, Адміністратор

Відділ соціально-економічного розвитку

Начальник відділу: ЯНОК Ігор Михайлович

E-mail: [email protected]Головний спеціаліст: БОРОВЕЦЬ Анатолій Прокопович

E-mail: : [email protected]
Положення

про відділ соціально-економічного розвитку

Сарненської  міської ради

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
  • Відділ соціально-економічного розвитку наділі відділ є підзвітним і підконтрольним Сарненській міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові. У поточній діяльності Відділ підпорядковується першому заступнику міського голови (згідно розподілу обов’язків).
  • Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішеннями Сарненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
  • Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства України.
  • Працівники відділу - посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України.
  • Структура і чисельність працівників відділу затверджується Сарненською міською радою.
  • Місцезнаходження Відділу: вул. Широка, 31, м. Сарни Рівненської області, 34503, e-mail: [email protected]; web: sarny-rada.org
  • Відділ не є юридичною особою та не має структурних підрозділів.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 

 • Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.
 • Розробляє проект короткострокової програми економічного і соціального розвитку громади на наступний рік, забезпечує реалізацію завдань і заходів програми, інформує територіальну громаду та надає звіт міській раді, виконавчому комітету Сарненської міської ради про хід і результати її виконання.
 • Забезпечує розробку прогнозних показників на коротко - та довгострокові терміни, розробляє пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку громади.
 • Реалізує завдання щодо формування переліку об’єктів для залучення коштів з державного та місцевих бюджетів.
 • Вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету.
 • Надає необхідні показники до районної, обласної ради.
 • Вносить пропозиції до програм соціально економічного розвитку району,області.
 • Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності.
 • Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.
 • Аналізує та розробляє проекти, що можуть фінансуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
 • Здійснює постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів, пільгових кредитів, державного фінансування та інших форм фінансової і технічної підтримки для реалізації проектів.
 • Готує у співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським головою, заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги та інших форм фінансової та технічної підтримки для реалізації проектів.
 • Забезпечує реалізацію тарифної політики, здійснює економічний аналіз розрахунків проектних тарифів, визначає їх економічно-обґрунтований рівень для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, на послуги яких запроваджено державне регулювання, та надає пропозиції і зауваження, а також розглядає та узгоджує розрахунки цін/тарифів на послуги комунальних підприємств, які не є регульованими і встановлюються самостійно за згодою сторін (за зверненням підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців) у межах, визначених законодавством.
 • Здійснює аналіз діючих тарифів на послуги для населення та рівня фактичних витрат відповідних підприємств.
 • Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення.
 • Згідно з вимогами чинного законодавства України з публічних закупівель відповідає за організацію та проведення для потреб виконавчого комітету Сарненської міської ради за закупівлі з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконання робіт.
 • Планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель.
 • Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів усіх рівнів.
 • Здійснює попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території громади, вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, готує в разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.
 • Розглядає проекти планів комунальних підприємств громади, вносить рекомендації та здійснює контроль за дотриманням цін і тарифів.
 • Взаємодія з міжнародними та українськими організаціями з питань розвитку підприємництва.
 • Аналіз стану здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики
 • Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 • Забезпечує контроль за виконанням рішень ради громади, виконавчого комітету, розпоряджень голови громади з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 • Розробляє проекти розпоряджень міського голови, готує і вносить пропозиції для прийняття рішень міською радою та її виконавчим комітетом.
 • Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради.
 • Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
 • Забезпечує у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 • Забезпечує у межах повноважень, захист персональних даних.
 • Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку, використання та передачу в архів документів.
 • Готує відповідно до своєї компетенції матеріали для надання адміністративних послуг.
 • Відповідно до компетенції організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.
 • Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від управління статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
 • Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, готувати проекти рішень на засідання Сарненської міської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу.
 • Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
 • Брати участь у засіданнях Сарненської міської ради та засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить міський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Сарненської міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом виконавчого комітету, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 • Аналізує діяльність розвитку підприємництва, підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування міста, систематизує їх показники і готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств.
 • Сприяє організації та проведенню міських виставок-ярмарок товарів вітчизняних виробників та проведення святкових заходів.
 • Готує проекти рішень про встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
 • Веде реєстр підприємств торгівлі, громадського харчування, побуту, та контролює дотримання графіків їх роботи.
 • У межах повноважень вживає заходів щодо забезпечення прав споживачів стосовно якості та безпеки товарів, продукції, послуг.
 • Аналізує стан правового регулювання торгівлі, готує пропозиції щодо його удосконалення.
 • Надає методичну допомогу суб’єктам підприємництва у сфері торгівлі, проводить міські семінари i наради з питань, що належать до його компетенції.
 • Здійснює контроль (в межах повноважень) за дотриманням підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, незалежно від форм власності, правил торгівлі, правил роботи даних підприємств.
 • Аналізує стан і динаміку розвитку цінових процесів на ринку продукції, товарів і послуг, у тому числі тих, на які запроваджене державне регулювання та вносить пропозиції щодо стабілізації цінової ситуації.
 • В межах повноважень, визначених законодавством, реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної і оптової торгівлі, торговельно-виробничої сфери та сфери послуг.
 • Аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту; сприяє розвитку фірмової торговельної мережі та мережі підприємств побуту міста.
 • Розглядає пропозиції інших органів виконавчої влади, звернення i скарги суб’єктів підприємництва, громадських організацій, громадян, засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції відділу, готує на розгляд виконкому, міської ради відповідні рішення.
 1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ.
  • Відділ соціально-економічного розвитку очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку.
  • Начальник відділу безпосередньо підпорядковується першому заступнику міського голови міської ради.
  • Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію і результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.
  • Подає на затвердження Положення про відділ.
  • Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.
  • Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету.
  • Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
  • Звітує перед виконавчим комітетом, міською радою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
  • Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень, бере участь у їх засіданнях.
  • Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету.
  • За дорученням міського голови представляє відділ соціально-економічного розвитку виконавчого органу Сарненської міської ради в усіх органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.
  • Допомагає організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.
  • Готує запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.
  • Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
  • Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.
  • Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
  • Здійснює інші повноваження, визначені законом.
  • Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.
  • У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу соціально-економічного розвитку.
 2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ
  • Працівники Відділу мають право:
   • Користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією України та законами України.
   • На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
   • На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.
   • На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
   • На соціальний і правовий захист.
   • Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.
   • Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.
   • Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Працівники Відділу зобов’язані:

 • Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.
 • Працювати чесно, сумлінно, своєчасно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна громади.
 • Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють виконання функціональних обов’язків.
 • Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
 • Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.
 • Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.
 • Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.
 • Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.
 • Проявляти ініціативність, творчість у роботі.
 • Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.
 • Підтримувати авторитет громади та її виконавчих органів.
 • Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.
 • Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.
 • Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).
 • Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Посадовим особам відділу забороняється:

 • Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.
 • Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.
 • Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.
 • Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.
 • Брати участь у страйках.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ
  • Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.
  • За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності відділу, не допускається.
  • Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.
  • Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Сарненської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Керуючим справами

виконавчого комітету                                                                      Вячеслав Шимко

 

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Січень
27 січня 2022
№12 від 25 січня 2022 року "Про  затвердження плану заходів, спрямованих на розвиток системи спортивної реабілітації учасників бойових дій на 2022 та наступні роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
26 січня 2022
№ від 26 січня 2022 року "Про встановлення режиму роботи дитячих атракціонів на території міського скверу «Залізничник» та на центральній площі міста по  вул.Широкій у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
26 січня 2022
№ від 26 січня 2022 року "Про встановлення режиму роботи дитячих атракціонів (електромобілі, сігвеї та батут) на центральній площі міста по вул.Широкій  у  м. Сарни  "

Документи → Проєкти рішень ради
26 січня 2022
Про передачу ноутбуків з балансу КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Сарненської міської ради на баланс КЗ «Сарненська дитячо-юнацька спортивна школа» Сарненської міської ради

Документи → Проєкти рішень ради
26 січня 2022
Про припинення права оперативного управління майна

Пошук документів

Корисні посилання