, Головний редактор

Рішення міської ради №11 від 20 листопада 2020 року "Про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 24.09.2021 № 466, від 24.09.2021 № 467, від 14.07.2022 № 920, від 27.02.2024 № 1801)

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

 Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

   (VІІІ С К Л И К А Н Н Я)

     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

20 листопада 2020 року                                                                           № 11

 

 

"Про постійні комісії Сарненської

міської ради VІІІ скликання"

 

 

        Відповідно до статей 26, 46, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Утворити 6 (шість) постійних комісій Сарненської міської ради VІІІ скликання, а саме:
  • з питань бюджету, фінансів та соціальної політики;
  • з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку;
  • з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку;
  • з питань земельних відносин, екології та природокористування;
  • з питань освіти, культури, молоді та спорту;
  • з питань охорони здоров’я.
 1. Обрати до складу постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціальної політики 6 депутатів:

2.1. Шапірка Максима Миколайовича – голова комісії;

2.2. Леончика Івана Олексійовича – заступник голови комісії;

2.3. Ткаленка Костянтина Віталійовича – секретар комісії;

2.4. Пупка Вадима Максимовича;

2.5. Никончука Сергія Миколайовича;

2.6. Цвяка Бориса Борисовича.

 1. Обрати до складу постійної комісії з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку 5 депутатів:

3.1. Скрипку Сергія Володимировича – голова комісії;

3.2. Гарбара Володимира Миколайовича – заступник голови комісії;                                                      

3.3. Ніколайчука Вячеслава Степановича – секретар комісії;

3.4. Дзуганя В’ячеслава Івановича;

3.5. Мізюрко Оксану Павлівну.

 1. Обрати до складу постійної комісії з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку 6 депутатів:

4.1. М’якішева Ігоря Федоровича – голова комісії;

4.2. Титечка Анатолія Тарасовича – заступник голови комісії;

4.3. Серпенінова Олександра Петровича – секретар комісії;

4.4. Аврамишина Сергія Володимировича;

4.5. Добринського Олександра Васильовича;

4.6. Босюка Анатолія Ярославовича.

 1. Обрати до складу постійної комісії з питань земельних відносин, екології та природокористування 6 депутатів:

5.1. Пацукевича Анатолія Сергійовича – голова комісії;

5.2. Кіркова Олексія Олексійовича – заступник голови комісії;

5.3. Кулікова Валерія Валерійовича – секретар комісії;

5.4. Заболотного Ігоря Івановича;

5.5. Міхновця Андрія Анатолійовича;

5.6. Жабчик Галину Володимирівну.

 1. Обрати до складу постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту 5 депутатів:

6.1. Куліш Оксану Василівну – голова комісії;

6.2. Параницю Наталію Миколаївну – заступник голови комісії;

6.3. Макаревич Марію Петрівну – секретар комісії;

6.4. Крота Василя Васильовича;

6.5. Леончика Сергія Васильовича.

 1. Обрати до складу постійної комісії з питань охорони здоров’я 5 депутатів:

7.1. Максимук Ольгу Анатоліївну – голова комісії;

7.2. Кіранчука Івана Вікторовича – заступник голови комісії;

7.3. Якимович Наталію Ігорівну – секретар комісії;

7.4. Цумана Руслана Івановича;

7.5. Романюка Ярослава Романовича.

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання згідно додатку, що додається.

 

 

 

Міський голова                                                                     Руслан СЕРПЕНІНОВ

Додаток

                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                     від 20.11.2020 № 11

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про постійні комісії Сарненської міської ради

 

РОЗДІЛ І.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Це Положення розроблене у відповідності із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.

1.2. Постійні  комісії ради  є  органами  ради,   що  обираються  з  числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, та здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.3. Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміни їх складу, обрання голів постійних комісій визначаються Регламентом Сарненської міської ради.

1.4. Постійні комісії є відповідальними перед міською радою та підзвітними їй. Діяльність постійних комісій за дорученням міського   голови   координує секретар міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій.

1.5. Постійні  комісії будують  свою  роботу на основі  законності,  гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

 

РОЗДІЛ 2

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ


2.1. Постійні комісії:

2.1.1. вивчають та попередньо розглядають подані виконавчим органом ради проекти рішень ради  з питань, віднесених до їх відання, готують висновки щодо них та розробляють проекти рішень з питань, передбачених статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; постійні комісії розглядають проєкти рішень ради за наявності усіх віз, передбачених Регламентом Сарненської міської ради. У разі відсутності однієї чи кількох віз постійна комісія приймає рішення про можливість розгляду проєкту.

2.1.2. за  дорученням   міської  ради  або   з   власної ініціативи   попередньо розглядають   проєкти   програм   соціально-економічного   і   культурного   розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання  програм і бюджету,  вивчають і  готують питання  про  стан  та розвиток  відповідних  галузей   господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради згідно із статями 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розробляють проєкти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають     на пленарних   засіданнях   сесій   міської  ради   з   доповідями   і співдоповідями;

2.1.3. за дорученням міської ради, голови, секретаря міської ради або з власної ініціативи вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, підприємств, установ та організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням тих рішень міської ради, у яких є про це відповідний запис.

2.1.4. у випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.

