, Адміністратор

№340 від 14 липня 2021 року "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності"

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

14 липня 2021 року 

                                        № 340

 

 

Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб'єктів

оціночної діяльності

 

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.  10  Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами), з метою удосконалення порядку залучення виконавчими органами місцевого самоврядування суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання на конкурсних засадах, за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності (додаток 1 до цього рішення).
  2. Під час визначення суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, які будуть залучені до  незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності Сарненської міської територіальної громади керуватися нормами Положення, зазначеного в п. 1 цього рішення.
  3. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 2 до цього рішення).
  4. Рішення Сарненської міської ради від 20.02.2017 №432 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сарни (крім земельних ділянок)» вважати таким, що втратило чинність.
  5. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради.
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (М. Шапірко), з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (М’якішев І.Ф.), а організацію виконання – на заступника міського голови – Міщеню В.П.

 

 

Міський голова                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ


                                                                                               Додаток 1 до рішення

                                                                                    Сарненської міської ради

                                                                                                від  14.07.2021 № 340

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які залучатимуться для проведення незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що належать до комунальної власності Сарненської міської територіальної громади (далі - суб'єкти оціночної діяльності).

1.2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такомузначенні:

замовник – Сарненська міська рада, балансоутримувач майна, що належать до комунальної власності Сарненської міської територіальної громади;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки, а також калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу;

підтвердні документи – документи, які визначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна або землеоціночних робіт, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

претендент – суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взятиучасть у конкурсі та подав Замовнику документи, передбачені умовами конкурсута опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

суб'єкти оціночної діяльності – суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також суб'єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;

учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

 

  1. Порядок утворення та діяльність конкурсної комісії

 

2.1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що належать до комунальної власності Сарненської міської територіальної громади (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням Замовника у кількості не менше 5 осіб.

2.2. Очолює комісію голова комісії, у разі відсутності голови – заступник голови комісії.

2.3. Голова Комісії у межах наданих повноважень:

-  скликає засідання комісії;

-  головує на засіданнях комісії;

-  видає розпорядження та доручення, обов'язкові для виконання членами комісії;

-  організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

-  бере участь у таємному голосуванні;

- підписує документи стосовно роботи комісії, зокрема відомість підсумків голосування по визначенню переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

2.4. Секретар Комісії:

- очолює робочу групу та забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень;

-  забезпечує виконання доручень голови комісії;

-  готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- складає протоколи засідань комісії, відомість підсумків голосування по визначенню переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

2.5. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки, відрядження тощо) його повноваження виконує заступник голови комісії.

На період тривалої відсутності секретаря комісії його повноваження делегуються головою комісії будь-якому члену комісії.

На період тривалої відпустки інших членів комісії за рішенням Замовника відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців.

2.5. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу.

2.6. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

2.7. У разі рівної кількості голосів голос голови Комісії є вирішальним.

 

  1. Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Комісія здійснює заходи щодо оприлюднення інформації про проведення Конкурсу шляхом публікації на офіційному веб-сайті Сарненської міської ради в розділі оголошення.

Конкурс може бути проведений не раніше 15 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення Конкурсу.

3.2. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– відомості про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 цього Положення;

– перелік конкурсної документації, яка подається на розгляд Комісії;

– строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби);

– кінцевий строк подання Конкурсної документації;

– місцезнаходження Комісії, контактні телефони.

3.3. Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Замовника конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

- «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

- назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення) додаються:

-  копія установчого документа претендента;

- виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) ( в разі оцінки земельних ділянок);

- досвід роботи з оцінки подібного майна;

- конкурсна пропозиція претендента.

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії - згідно чинного законодавства.

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

3.4. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

3.5. У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання неповного пакета документів заява про участь у Конкурсі не розглядається.

 

  1. Порядок проведення конкурсу

 

4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

4.2. Пропозиції щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки комунального майна розглядаються головою Комісії на засіданні, що відбувається у день проведення Конкурсу.

4.3. На підставі рішення комісії переможцем конкурсу визначається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:

– мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки комунального майна по відношенню до інших учасників конкурсу;

– мінімальний строк виконання робіт з оцінки комунального майна.

У разі, якщо надійшли однакові пропозиції, перевага надається учаснику конкурсу із більшим досвідом роботи.

4.4. За результатами засідання Комісії складається протокол в довільній формі, що підписується всіма присутніми членами Комісії Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу (Додаток 3).

