, Адміністратор

№357 від 14 липня 2021 року "Про створення органу приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної громади, що належить до об’єктів малої приватизації"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

    14 липня 2021 року                                                                                          № 357

 

 

Про створення органу приватизації

комунального майна Сарненської

міської  територіальної

громади, що належить до

об’єктів малої приватизації

 

 

          Відповідно до  Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №432, керуючись статтею 25, пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

                                      

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Створити орган приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної громади, що належить до об’єктів малої приватизації (Орган приватизації) та затвердити його персональний склад згідно додатку 1 до цього рішення. 

2.Органу приватизації:

2.1. Забезпечити подання проєктів рішень Сарненської міської ради про включення нових об'єктів до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Сарненської міської територіальної  громади, що підлягають приватизації.

2.2. Приймати рішення про приватизацію об'єктів малої приватизації комунальної власності Сарненської міської територіальної  громади, включених до переліку, з одночасним визначенням способів їх продажу, крім випадків, визначених статтею 16 та частиною другою статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2.3. Здійснювати продаж об'єктів малої приватизації комунальної власності Сарненської міської територіальної  громади, у разі визначення способу приватизації - викуп, відповідно до статті 16 та частини другої статті 18 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

 1. З метою підвищення ефективності використання майна та збільшення надходжень до бюджету Сарненської міської територіальної громади Органу приватизації здійснювати постійний моніторинг використання майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади.
 2. Виконання цього рішення Органом приватизації здійснюється в межах видатків, передбачених бюджетом Сарненської міської територіальної громади на відповідний рік. Напрями використання коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади, передбачених для проведення заходів, пов'язаних з приватизацією, визначаються частиною третьою статті 25 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".
 3. 5. Встановити, що:

5.1.Якщо станом на дату прийняття рішення Сарненською міською радою про включення об'єкта до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності, що підлягають приватизації, право власності на об'єкт приватизації не зареєстроване, Орган приватизації разом з балансоутримувачем об'єкта вживають заходи щодо здійснення державної реєстрації права власності Сарненської міської територіальної  громади на об'єкт приватизації протягом трьох місяців з дати прийняття Сарненською міською радою рішення.

5.2. Якщо станом на дату прийняття рішення Сарненською міською радою про включення об'єкта до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності, що підлягають приватизації, об'єкт приватизації не має балансової вартості або якщо прийнято рішення про приватизацію об'єкта на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід'ємних поліпшень, Орган приватизації вживає заходи щодо проведення незалежної оцінки об'єкта приватизації і рецензування звіту про таку оцінку протягом чотирьох місяців з дати прийняття Сарненською міською радою рішення.

 1. Затвердити Положення про діяльність органу приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної громади, що належить до об’єктів малої приватизації (Орган приватизації) згідно додатку 2 до цього рішення.
 2. Рішення Сарненської міської ради від 24.05.2019 № 1194 «Про створення органу приватизації комунального майна територіальної громади м. Сарни, що належить до об’єктів малої приватизації» (із змінами) вважати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (М. Шапірко), з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (М’якішев І.Ф.), а організацію виконання – на заступників міського голови – Міщеню В.П. та Драганчука Т.М.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                 Руслан СЕРПЕНІНОВ

                                      

 

 

                    

 


                                                                                   Додаток 1 до

рішення Сарненської міської ради від 14.07.2021 № 357

 

Склад

органу приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної  громади, що належить до об’єктів малої приватизації (Орган приватизації)

 

         

Постійна комісія з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку Сарненської міської ради:

 

 1. М’якішев Ігор Федорович – голова комісії;
 2. Титечко Анатолій Тарасович – заступник голови комісії;
 3. Серпенінов Олександр Петрович – секретар комісії;
 4. Аврамишин Сергій Володимирович;
 5. Добринський Олександр Васильович;
 6. Босюк Анатолій Ярославович.

 

 

 

Секретар ради                                                                                   Андрій МИЧКА

 

 

 

                                                                                      Додаток 2 до

рішення Сарненської міської ради від 14.07.2021 № 357

 

 

Положення

про діяльність органу приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної  громади, що належить до об’єктів малої приватизації (Орган приватизації)

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про діяльність органу приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної  громади, що належить до об’єктів малої приватизації (далі — Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють питання приватизації та власності.

1.2. Це Положення регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації майна Сарненської міської територіальної  громади органом приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної  громади, що належить до об’єктів малої приватизації (далі — Орган приватизації).

1.2.1. Метою приватизації є:

— реалізація права територіальної громади володіти, ефективно користуватися і розпоряджатися в своїх інтересах майном, що належить їй.

— підвищення ефективності використання майна, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міста, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до міського бюджету;

— підтримання та подальший розвиток Сарненської міської територіальної  громади за рахунок коштів, що надходять від приватизації;

— забезпечення інформаційної відкритості та прозорості процесу приватизації;

— продаж дрібних і малоліквідних об’єктів нерухомого майна, приватизація об’єктів, подальше перебування у комунальній власності яких є економічно недоцільним;

— продаж об’єктів незавершеного будівництва, які не можуть бути добудовані за рахунок коштів міського бюджету.

Для реалізації цих завдань Орган приватизації в межах своєї компетенції:

— здійснює передприватизаційну підготовку об'єктів, досліджує та формує попит на об'єкти приватизації;

— затверджує умови продажу, виявляє перешкоди приватизації та їх усунення, розробляє пропозиції регуляторних заходів, які необхідно здійснити відповідно до вимог чинного законодавства;

— визначає спосіб приватизації об’єкта;

— визначає економічну доцільність приватизації об’єкта.

1.2.2. На підставі рішення сесії Сарненської міської ради Орган приватизації здійснює приватизацію на основі таких принципів:

законності;

відкритості та прозорості;

рівності та змагальності;

продажу об’єктів приватизації з урахуванням особливостей таких об’єктів, вивченні попиту на конкретний об’єкт приватизації та його індивідуальних особливостей;

захисту економічної конкуренції;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

повного, своєчасного та достовірного інформування про об’єкти приватизації та порядок їх приватизації;

забезпечення конкурентних умов приватизації.

2. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

2.1. Адміністратор електронної торгової системи — юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи.

2.2. Аукціон — спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

2.3. Балансоутримувач — виконавчий орган Сарненської міської ради, комунальні підприємства, установи, за якими на праві оперативного управління чи господарського відання закріплено майно Сарненської міської територіальної громади.

2.4. Викуп — спосіб продажу об’єкта приватизації одному покупцю.

2.5. Гарантійний внесок — сума коштів, що становить визначену у відсотках частину стартової ціни об’єкта приватизації, яка вноситься потенційним покупцем об’єкта приватизації для забезпечення виконання його зобов’язання щодо участі в аукціоні у вигляді грошових коштів або банківської гарантії.

2.6. Електронний майданчик — апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує організатору аукціону, потенційним покупцям, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі.

2.7. Електронна торгова система — дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі.

2.8. Завершення приватизації — продаж об’єкта приватизації та перехід права власності на такий об’єкт покупцю, що оформлюється розпорядженням Органу приватизації.

2.9. Оператор електронного майданчика — юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором електронної торгової системи, істотні умови якого визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.10. Організатор аукціону — Орган приватизації або залучені юридичні особи, які діють відповідно до чинного законодавства щодо приватизації.

2.11. Приватизація комунального майна (далі — приватизація) — платне відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» можуть бути покупцями.

2.12. Реєстраційний внесок — сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, що вноситься за реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним покупцем об’єкта приватизації — на відповідний рахунок оператора електронного майданчика, який протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону зараховує їх до бюджету Сарненської міської територіальної  громади.

Реєстраційний внесок не повертається потенційному покупцю, крім випадків, передбачених Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2.13. Рішення про приватизацію — рішення про приватизацію об’єктів комунальної власності Сарненської міської територіальної  громади, що приймається Сарненською міською радою.

2.14. Стартова ціна об’єкта приватизації — ціна, з якої розпочинаються торги щодо кожного об’єкта приватизації.

2.15. Ціна продажу — ціна, за якою об’єкт приватизації продано покупцю.

3. Повноваження Органу приватизації

3.1. Орган приватизації в межах своєї компетенції здійснює такі основні повноваження:

пропонує (виносить) на розгляд сесії Сарненської міської ради об’єкти, що підлягають приватизації, визначає спосіб приватизації цих об’єктів;

класифікує об’єкти приватизації відповідно до діючого законодавства;

продає майно, що перебуває у комунальній власності, у процесі його приватизації, укладає договори на проведення оцінки об’єктів приватизації у випадках, передбачених законодавством;

укладає договори з іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу об’єктів приватизації;

укладає у випадках, передбачених законодавством, угоди щодо проведення екологічного аудиту об’єктів приватизації;

залучає суб’єктів господарювання для організації та/або проведення аукціонів, у тому числі в електронній формі (електронний аукціон);

контролює виконання умов договорів купівлі-продажу комунального майна;

затверджює протоколи аукціонної комісії;

затверджує протокол про результати електронного аукціону;

здійснює інші повноваження, передбачені діючим законодавством України;

оприлюднює та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Порядок і способи приватизації

4.1. Порядок приватизації передбачає:

4.1.1. Формування переліків об’єктів, що підлягають приватизації. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалюється рішенням Сарненської міської ради.

4.1.2. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення Сарненської міської ради.

4.1.3. Опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації на офіційному веб-сайті міської ради та в електронній торговій системі.

4.1.4. Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єктів та у випадках, передбачених цим Законом, інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни.

4.1.5. Проведення інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства.

4.1.6. Проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, екологічного аудиту об’єкта приватизації.

4.1.7. Затвердження у випадках, передбачених діючим законодавством, умов продажу об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією.

4.1.8. Опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації.

4.1.9. Проведення аукціону, укладення договору купів­лі-продажу.

4.1.10. Укладення договору купівлі-продажу в разі приватизації об’єкта шляхом викупу.

4.1.11. Опублікування інформації про результати приватизації.

4.1.12. Прийняття рішення про завершення приватизації.

Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу та переходу до покупця права власності або завершення розміщення всіх акцій, передбачених до продажу планом розміщення акцій, і оформлюється розпорядженням Органу приватизації.

4.2. Комунальні підприємства, установи (балансоутримувачі) постійно переглядають, виявляють майно, яке безпосередньо не забезпечує виконання балансоутримувачами встановлених законодавством завдань; майно, що більше трьох років не використовується у виробничій діяльності і подальше його використання не планується, та щороку до 01 жовтня вносять до Органу приватизації свої пропозиції щодо включення майна до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації на наступний рік.

4.3. Заяви про включення об’єктів права комунальної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, подаються покупцями до Органу приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної  громади і розглядаються нею згідно з цим Положенням.

4.4. Орган приватизації протягом 30 днів розглядає заяву та приймає рішення щодо винесення на розгляд сесії Сарненської міської ради питання про включення об’єкту до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, і в п’ятиденний строк, письмово повідомляє про це заявника.

4.5. Відмова у включенні до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, можлива у разі коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта;

4.6. Сарненська міська рада за поданням Органу приватизації у разі відсутності підстав для відмови, затверджує переліки об’єктів комунальної власності Сарненської міської територіальної  громади, що належать до об’єктів малої приватизації.

4.7. Орган приватизації щороку, на підставі ухваленого рішення Сарненською міською радою щодо приватизації, до 15 січня поточного року забезпечує оприлюднення переліків об’єктів, що підлягають приватизації на відповідний рік на офіційному веб-сайті Сарненської міської ради.

4.8. Опублікування інформації про прийняття Сарненською міською радою рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації комунальної власності здійснюється на офіційному сайті Сарненської міської ради та в електронній торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення Сарненською міською радою відповідного  рішення.

4.9. Орган приватизації зупиняє приватизацію об’єкта приватизації у таких випадках:

включення об’єкта приватизації до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;

ухвалення Сарненською міською радою рішення про скасування попереднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта комунальної власності.

5. Способи приватизації

Приватизація комунального майна здійснюється шляхом:

5.1. Продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності на аукціоні, у тому числі:

аукціоні з умовами;

аукціоні без умов;

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

аукціоні із зниженням стартової ціни;

аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій;

5.2. Викупу об’єктів малої приватизації.

6. Порядок продажу об’єктів малої приватизації

6.1. Об’єкти малої  приватизації продаються виключно на електронних аукціонах.

Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації визначено Порядком  проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №432 (із змінами) та нормами Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» (із змінами).

 

 

 

 

 

 

 

  Секретар ради                                                                                     Андрій МИЧКА

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
28 червня 2022
№ від 28 червня 2022 року "Про розгляд заяви (особа) про постановку на квартирний облік у виконавчому комітеті Сарненської міської ради дитини, позбавленої батьківського піклування (особа)"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
28 червня 2022
№ від 28 червня 2022 року "Про розгляд заяви (особа) про постановку на квартирний облік у виконавчому комітеті Сарненської міської ради дитини, позбавленої батьківського піклування (особа)"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
28 червня 2022
№ від 28 червня 2022 року "Про розгляд заяви (особа) про постановку на квартирний облік у виконавчому комітеті Сарненської міської ради дитини, позбавленої батьківського піклування (особа)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
26 червня 2022
№ 125 від 26 червня 2022 року "Про оголошення Дня жалоби в Сарненській міській територіальній громаді"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
25 червня 2022
№124 від 25 червня 2022 року "Про створення комісії з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації "

Пошук документів