 

2.2. Постійні комісії мають право:

2.2.1. у  питаннях,  які  належать до  їх  відання,  та  в  порядку,  визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їхніх філіалів і відділень незалежно від форми власності необхідні матеріали і документи;

2.2.2. вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань сесій ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їхнього відання;

2.2.3. запрошувати на засідання керівників або представників   підприємств, установ,   організацій для   ознайомлення   і   вивчення   питань,   що   вносяться   на обговорення комісії, отримання всебічної інформації;

2.2.4. проводити виїзні засідання.

 

2.3. Постійні комісії зобов'язані:

2.3.1. якісно, відповідно до вимог чинного законодавства розробляти проєкти рішень, що належать до їхнього відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях сесій міської ради;

2.3.2. періодично звітувати перед міською радою про свою роботу;

2.3.3. своєчасно виконувати доручення міського голови, секретаря міської ради, сесії ради з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати їх про хід виконання доручень;

2.3.4. вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їхньої компетенції, відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

2.3.5. завчасно повідомляти запрошених на засідання комісії депутатів, керівників підприємств, установ та організацій про дату, час і місце проведення засідання та винесені на розгляд питання;

2.3.6. вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства;

2.3.7. розглядати заяви, листи, клопотання від громадян і юридичних осіб, що надійшли до відповідної постійної комісії, з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ 3

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Засідання скликаються та проводяться відповідно до затверджених постійними комісіями планів роботи, а також плану роботи ради. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3.2. Засідання    постійних    комісій    проводяться    відкрито    і    гласно,    крім випадків,  коли за рішенням  постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні,  крім членів комісії,  можуть  бути присутніми запрошені  на засідання особи.

3.3. Проведення дистанційного засідання постійних комісій ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій здійснюється:

 • у період дії воєнного стану в Україні – для розгляду питань, що належать до компетенції постійних комісій міської ради;
 • у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередження епідемій, епізоотій та пандемій з різних інфекційних захворювань, зокрема запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) – у виключних випадках встановлених чинним законодавством.

Проведення дистанційного засідання постійних комісій Ради проводиться за ініціативою відповідних комісій або за дорученням Ради, міського голови, секретаря Ради. Рішення про проведення дистанційного засідання постійної комісії Ради приймається головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови або секретарем) та доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 12 години до його початку із зазначенням дати, часу його проведення, порядку денного через розміщення на офіційному вебсайті міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень ради з кожного питання порядку денного і супровідними документами на електронну офіційну адресу кожного депутата міської ради (або електронну адресу, вказану депутатом міської ради) та посадових осіб, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань міської ради».

3.4. Дистанційне пленарне засідання постійних комісій вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відео-комунікації) більше половини депутатів від загального складу комісії.

3.5.Рішення з кожного питання дистанційного  засідання постійної комісії приймаються особисто і відкрито депутатами ради шляхом озвучення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

3.6. Підрахунок голосів під час голосування на дистанційному засіданні постійної комісії здійснюється головою комісії або головуючим на засіданні, який в подальшому оголошує результати голосування.

Рішення ради приймається у наступній послідовності:

- проєкт рішення ставиться на голосування за основу;

- у випадку наявності за результатами обговорення зауважень та пропозицій до проекту рішення, кожне з них ставиться головою комісії (головуючим) на голосування у порядку їх надходження;

- проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням тих змін та доповнень, які підтримані більшістю депутатів від загального складу комісії.

3.7. Організація    роботи    постійних комісій    ради    покладається    на голів постійних комісій. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам  комісії,  представляє  комісію  у відносинах  з  іншими органами, об'єднаннями   громадян,   підприємствами,   установами,   організаціями,   а   також громадянами.

3.8. Голова   постійної  комісії  організовує  роботу  з  реалізації  висновків і рекомендацій  комісії.  У разі відсутності  голови  комісії або   неможливості  ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар постійної комісії.

3.9. 3а рішеннями постійних комісій на їхніх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їхньої компетенції. Мета слухань – отримання  всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для ухвалення висновків і рекомендацій постійних комісій.

3.10. Слухання   проводяться  відкрито,   крім  випадків,   коли  постійна   комісія приймає рішення про проведення закритого засідання. Під час слухань  кожен член постійної комісії має  право  ставити запитання  промовцям та одержувати  на них відповіді.

3.11. Постійні   комісії  запрошують  посадових  осіб  та  керівників   на  свої засідання  через апарат міської ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії.   У   телефонограмі   (запрошенні)   обов'язково   вказується   дата,   час,   місце проведення слухання та питання, що подаються на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за день до його початку.  У повідомленні запрошеним  на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.

3.12. Рішення   комісії ухвалюються   у  формі  висновків,   рекомендацій  та постанов.

Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів рішень ради до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.

Рекомендації, ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

Висновки комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами посадовими   особами,   яким   вони   надсилаються,   які зобов'язані дати вмотивовану відповідь, щодо  рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.

Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: створення підкомісійних робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

 Висновки і рекомендації, постанови постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.

3.13. Рекомендації   та   висновки, постанови    постійних   комісій   можуть   бути переглянуті ними, якщо за це подано не менше половини голосів від загального складу комісії.

3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісію повинно бути повідомлено у встановлений нею строк, а якщо термін не визначений – з  дотриманням строків, встановлених чинним законодавством.

3.15.Постійні комісії для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їхніх спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

3.16. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3.17. На  кожному  засіданні  постійної комісії ведеться  протокол. У протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата і місце проведення засідання;

- прізвище головуючого на засіданні;

- список членів комісії, присутніх на засіданні;

- список відсутніх із зазначенням причин їх відсутності;

- список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного;

- результати голосування з кожного питання порядку денного;

- прийняті рішення, рекомендації, висновки;

- довідки, заяви, листи, які розглядались на засіданні постійної комісії.

3.18. Протоколи засідань постійної комісії підписують голова та секретар комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин - головуючий на засіданні.

3.19. Протоколи засідань    постійних    комісій    міської ради    відповідного скликання зберігаються протягом  терміну чинності її повноважень у спеціальних папках, заведених на кожну комісію, в секретаря ради. Після закінчення терміну скликання протоколи постійних комісій передаються для подальшої передачі на зберігання в архівних установах згідно норм чинного законодавства.

3.20. Протокол  засідання  є  офіційним  документом, що  підтверджує  процес обговорення  і  прийняття  рішення,  рекомендацій  чи  висновків комісії,  який оформляється не пізніше 5-х робочих днів після засідання постійної комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

 

3.21. Голова постійної комісії:

- скликає і веде засідання комісії;

- забезпечує складання плану її роботи;

- дає доручення членам комісії;

- представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами,
організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та громадянами;

- підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

- організовує роботу щодо виконання рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

- доповідає раді про роботу постійної комісії та її наслідки, інформує
міського голову та раду про питання, розглянуті на її засіданнях;

- пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;

- інформує  членів  постійної комісії  про   офіційні  документи,  листи,   що надійшли до комісії,  а також робить інші  повідомлення,  що стосуються діяльності постійної комісії.

3.22.3аступник голови постійної комісії:

- виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

- виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.

3.23. Секретар постійної комісії (залучаючи при потребі спеціалістів міської ради): 

- організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

-  веде діловодство комісії;

-  організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

- сповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;

- веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

   Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається радою (секретарем ради) за вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата або смс-повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту депутата, повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали для (скановані та електронні документи). Смс-повідомлення про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.

Електронні адреси, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються у протоколах засідань постійних комісій та повідомляються головою комісії секретару ради.

3.24. Члени   комісії  виконують  завдання,   передбачені   рішенням   комісії  про розподіл обов'язків.

3.25. Член  постійної комісії, який має з певного питання іншу думку,  ніж комісія, має право доводити до відома ради свою особисту думку. 

3.26. Постійні комісії міської ради періодично звітують про свою роботу на пленарному засіданні міської ради.

3.27. Міська рада самостійно визначає форму та орієнтовні терміни проведення звітів постійних комісій міської ради.

3.28. Звіти постійних комісій міської ради повинні містити відомості про їх роботу у міській раді, участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради за попередній рік.

    До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

3.29. За результатами звіту постійної комісії міської ради приймається рішення міської ради, яке містить:

- оцінку діяльності постійної комісії за минулий рік;

-при потребі, доручення та рекомендації міської ради, спрямовані на реалізацію повноважень постійної комісії міської ради, передбачених законодавством України.

 

РОЗДІЛ 4

КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


4.1. Комісія, з питань розвитку села, регламенту,  депутатської діяльності та правопорядку:

4.1.1. Комісія вивчає (готує) та попередньо розглядає:

1) зміни та доповнення до Регламенту міської ради;

2) питання утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, зміни їхнього персонального складу, обрання голів постійних комісій;

3) план роботи ради та звіт про його виконання;

4) депутатські запити та проєкти рішень по запитах у межах своєї компетенції;

5)подання про дострокове відкликання депутата міської ради;

6)питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів;

7)проєкти програм  соціально-економічного  та культурного   розвитку громади, проекти цільових програм з питань розвитку села та правопорядку;

8)проєкти  рішень про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених чинним законодавством;

9)пропозиції  щодо   вступу  міської  ради  до   асоціацій,   інших  добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, щодо об'єднання в асоціації та виходу з них;

10)пропозиції щодо встановлення відповідно до законодавства правил з питань дотримання тиші в громадських місцях за порушення   яких   передбачено адміністративну відповідальність;

11)проєкт Статуту Сарненської міської територіальної громади, проєкти рішень про внесення змін та доповнень до Статуту Сарненської міської територіальної громади ;

12) проєкти положень про зміст, опис та порядок  використання  символіки територіальної громади;

 

4.1.2. До компетенції комісії належить:

1) подання пропозицій щодо скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень;  

2) внесення на розгляд сесії (після розгляду на засіданні комісії) пропозицій щодо впливу на посадових осіб виконавчого комітету, керівників підприємств, установ, організацій, підзвітних і підконтрольних раді, у випадках порушення ними законодавства, прав людини, правопорядку або етики  спілкування під час співпраці з депутатами;

3) підготовка і попередній розгляд   проєктів рішень про дотримання правопорядку і захисту прав людини;

4) подання пропозицій міській раді, виконавчому комітету, підприємствам, установам  та організацій  незалежно  від їхньої форми власності  щодо усунення порушень законодавства, прав людини і дотримання правопорядку;

5) подання  пропозицій,  висновків  комісії з  питань усунення  порушень  прав депутата, визначених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

6) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради, підготовка на розгляд ради пропозицій щодо поліпшення депутатської діяльності окремими депутатами;

7) сприяння діяльності та розвиткові територіальних органів  самоорганізації населення, створених відповідно до чинного законодавства на певних територіях громади;

8) організація роботи щодо обміну досвідом з іншими радами,  органами місцевого самоврядування;

9) заслуховування повідомлень, інформації керівників підприємств,
установ, організацій, старост,  що знаходяться на території ради, у випадку порушення ними законодавства щодо захисту прав людини;

10) заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їхню діяльність щодо охорони громадського порядку на території громади;

11) подання міській раді, виконавчому комітету, підприємствам, установам та організаціям незалежно від їхньої форми власності пропозицій щодо звернення ними до суду  з  питань усунення  порушень  чи  відновлення  порушених  прав людини  чи повноважень органів місцевого самоврядування.

12) організація роботи в галузі сільського господарства з урахуванням використання та застосування новітніх методів і технологій з енерго- та ресурсозбереження, суворого дотримання екологічних норм, встановлених державою;

13) здійснення   координації  дій   підприємств комунальної та інших форм власності, залучених до роботи в системі сільського господарства, та регулювання їхньої діяльності на договірних засадах і в межах чинного законодавства;

 

4.1.3. Крім того, комісія здійснює контроль:

1) за виконанням рішень міської ради з питань, віднесених до компетенції комісії;

2) за внесенням подань до відповідних органів про притягнення до
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення  ради і їх виконавчих органів, прийняті в межах їхніх повноважень;

3) за зверненнями до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, законні права і інтереси людини,  депутата,  а  також  повноваження  органів  та  посадових  осіб  місцевого самоврядування;

4) за дотриманням депутатами правил депутатської етики, виконання ними своїх обов'язків у міській раді та її органах;

5) за дотриманням Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" у частині охорони прав депутатів та виконанням ними своїх обов'язків.


4.2. Комісія з питань бюджету, фінансів та соціальної політики

4.2.1. Комісія вивчає та попередньо розглядає:

1) питання визначення чисельності виконавчого комітету ради, його персонального складу, внесення змін до складу виконавчого  комітету та  його розпуску;

2)за поданням міського голови - доцільність утворення інших виконавчих органів ради;

3) план роботи ради та звіт про його виконання;

4) звіти керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких рада
призначає або затверджує;

5)проєкти програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, цільові проєкти програм з питань фінансів та соціальної політики;

6)проєкт місцевого бюджету, внесення змін до нього; проєкт рішення щодо звіту про виконання бюджету;

7)пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

8)пропозиції щодо утворення цільових (у тому числі валютних) фондів, проєкти положень про ці фонди; звіти про використання коштів, зазначених фондів;

9)проєкти рішень про отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також про передачу коштів з місцевого бюджету;

10)проєкти рішень про надання відповідно до чинного законодавства пільг при сплаті місцевих податків і зборів, звільнення від сплати податків, зборів, мита, зарахування яких проводиться до місцевого бюджету;

11)проєкти рішень про випуск місцевих позик, розвиток фінансово-кредитної системи;

12)пропозиції щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

13)пропозиції щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;

14)питання про доцільність створення відповідно до закону муніципальної варти, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету;

15)проєкти рішень про заходи щодо соціального захисту населення.

 

4.2.2. До компетенції комісії належить:

1) подання пропозицій щодо зміни надходжень до міського бюджету громади і зміни видатків;

2) подання пропозицій щодо надання пільг при сплаті податків і зборів, які зараховуються до міського бюджету;

3) розроблення проєктів рішень і подання пропозицій з питань розробки механізмів кредитування житлового будівництва, створення кредитних спілок та товариств взаємного кредитування суб'єктів малого та середнього бізнесу в межах чинного законодавства;

4) здійснення аналізу обсягів застави комунального майна;

5) відстеження фінансового стану підприємств комунальної власності та суб'єктів господарювання, в яких міська рада має майнову частку;

6)подання пропозицій щодо проведення тендерних закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок коштів міського бюджету;

7) подання пропозицій і підготовка проєктів рішень з питань створення мережі закладів соціального призначення (будинків престарілих, притулків для неповнолітніх, дитячих будинків сімейного типу, територіальних центрів тощо) та реабілітаційних заходів;

8) сприяння у створенні громадських фондів, діяльність яких спрямована на розвиток закладів соціальної сфери;

9) розгляд пропозицій щодо встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

10) вивчення та надання висновків про  відповідність  проєктів  регуляторних  актів вимогам  статей  4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» як відповідальною головною постійною комісією по цьому питанню.

                                                     

4.2.3. Комісія також здійснює контроль:

1) за встановленням в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та Інші послуги, які надаються  підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади громади;

2) за здійсненням    в    установленому    порядку    фінансування     видатків    з міського бюджету;

3) за  залученням   на договірних  засадах  коштів  підприємств,  установ  та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, та коштів населення,    а також бюджетних коштів    на будівництво,    розширення, ремонт    і утримання    на  пайових засадах об'єктів  соціальної і  виробничої інфраструктури та   на   заходи   щодо   охорони   навколишнього   природного середовища;

4)за об'єднанням на договірних засадах коштів бюджету громади та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного
фінансування  комунальних  підприємств,  установ  та  організацій,  вирішення  інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

5) за забезпеченням збалансованого економічного та соціального  розвитку території громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових
ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління  економічним  і культурним розвитком громади, а також  визначенням потреби в місцевих
будівельних матеріалах та паливі;

6) за забезпеченням складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним  і культурним розвитком громади;

7) за залученням на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку громади, координацією цієї роботи на його території;

8) за розміщенням на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

9)за встановленням порядку та здійсненням контролю за  використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади громади;

10) за реалізацією програм з питань соціального захисту населення;

11) за вирішенням відповідно до законодавства питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведенням зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

12) за організацією для малозабезпечених громадян похилого віку та інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

13) за вирішенням питань про надання за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством.

 

4.3. Комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту

4.3.1. Комісія вивчає та попередньо розглядає:

1) план роботи ради та звіт про його виконання;

2) депутатські запити та проєкти рішень по запитах у межах своєї компетенції;

3) проєкти програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, проєкти цільових програм з питань освіти, культури, молоді і спорту;

4)пропозиції щодо затвердження положень про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади громади;

5) пропозиції щодо розміщення пам'ятників, архітектурних знаків тощо;

6) проєкти рішень про найменування та перейменування вулиць, скверів, парків, площ тощо в межах громади;

7)питання підготовки пропозицій щодо перейменування чи найменування об'єктів, що мають історичну, культурну або наукову цінність і мають статус загальнодержавного призначення;

8) питання про мову (мови), якою користується у своїй роботі рада, її виконавчі органи та яка використовується на підприємствах, в установах, закладах торгівлі, культури та місцях відпочинку, офіційних оголошеннях;

9)проєкти рішень і підготовка заходів, спрямованих на духовне відродження, підвищення рівня національної свідомості і патріотизму населення, підтримку і розвиток національно-культурних традицій населення;

10) проєкти рішень з питань підтримки молоді, заходів культури, розвитку науки і освіти, спорту і фізичної культури;

11) проєкти рішень про внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають історичну, культурну або наукову цінність пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

 

4.3.2. До компетенції комісії належить:

1) подання пропозицій щодо пільгового оподаткування закладів у сфері освіти, науки,  культури,  спорту,  духовного  відродження  і  підтримки   засобів  масової інформації, надання матеріальної і фінансової підтримки;

2)подання  пропозицій  і  підготовка проєктів рішень з  питань  створення мережі  закладів  освіти (школи,  коледжі,  інститути тощо),  культури (бібліотеки, театри,  гуртки, клуби тощо), фізкультури і спорту (спортивні клуби, гуртки, секції, спортивні зали тощо) комунальної чи інших форм власності;

3) подання пропозицій    щодо    вдосконалення    системи    закладів     освіти, культури, науки, фізкультури і спорту;

4) сприяння у створенні громадських фондів, діяльність яких спрямована на розвиток закладів освіти, науки, культури, спорту;

5) сприяння розвиткові альтернативних закладів, установ, організацій не комунальної форми власності у сфері освіти, науки, культури, спорту;

6) сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, науки, культури, спорту, духовного відродження;   підтримка  засобів  масової інформації,  творчих  спілок, національно-культурних товариств, асоціацій,  інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

7) збирання, вивчення та узагальнення проблем, пропозицій громадян, установ, освітніх закладів з питань розвитку освіти, науки, культури, фізичної культури та спорту,   молодіжної політики, захисту сім’ї, запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності, внесення на розгляд ради своїх пропозицій з цих питань;

8) подання раді пропозицій щодо поліпшення стану справ у галузі освіти, культури, розвитку фізичної культури та спорту в громаді, молодіжної політики;

9) сприяння у вирішенні питань надання професійним творчим працівникам у користування на пільгових умовах приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їхньої творчої діяльності;

10) сприяння налагодженню взаємних зв'язків між громадськими молодіжними організаціями;

11) подання пропозицій щодо співпраці між середніми загальноосвітніми та вищими навчальними закладами громади в питаннях реалізації програми "Обдарована дитина";

12) подання пропозицій щодо проходження практики студентами громади вищих навчальних закладів в навчально-виховних і культурно-освітніх закладах;

13) подання пропозицій щодо запровадження:

- науково обґрунтованої  системи фізичного виховання населення та підготовки спортсменів;

- системи соціального захисту спортсменів та спортсменів-інвалідів, тренерів, інших фахівців;

- спорту інвалідів, проведенню фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи;

- молодіжних і дитячих закладів творчості, клубів за інтересами та місцем проживання тощо;

14) вносить пропозиції щодо розвитку фізичної культури і спорту;

           

4.3.3. Крім того, комісія здійснює контроль: 

1) за управлінням закладами освіти, науки, культури, фізкультури і спорту, які належать   до   комунальної   власності  громади,   молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організацією їхнього матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

2) за  забезпеченням  прав  та  можливостей  здобуття  неповнолітніми  повної загальної середньої освіти,  створенням необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей,    трудового    навчання,    професійної орієнтації, продуктивної  праці   учнів;   сприянням  діяльності   дошкільних  та  позашкільних навчально-виховних   закладів,   дитячих,   молодіжних   та   науково-просвітницьких організацій;

3)за організацією  харчування  в  закладах  освіти,  які належать до комунальної власності громади;

4) за створенням умов для розвитку  культури, сприянням відродженню осередків традиційної народної   творчості,     національно-культурних     традицій
населення, художніх промислів і ремесел;

5) за створенням умов для  занять фізичною  культурою і  спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

6) за реалізацією наданих громадським організаціям органами місцевого самоврядування повноважень щодо реалізації   відповідних   програм   (проєктів,
заходів), у тому числі за цільовим використанням виділених коштів на реалізацію делегованих  повноважень;

            

4.4. Комісія з економічних питань, управління комунальною власністю,   житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку

4.4.1. Комісія вивчає та попередньо розглядає:

1) план роботи ради та звіт про його виконання;

2) звіти керівників комунальних установ, підприємств та організацій;

3) депутатські запити та проєкти рішень по запитах у межах своєї компетенції;

4) проєкти   програм соціально-економічного  та  культурного  розвитку громади, проекти цільових програм з економічних питань, питань  управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку;

5) питання володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності (включаючи питання приватизації, управління, надання в оренду (суборенду), застави, страхування, концесії);

6)проєкти рішень про відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження проєктів місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; питання про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним; про створення, ліквідацію, організацію та пере профілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

7) питання  формування комунальної власності територіальної громади (включаючи питання зарахування до комунальної власності закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів комунального призначення);

8) питання захисту прав комунальної власності;

9) питання створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, установ та організацій, служб;

10) питання  обліку та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.

11) проєкти рішень щодо перспективної містобудівної діяльності;

12) проєкти рішень про надання дозволів на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності, розгляд проектної документації;

13)питання про доцільність створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проєктів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

14)проєкти рішень про передачу іншим комунальним органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

15)проєкти рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію об'єктів, у яких є частка комунальної власності і які мають стратегічне значення для соціально-економічного розвитку громади;

 

4.4.2.Крім того, до компетенції комісії належить:  

1) подання пропозицій щодо перспективної містобудівної діяльності;

2) вивчення пропозицій щодо комплексної забудови території громади;

3) подання  пропозицій  щодо  генерального  плану  громади  та  іншої містобудівної документації;

4) звернення до відповідних органів з приводу притягнення до
адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні, порушенні норм і правил будівництва, виявлення самовільного будівництва;

5) подання  і вивчення  пропозицій  щодо  організації на сучасних засадах системи санітарного очищення громади, очищення вулиць, шляхів, дворів; запобігання розповсюдженню бездомних тварин тощо;

6) сприяння розвиткові сучасних та екологічно безпечних систем очисних споруд каналізаційних вод, а також інфраструктури їх відведення;

7) сприяння     розвиткові     шляхового     господарства,     системи транспортних розв'язок у місті,  мережі стічних вод,  стоянок  автотранспорту;  наявності власних потужностей з виробництва будматеріалів для шляхового господарства;

8) підтримка і сприяння організації та роботі підприємств з озеленення міської території та ведення паркового господарства;

9) вивчення   і   подання   пропозицій   щодо   створення   розгалуженої   мережі громадського транспорту, що охоплюватиме територію громади, системи ритуальних послуг, утримання  та  охорони  кладовищ,  сучасної  мережі    освітлення,  системи благоустрою громади, забезпечення протизсувних робіт, розвинутих мереж тепло-, газо- та електропостачання;

10) організація роботи в галузі міського господарства з урахуванням використання та застосування новітніх методів і технологій з енерго- та ресурсозбереження, суворого дотримання екологічних норм, встановлених державою;

11) здійснення   координації  дій   підприємств комунальної та інших форм власності, залучених до роботи в системі міського господарства, та регулювання їхньої діяльності на договірних засадах і в межах чинного законодавства;

12) проведення роботи і подання пропозицій щодо збереження та відведення нових ділянок для зелених насаджень;

13) подання пропозицій щодо створення зон для руху пішоходів, велосипедистів, а також транспортних засобів, що не спричиняють екологічного навантаження;

14) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об'єктів, сфера екологічного впливу від діяльності яких згідно з діючими нормативами поширюється на територію громади;

15) вивчення і подання пропозицій щодо здійснення заходів з перебудови міських доріг, зменшення інтенсивності та підвищення безпеки вуличного руху, перенесення руху вантажних автомобілів за межі міста, села зокрема його центральної та густонаселеної частини та місць відпочинку;

16) вивчення громадської думки, пропозицій, кращого досвіду інших міст щодо форм і методів управління міським господарством, транспортом;

17) подання на розгляд міської ради пропозицій з питань покращення роботи міського транспорту, водопостачання, комунального господарства;

18)подання   пропозицій   щодо   визначення   переліку   об'єктів   комунальної власності, які не підлягають приватизації,

19)подання пропозицій щодо управління майном комунальної власності, його відчуження    чи    придбання,    його    раціонального    використання.

20) відстеження процесів переходу права власності на майнові об'єкти або прав, що належали чи мали належати міській територіальній громаді, або якщо з'ясування права власності на ці об'єкти і майнові права остаточно не відбулося.

21) участь у розгляді проєктів планів підприємств і організацій, які належать

до комунальної власності територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

22) пропозиції щодо створення на основі майна комунальної власності територіальної громади підприємств, надання дозволу на створення спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

23) є органом приватизації комунального майна Сарненської міської  територіальної  громади, що належить до об’єктів малої приватизації та керується у своїй  діяльності  Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна», Положенням про діяльність органу приватизації комунального майна Сарненської міської територіальної  громади, що належить до об’єктів малої приватизації (Орган приватизації), затвердженим рішенням Сарненської міської ради від 14.07.2021 № 357, іншими чинними нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради.

24) приймає рішення щодо включення майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади (потенційного об’єкта оренди) до Переліків відповідного типу.

25) надає згоду на оренду нерухомого майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади (будівлі, споруди, приміщення та їх окремі частини) у порядку, визначеному чинним законодавством.

26) надає згоду на оренду індивідуально визначеного майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади.

27) надає дозвіл на укладання короткострокових договорів оренди майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади.

28) погоджує/розробляє та затверджує умови оренди майна та додаткові умови оренди майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади.

29) надає згоду на внесення змін до договорів оренди майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади.

30) приймає рішення про продовження договору оренди або про відмову у продовженні договору оренди майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством.

31) надає згоду на передачу в суборенду майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством.

32) надає згоду на здійснення ремонту орендованого майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством.

33) приймає рішення про надання згоди на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати.

34) приймає рішення про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна у порядку, визначеному чинним законодавством.

35) забезпечує висвітлення інформації, пов’язаної з передачею в оренду майна, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради.

36) вирішує інші питання,  пов’язані з передачею в оренду майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади.

37) є уповноваженим органом Сарненської міської ради у питаннях списання майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади у відповідності до Положення про порядок списання майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 28.05.2021 № 237, в тому числі надання згоди на списання майна, затвердження звіту про списання майна тощо;

38) здійснює підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 16.12.2009 № 396.

 

4.4.3.Крім того, комісія здійснює контроль:

1) за організацією за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

2) за виконанням виконавчими органами міської ради функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності громади;      

3) за  розглядом і внесенням до  відповідних  органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та   реконструкції   об'єктів на території громади; 

4) за залученням на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

5) за координацією на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови території громади;

6) за   затвердженням   в   установленому   порядку   місцевих   містобудівних програм,     іншої   містобудівної документації;

7) за  управлінням  об'єктами  житлово-комунального  господарства,  транспорту  і, зв'язку,    що    перебувають    у    комунальній    власності    громади, забезпеченням їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідним рівнем та якістю послуг населенню;

8) за забезпеченням соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

9) за встановленням зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства;

10) за забезпеченням складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів  і  видатків,  необхідних для управління соціально-економічним  і культурним розвитком громади, а також визначення потреби в місцевих будівельних матеріалах, паливі;

11) за затвердженням маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту  незалежно  від  форм   власності,  за  узгодженням  цих питань щодо транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством; 

12) за залученням на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;

13)за вирішенням питань використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності громади;

14) за управлінням майном комунальної   власності, його раціональним використанням,  недопущенням  використання  не  за призначенням.

15) за  виконанням  угод  і  договорів   купівлі-продажу,   оренди,   передачі   в користування та своєчасним ініціюванням питань про повернення майна в комунальну власність.

 

4.5. Комісія з питань земельних відносин, екології та природокористування

4.5.1. Комісія вивчає та попередньо розглядає:

1) план роботи ради та звіт про його виконання;

2) депутатські запити та проєкти рішень по запитах у межах своєї компетенції;

3) проєкти   програм   соціально-економічного  та  культурного  розвитку   громади, проєкти цільових програм з питань земельних відносин, екології та природокористування;

4)пропозиції щодо затвердження розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;

5) проєкти рішень про надання дозволів на   спеціальне   використання природних ресурсів громади, а також про скасування таких дозволів;

6) проєкти рішень щодо регулювання  земельних відносин, організації
землеустрою;

7) пропозиції щодо  затвердження  відповідно  до закону  ставок земельного податку, розмірів  плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;

8) проєкти рішень ради про території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

9) проєкти    рішень    міської ради    про    обмеження,    тимчасову    заборону (зупинення)  використання  земель  громадянами  і  юридичними  особами  у  разі порушення ними вимог земельного законодавства;

10) проєкти рішень щодо генерального плану забудови території громади, правил забудови громади;

11) проєкти рішень про  виділення земельних ділянок для переробки  і нейтралізації  відходів  та  фільтратів,   потужностей  з   компостування,   проведення рекультивації тощо;

12) проєкти рішень про створення позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища та встановлення граничних розмірів відрахувань на проведення екологічних експертиз;

13) проєкти рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

         

4.5.2.Крім того, до компетенції комісії належить:

1) розгляд і подання пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;

2) подання пропозицій у встановленому законодавством порядку щодо території, вибору, вилучення (викупу)  і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

3) подання  пропозицій  щодо  генерального  плану  громади ;

4) звернення до відповідних органів з приводу притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні земельного, природоохоронного законодавства, та захоплення земельної ділянки;

5) вивчення пропозицій щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, зміни їх розмірів;

6) організація роботи в галузі міського, сільського  господарства з урахуванням суворого дотримання екологічних норм, встановлених державою;

7) проведення роботи і подання пропозицій щодо збереження та відведення нових ділянок для зелених насаджень;

8)надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об'єктів, сфера екологічного впливу від діяльності яких згідно з діючими нормативами поширюється на територію громади;

9)подання пропозицій щодо проведення аналізу та оцінки передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки;

10)подання пропозицій щодо проведення екологічної експертизи екологічних ситуацій, що склалися в місті, а також діючих об'єктів та комплексів, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища;

11)розробка комплексу заходів щодо зменшення рівня забруднення підприємствами повітря та запобігання потраплянню в колектори стічних вод, які містять важкі метали;

12)розвиток інфраструктури парків та інших рекреаційних зон;

13)участь у підготовці та організації громадських слухань з питань екологічної ситуації та ходу виконання запланованих заходів з її покращення;

14) вивчення громадської думки, пропозицій, кращого досвіду інших міст щодо забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища;

15)подання на розгляд міської ради пропозицій з питань, підвищення рівня екологічної безпеки;

16)подання пропозицій щодо встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території громади, забезпечення в ньому чистоти і порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

 

4.5.3.Крім того, комісія здійснює контроль:

1) за визначенням у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибором, вилученням (викупом) і наданням землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

2) за встановленням на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

3) за координацією на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови території громади;

4) за визначенням  в установленому порядку  розмірів  плати за  користування природними ресурсами, розмірів відшкодування   підприємствами,   установами   та організаціями  незалежно  від  форм  власності  за  забруднення  довкілля  та  інші екологічні збитки;

5) за  підготовкою і поданням на затвердження  міської ради  проєктів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних програм охорони довкілля;

6) за   прийняттям   проєктів   рішень   про   організацію   територій   і   об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,     що підлягають особливій охороні; внесенням пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну та наукову цінність, пам'ятками природи, які охороняються законом;

7) за прийняттям проєктів рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених чинним законодавством;

8) за   затвердженням   в   установленому   порядку  генеральних     планів     забудови   території   громади,     іншої   містобудівної документації;

9)  за справлянням плати за землю в межах, визначених законодавством;

10) за використанням земельних ділянок за цільовим призначенням;

11) за організацією благоустрою громади, залученням на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій   незалежно   від   форм   власності,   а   також   населення;   за   станом благоустрою   виробничих  територій,   організацією  озеленення,   охороною  зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку громадян;   

12) за екологічною ситуацією та налагодженням   системи   відповідного інформування населення (регулярно);

13) за дотриманням висновків екологічних експертиз;

14) за відрахуваннями на проведення екологічних експертиз з відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища;

15) за наданням відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об'єктів, сфера екологічного впливу від діяльності яких згідно з діючими нормативами поширюється на територію громади.

        

4.6. Комісія з питань охорони здоров'я


4.6.1. Комісія вивчає та попередньо розглядає:

1) план роботи ради та звіт про його виконання;

2) пропозиції щодо кількісного складу ради;

3) депутатські запити та проекти рішень по запитах у межах своєї компетенції;

4) проєкти програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, проєкти цільових програм з питань охорони здоров’я;

5) проекти щодо створення закладів охорони здоров’я на території громади,

6) проєкти рішень про затвердження програм і заходів з питань охорони здоров'я.

 

4.6.2. До компетенції комісії належить:

1) подання пропозицій щодо скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень;

2) збір,  вивчення  та узагальнення  проблем,  пропозицій громадян, установ, підприємств з питань розвитку медицини, а також внесення раді пропозиції з питань поліпшення стану охорони здоров'я та медицини в громаді;

3)подання пропозицій щодо пільгового оподаткування закладів у сфері охорони здоров’я;

4)подання  пропозицій  і  підготовка проєктів рішень з  питань  створення мережі  закладів  охорони здоров’я комунальної чи інших форм власності;

5)подання    пропозицій щодо вдосконалення системи закладів охорони доров’я;

6)сприяння розвиткові альтернативних закладів, установ, організацій некомунальної форми власності у сфері охорони здоров’я;

7)збирання, вивчення та узагальнення проблем, пропозицій громадян, установ з питань розвитку охорони здоров’я.

8)подання раді пропозицій щодо поліпшення стану та вдосконалення системи органів охорони здоров’я,

9) вирішення інших питань у сфері охорони здоров’я.

         

4.6.3. Крім того, комісія здійснює контроль: 

1) за управлінням закладами охорони здоров’я на території громади;

2) за  забезпеченням  прав  на  отримання належних медичних послуг на території громади;   

3) за діяльністю оздоровчих   закладів, які належать до комунальної власності громади, організацією їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

4)за організацією медичного обслуговування і харчування в оздоровчих закладах та закладах охорони здоров'я, які належать до комунальної власності громади;

 

Секретар ради                                                                                Андрій МИЧКА

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 3 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 2 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 1 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи засідань постійних комісій → З питань бюджету, фінансів та соціальної політики → VIII скликання
15 липня 2024
Протокол № 7 від 10.07.2024

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 458 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Городецького старостинського округу №4"

Пошук документів