4.5. Протокол Комісії є підставою для оголошення переможця Конкурсу та укладення договору про проведення оцінки комунального майна.

4.6. Не пізніше 3 днів після підписання протоколу Комісія вносить рекомендації щодо укладення з переможцем договору Замовнику на проведення оцінки та письмово інформує переможця конкурсу, який буде залучений до виконання робіт з оцінки.

4.7. У випадках, коли для участі у Конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця Конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного Конкурсу та призначається дата його проведення.

4.8. Інформація про Конкурсні пропозиції учасників підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Сарненської міської ради.

4.9. Якщо учасники не згодні з результатами Конкурсу, то вони можуть оскаржити рішення Комісії в установленому законодавством порядку.

4.10. Звіт про оцінку комунального майна подається на розгляд Замовнику.

4.11. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Сарненської міської ради в мережі Інтернет.

4.12. Конкурсна документація зберігається в Замовника протягом п’яти років.

 

Секретар ради                                                                                   Андрій МИЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Додаток 1

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ про об'єкт оцінки

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, земельних ділянок)

Назва об'єкта оцінки ____________________________________________________________

Місцезнаходження об'єкта оцінки _________________________________________________

Балансоутримувач_______________________________________________________________

Мета проведення незалежної оцінки _______________________________________________

___________________             ____________________              __________________________

телефон замовника                  телефакс замовника                електронна адреса замовника

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються _____________________________________

Кількість    об’єктів    необоротних    активів    (нематеріальні    активи,    основні    засоби,    об’єкти незавершених капітальних інвестицій,  довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком

(зазначаються окремо за групами) __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.грн.
________________________________________________________________________________

(заповнюється в разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова      залишкова      вартість       нематеріальних      активів,       основних      засобів,       об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається

окремо  за  групами)  _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

станом на __________________________________________

(за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі

земельних       ділянок,       цілісних       майнових       комплексів)       ______________________________

________________________________________________________________________________

Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього ____________________________________________

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок) _______________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок) ______________________________________

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок) _________________________________________

Відповідальна особа

за подання інформації        ______________________________________

(підпис)                   (ініціали, прізвище)

 

Секретар міської ради                                                                     Андрій МИЧКА


 

Додаток 2

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної діяльності

 

Голові конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності

                                                           _____________________________________

                                                           _______________________________________

(повна назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи підприємця)

______________________________________

 (юридична адреса)

                                                            ______________________________________

 (місцезнаходження – адреса офісу)

                                                                      _____________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від____________________ №___________________

Керівник_______________________________________________________________________ ,

      (прізвище, ім'я та по батькові; посада)
який діє на підставі______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ ,

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

зареєстрованого_______________________ за №______________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання)______________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________             ____________________              ______________________

Телефон                                       Телефакс                                  Електронна адреса

Просимо дозволити    взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на

право проведення незалежної оцінки _______________________________________________

_______________________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)

«___»  20___ року               

 

(дата заповнення заяви)М.П. (за наявності)(підпис)

 

Секретар ради                                                                                     Андрій МИЧКА

 


Додаток 3

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної діяльності

 

 

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування

 

Об'єкт оцінки

_________________________________________________________________

(найменування об'єкта оцінки)

 

№ п/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

«за»

«проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії ____________ ___________________________

(підпис)                                    (ініціали, прізвище)

 

Секретар ради                                                                         Андрій МИЧКА

 


 

 

                                                                                                Додаток 2 до рішення

Сарненської міської ради

                                                                                                від  14.07.2021 р. № 340

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору

 суб’єктів оціночної діяльності

Голова комісії:

Міщеня В.П.

 

 

Заступник міського голови

Заступник голови комісії:

Шостак Я.С.

 

 

Начальник відділу управління комунальною власністю

Секретар комісії:

Шило С.М.

 

Головний спеціаліст юридичного відділу

Члени комісії:

 

 

Козярчук Ю.Я.

 

Заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунального господарства

 

Мацков О.В.

 

Начальник відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку

 

Карпова О.М.

 

Начальник  юридичного відділу 

Секретар ради                                                                                      Андрій МИЧКА

  

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
29 червня 2022
№129 від 29 червня 2022 року "Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
28 червня 2022
№127 від 28 червня 2022 року "Про затвердження акта приймання-передачі транспортного засобу з комплектуючими ЗАЗ 110307"

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення транспортного податку на території Сарненської міської територіальної громади

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення ставок туристичного збору на території Сарненської міської територіальної громади

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сарненської міської територіальної громади

Пошук документів