, Головний редактор

Про включення земельної ділянки в селі Костянтинівка по вулиці Шевченка до переліку земельних ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)

 

                С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                        Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

                                  (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

____________ 2024 року                                                                   №_______

     

Про включення земельної ділянки в селі Костянтинівка

по вулиці Шевченка до переліку земельних ділянок,

 право оренди яких підлягає продажу на конкурентних

засадах (земельних торгах)

 

Керуючись статтями 12, 83, 93, 122-124, 134-137 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 1013 «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)», постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (зі змінами), за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Продати право оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (на земельних торгах) в селі Костянтинівка по вулиці Шевченка (кадастровий номер 5625482500:18:001:0019) загальною площею 0,0185 га – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у формі електронного аукціону та встановити наступні умови:

 

- Стартовий розмір річної орендної плати 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

- Термін права оренди – 5 років.

 

- Компенсація оплати вартості послуг по підготовці та проведенню торгів проводиться за рахунок коштів переможця аукціону (покупця) після проведення торгів.

 

- Встановити мінімальний крок земельних торгів з права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі електронного аукціону у розмірі 1 (один) відсоток від стартового розміру річної орендної плати за земельну ділянку.

 

 1. Затвердити проект договору оренди землі згідно з додатком.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування (Пацукевич А.С.), а організацію виконання – на начальника відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин Сарненської міської ради (Мацков О.В.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Руслан СЕРПЕНІНОВ


ДОДАТОК

до рішення Сарненської міської ради

___.___.2024 №_______

 

ДОГОВІР  ОРЕНДИ  ЗЕМЛІ

 

м. Сарни Сарненського району Рівненської області                  “      “                   2024 року

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) Сарненська міська рада в особі міського голови Серпенінова Руслана Петровича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та Орендар                                                                       з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

            1.Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 5625482500:18:001:0019, яка розташована в с. Костянтинівка по вул. Шевченка. 

 

Об′єкт оренди

    2.В оренду передається земельна ділянка загальною площею  0.0185 га, у тому числі   0.0185 га –                 ______________________________________________________       __

(якісні характеристики земель окремих категорій за їхнім складом та видами угідь-рілля,сіножаті,пасовища,багатор. насадження тощо)

3.На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна           -                     

            4.Земельна ділянка передається в оренду без об’єктів нерухомого майна   

(перелік, характеристика та стан будинків, споруд та інших об′єктів)

            5.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить: 5625482500:18:001:0019 -             гривень

(кадастровий номер земельної ділянки)

            6.Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

            7.Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини, відсутні.           

Строк дії договору

8.1. Договір укладено на 7 років.

8.2. Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.

8.3. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.

8.4. При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

 

Орендна плата

 1. Орендна плата вноситься Орендарем в грошовій формі у розмірі річної орендної плати грн. ___ коп. (__________ гривні _____ копійок) згідно з протоколом проведення земельних торгів, що становить ___ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки не пізніше трьох банківських днів починаючи з моменту підписання договору оренди землі на рахунок бюджету Сарненської міської територіальної громади р/р: UA698999980334149812000017531, код 38012494, Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.), код платежу 18010600 // бюджету Сарненської міської територіальної громади р/р: UA148999980334159815000017531, код 38012494, Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.), код платежу 18010900.

(розмір орендної плати: грошової-у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку)

Починаючи з наступного року орендна плата вноситься Орендарем щомісячно до 30 числа кожного місяця шляхом перерахування грошових коштів на рахунок бюджету Сарненської міської територіальної громади р/р: UA698999980334149812000017531, код 38012494, Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.), код платежу 18010600 // бюджету Сарненської міської територіальної громади р/р: UA148999980334159815000017531, код 38012494, Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.), код платежу 18010900, - відповідно до Податкового кодексу України.

 1. Обчислення розміру орендної плати на земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

11.Розмір орендної плати переглядається щороку у разі:

зміни умов господарювання, передбачених цим договором;

зміни граничних  розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України,  підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності;

в інших випадках передбачених законом;

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

 1. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у десятиденний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день з урахуванням вимог Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань».

 

Умови використання земельної ділянки

13.Земельна ділянка передається в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.___________________                                  __________________________   

 (мета використання)

14.Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.                                                                                                                              .

15.Умови збереження стану об’єкта оренди використання ділянки згідно з цільовим призначенням.                                                                                                                                

 

Умови повернення земельної ділянки

 1. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку в стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується в судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 № 284.

17.Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

18.Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.

19.Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних у наслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

20.Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

 1. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ______________________

(непотрібне закреслити) (встановлені обмеження (обтяження)

 1. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов’язки сторін

 

23.Права Орендодавця. Орендодавець має право вимагати від Орендаря: використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

дотримання екологічної безпеки землекористування додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;    

дотримання режиму зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;     

своєчасне внесення орендної плати.           

24.Обов′язки Орендодавця. Орендодавець зобов’язаний:

передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованою земельною ділянкою;

 1. Права Орендаря. Орендар має право:

самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;    

за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку, виробничі, та інші будівлі і споруди, та закладати багаторічні насадження.          

26.Обов′язки Орендаря: Орендар зобов’язаний:  приступати до  використання  земельної  ділянки після проведення державної реєстрації права оренди землі в установленому законом порядку, згідно умов цього Договору;      виконувати встановлені   щодо   об'єкта   оренди    обмеження (обтяження)  в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі; у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки комунальної власності надати копію договору відповідному податковому органу.

при переході права власності на об’єкти нерухомого майна до інших осіб повідомити не пізніше 5 календарних днів Орендодавця про відповідний перехід прав власності;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за об’єкт оренди;

виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

27.Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе  Орендар.

Страхування об’єкта оренди

 1. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

Зміна умов договору і припинення його дії

 1. Зміна умов договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір вирішується в судовому порядку.
 2. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання Орендарем земельної ділянки у власність;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

при переході права власності на об’єкти нерухомого майна Орендаря до інших осіб (укладання договору купівлі-продажу, тощо);

ліквідації юридичної особи-Орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 1. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішення суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 1. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.
 2. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-Орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду  переходить  до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з Орендарем.

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

 1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
 3. За невиконання пункту 26 даного договору Орендар несе відповідальність у вигляді сплати всіх понесених збитків, упущеної вигоди, недоотримання коштів Орендодавцем.

Антикорупційні застереження

 1. Сторони зобов’язуються дотримуватися вимоги законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх працівники не здійснюють і не будуть вчиняти будь-яких дій (утримуватися від бездіяльності), які суперечать вимогам антикорупційного законодавства.

 

Прикінцеві положення

 1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий у Орендаря.

Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки даним договором не передбачені.

Усі правовідносини, які виникають під час виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору та не врегульовані ним вирішуються згідно чинного законодавства України.

За згодою сторін у договорі оренди внесені інші умови відмінні від типової форми.

 

Реквізити сторін

 

Орендодавець                                                          Орендар

Сарненська міська  рада в особі                                                                                                    

(прізвище, ім′я по батькові фізичної особи,                                        (прізвище, ім′я по батькові фізичної особи,

міського голови                                                                                                                              

паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),                                            паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

Серпенінова Руслана Петровича                                                                                                 

найменування юридичної особи, що діє на підставі                                           найменування юридичної особи, що діє на підставі

UA698999980334149812000017531

UA148999980334159815000017531                                                                                  ______

установчого документа (назва, ким і коли                                         установчого документа (назва, ким і коли

код 38012494 МФО 899998                                                                                                          

затверджений),відомості про державну                                           затверджений),відомості про державну

Казначейство України (ЕАП)                                                                                                      

реєстрацію та банківські реквізити)                                                 реєстрацію та банківські реквізити)

на рахунок бюджету Сарненської                                                                                              

міської територіальної громади                                                                                                 

Місце проживання фізичної особи,                      Місце проживання фізичної особи,

місцезнаходження юридичної особи                    місцезнаходження юридичної особи

34500, м.Сарни, вул. Широка, 31                                                                                                            

(індекс, область, район, місто,                                                           (індекс, область, район, місто,

                                                                                                                                                         

село,вулиця, номер будинку та квартири)                                          село,вулиця, номер будинку та квартири)

 

Ідентифікаційний номер                                        Ідентифікаційний номер                           

(фізичної особи)                                                                                          (фізичної особи)

 

Ідентифікаційний код 04057770                          Ідентифікаційний код                                 

                                           (юридичної особи)                                                                                       (юридичної особи)

 
Підписи сторін

Орендодавець                                                                     Орендар                                           

                                     (підпис)                                                                                                                      (підпис)

М.П.                                                                                      М.П.                               

 

Міський голова Руслан СЕРПЕНІНОВ                    

 

 

Секретар ради                                                                                          Андрій МИЧКА

 

Прикріплені файли
37-aukcion-kosjantinivka-shevchenka.docx.docx

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів