Сарненським міським головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством. Начальник Управління підзвітний і підконтрольний Сарненському міському голові та заступникам міського голови (згідно з розподілом обов'язків).

Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади Сарненським міським головою згідно із чинним законодавством України.

На період відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління – начальник відділу загальної, середньої та інклюзивної освіти.

6.2. Начальник Управління:
6.2.1. здійснює:

 • керівництво роботою Управління;

 • функціональний розподіл обов'язків між працівниками Управління;

 • затверджує посадові інструкції працівників Управління,

 • планування роботи Управління та забезпечує звітування про його роботу;

6.2.2.готує подання Сарненському міському голові щодо заохочення, просування по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників Управління;

6.2.3.виконує від імені Управління повноваження, передбачені цим Положенням;

6.2.4.здійснює інші повноваження та функції, передбачені посадовою Інструк­цією начальника Управління.

6.2.5. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію йог повноважень, дотримання трудової дисципліни,

6.2.6.представляє інтереси Управління у відносинах з фізичними та юридичними особами, укладає у межах повноважень Управління договори, угоди, видає довіреності,

6.2.7. забезпечує виконання покладених на Управління завдань, видає в межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

6.2.8. розпоряджається коштами, які виділяються на забезпечення діяльності Управління,

6.2.9. затверджує кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету , плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів ( крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів ( крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) та змін до них, закладів що не мають статусу юридичної особи.

6.2.10 вносить пропозиції до Сарненської міської ради щодо граничної чисельності управління та фонду оплати праці працівників Управління;

6.2.11 приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління освіти, які не є посадовими особами місцевого самоврядування.

6.2.12 права, посадові обов'язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником Управління.

7. Відповідальність Управління

7.1.Керівник та працівники управління несуть відповідальність за належне здійснення покла­дених на Управління завдань та повноважень відповідно до своїх посадових інструкцій та цього Положення.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

8. Взаємовідносини з іншими підрозділами

8.1. Управління може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Сарненської міської ради та її виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством-з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів