, Головний редактор

№1934 від 24 травня 2024 року "Про затвердження програми розвитку земельних відносин і охорони земель Сарненської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки"

                С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                        Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

                                  (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

 

24 травня 2024 року                                                                                 № 1934

     

Про затвердження програми розвитку земельних

відносин і охорони земель Сарненської міської

територіальної громади на 2025 – 2027 роки

 

Керуючись пунктами 22, 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:   

 

 1. Затвердити схвалену рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради Програму розвитку земельних відносин і охорони земель Сарненської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки (далі – Програма), що додається.

 

 1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради у бюджеті Сарненської міської територіальної громади на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування (Пацукевич А.С.), а організацію виконання - на начальника відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради (Мацков О.В.).

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                         Рішення міської ради  

30.04.2024 № 268                                                          24.05.2024 № 1934

 

Програма

розвитку земельних відносин і охорони земель

Сарненської міської територіальної громади на  2025 – 2027 роки

 

Ця програма розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами), на підставі  статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів Україні  від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру

1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради

2.

Рішення виконавчого комітету Сарненськоїміської ради

 

3.

Розробник Програми

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради

4.

Співрозробник  Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради

5.1

Головний розпорядник коштів

Сарненська міська рада

6.

Учасники  Програми

Структурні підрозділи  Сарненської міської ради

7.

Термін реалізації Програми

Протягом  2025 -2027 років

7.1

Етапи виконання Програми:

   1 етап - 2025 рік

   2 етап - 2026 рік

   3 етап - 2027 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

   Бюджет Сарненської міської

   територіальної громади, трансферти з інших бюджетів

9.

Загальний обсяг фінансових

 

ресурсів, необхідних для реалізації програми усього, в тому числі:

      2025 рік -   1000,0  тис. грн

     

      2026 рік -   1000,0  тис. грн 

      2027 рік -   1000,0  тис. грн             

9.1

Коштів місцевого бюджету

     3000,0 тис. грн

9.2

Коштів інших джерел

                       -

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

          Дана Програма розроблена на підставі Земельного та Бюджетного кодексів  України, Закону України “Про землеустрій”, Закону України «Про охорону земель”, «Про оцінку землі», «Про державний земельний кадастр», з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру, забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності, забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.

Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель.

Поряд із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі, як самостійного фактора економічного зростання, буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування прав на землю, формування якісного екологічного середовища у громаді.   

 

 1. Мета та основні напрямки реалізації Програми

 

Основною метою Програми є:

- проведення державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах;

- здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру;

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, підвищення цінності земельних ресурсів, захист земель від виснаження, деградації, забруднення, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційної і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності;

         - збереження ландшафтного і біологічного різноманіття та створення екологічних умов проживання населення і провадження господарської діяльності на території громади.

     Основні напрямки програми це:

 • забезпечення подальшого розвитку відносин власності на землю;
 • розвиток ринку земель;
 • впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;
 • впровадження грунтозахистної системи, рекультивація порушених земель та відновлення родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних з порушенням земель;
 • організація моніторингу земель Сарненської міської територіальної громади, здійснення повної інвентаризації земель та формування її нормативної грошової оцінки, розроблення нормативів використання земельних ресурсів, ведення земельного кадастру, розроблення документації з землеустрою та використання інших організаційних, проектних та землевпорядних робіт тощо;
 • розмежування земель державної та комунальної власності, встановлення меж земельних ділянок усіх форм власності;
 • забезпечення безперешкодної реалізації громадянами, юридичними особами та державою права власності на землю;
 • створення умов для рівноправної участі територіальної громади у розвитку ринку землі.

            У процесі реалізації Програми здійснюватиметься земельно-кадастрова інвентаризація території населених пунктів громади, формування раціональних меж розмежування земель державної і комунальної власності.

 

 1. Шляхи і способи розв’язання проблем

 

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів Сарненської міської територіальної громади.

Для розв’язання проблем, пов’язаних з раціональним використанням та охороною земель на території Сарненської міської територіальної громади, необхідно здійснити заходи із землеустрою, а саме:

 • проведення аналізу стану використання та охорони земель на території Сарненської міської територіальної громади;
 • встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць громади;
 • інвентаризації земель населених пунктів громади;
 • встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг для забезпечення раціонального використання природоохоронної території з режимом обмеженої господарської діяльності;
 • виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у стан, придатний для подальшого використання;
 • оновлення планово-картографічних матеріалів;
 • проведення рекультивації порушених земель;
 • проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів громади;
 • запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону;
 • проведення заходів з меліорації земель та забезпечення функціонування об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем у належному стані;
 • оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності;
 • розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
 • запровадження внутрішніх правил регулювання земельних відносин, пов’язаних з наданням громадянам у користування або у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого господарства на території Сарненської міської територіальної громади.
 1. Основні цілі і завдання Програми

 

Основними стратегічними цілями Програми є забезпечення пріоритету вимог екобезпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля, підвищення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, захист ґрунтів від ерозії та створення на цій основі умов зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції для зміцнення продовольчої безпеки країни.

 1. Завдання Програми (додаток 2)
 • Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів.
 • Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності.
 • Виготовлення землевпорядної документації щодо посвідчення права на земельні ділянки комунальної власності.
 • Проведення заходів по виявленню та усуненню порушень при користуванні земельними ділянками комунальної власності громади.
 • Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування.
 • Виготовлення детальних планів території.
 • Проведення грунтових обстежень.
 • Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
 • Виконання топографо-геодезичних робіт.

 

 1. Очікувані результати

 

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку земельних відносин в громаді, зокрема:

 • підвищити ефективність та екологічну безпеку використання суспільством земельних ресурсів;
 • забезпечити перерозподіл земельного фонду між галузями економіки, виходячи із придатності земель для використання у складі різних за цільовим призначенням категорій земель;
 • здійснити консервацію деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель;
 • впровадити землеохоронні заходи по зменшенню темпів інтенсивного прояву водно-ерозійних процесів та виведення деградованої ріллі із сільськогосподарського виробництва і її залуження;
 • створити та упорядкувати водоохоронні зони і прибережні захисні смуги водних об’єктів;
 • забезпечити збереження природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення;
 • розробити моделі сталого землекористування;
 • призупинити ґрунтово-деградаційні процеси зокрема зниження вмісту гумусу і досягти його бездефіцитного балансу;
 • збагатити ґрунти поживними речовинами та нормалізувати їх баланс.
 • збільшити надходження від платежів за землю;
 • встановити межі населених пунктів, що дасть можливість остаточно визначити компетенцію міської ради та органів виконавчої ради в частині розпорядження землями, сприятиме належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку територіальної громади;
 • здійснювати подальший розвиток інфраструктури ринку землі.

Виконання Програми шляхом здійснення комплексу організаційних, правових, екологічно-економічних та інших заходів дасть змогу зупинити процеси деградації ґрунтового покриву, створити стійку систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити економічну ефективність їх використання.

Таким чином, буде забезпечено:

- в економічній сфері – підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки більш раціональному використанню природо-ресурсного потенціалу земель, природних, економічних та інших видів ресурсів;

- в екологічній сфері – раціональне використання та охорона земель, збагачення довкілля природними ландшафтами, забезпечення техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини шляхом обґрунтування екологічно допустимих рівнів та режимів використання земель;

- у соціальній сфері – створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорона та раціональне використання історико-культурної спадщини.

 

 1. 8. Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

У 2025 – 2027 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах затверджених для них на відповідні роки асигнувань ( додаток 1).

 

 

 1. Контроль за ходом виконання Програми

 

Координація за виконанням заходів Програми покладається на відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради, контроль – на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування.

Завданням самоврядного контролю за реалізацією Програми є забезпечення виконання заходів і завдань, досягнення передбачених цільових показників, забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних  та інших ресурсів за призначенням.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

Прикріплені файли
№1934 від 24 травня 2024 року "Про затвердження програми розвитку земельних відносин і охорони земель Сарненської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки".doc
Додаток 1.doc
Додаток 2.doc

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2048 від 12 липня 2024 року "Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2047 від 12 липня 2024 року "Про присвоєння звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади» Банацькому А.Ф."

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2046 від 12 липня 2024 року "Про порядок денний позачергової двадцять дев’ятої сесії Сарненської міської ради восьмого скликання"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
16 липня 2024
№ 151 від 15 липня 2024 року "Про внесення змін до розпорядження Сарненського міського голови від 21 грудня 2021 року №317 «Про призначення відповідальної особи, яка виконуватиме функції цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 3 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Пошук документів